LNV - Nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trong cả nước trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa…, là những yêu cầu trong Kế hoạch số 188/KH-UBND (ngày 6-7-2022) của UBND thành phố...