LNV - Hai năm qua (2020-2022), thành phố Hải Phòng đang vươn mình ra biển lớn, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 15, đạt được nhiều thành tựu, làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhiền đến năm 2045. Nền kinh tế thị trường định...