Hà Nội: 36°C Hà Nội
Đà Nẵng: 36°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 36°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 35°C Thừa Thiên Huế

Phát huy văn hóa Phật giáo trong Làng nghề

LNV - Ngày 10 tháng 11 năm 2020 vừa qua, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo qua sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam”. Cuộc Hội thảo này đã gợi ra cho làng nghề chúng ta những suy nghĩ sâu hơn về vấn đề phát huy văn hóa Phật giáo trong làng nghề; đồng thời, nếu liên hệ với những nội dung liên quan được đề cập trong các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, lại càng thấy đây là một chủ đề quan trọng rất cần được quan tâm để phát triển bền vững các làng nghề.
NHỮNG GIÁ TRỊ CAO ĐẸP CỦA VĂN HÓA PHẬT GIÁO

Phật giáo du nhập vào nước ta từ trên 2.000 năm nay. Với triết lý đạo đức, nhân sinh sâu sắc, tính chất từ bi, hỷ xả, bao dung, độ lượng, vừa là tôn giáo, vừa là hệ tư tưởng, vừa là văn hóa phù hợp với tâm linh người Việt Nam, Phật giáo đã thấm sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta và tác động sâu rộng trong các mặt hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, có những đóng góp to lớn vào khối đại đoàn kết dân tộc trong những năm chiến tranh giành độc lập cho Tổ quốc cũng như trong hòa bình, phát triển đất nước ngày nay.

Điều đặc sắc cần ghi nhận là ở nước ta, ngay từ buổi ban đầu, đã có sự hòa quyện giữa Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo, thường được gọi là “Tam giáo đồng nguyên” (cả ba tôn giáo có cùng một gốc, một mục đích). Ba tôn giáo trợ giúp lẫn nhau: Nho giáo lo tổ chức xã hội, Đạo giáo lo thể xác con người, Phật giáo lo tâm linh, kiếp sau của con người. mục tiêu cuối cùng của các đạo này cũng là xây dựng con người tu nhân tích đức, thương nước, yêu nòi, đem lại hạnh phúc cho cộng đồng, cùng góp phần hình thành bản sắc văn hóa độc đáo của Việt Nam.


Từ đục tách một khối gỗ để ra một pho tượng là quá trình sáng tạo rất bền bỉ.


Theo các nhà nghiên cứu, thực chất của đạo Phật là học thuyết về nỗi khổ, nguyên nhân nỗi khổ, việc chấm dứt và sự giải thoát nỗi khổ. Đức Phật từng nói: “Ta chỉ dạy một điều: Khổ và khổ diệt”. Cốt lõi của học thuyết này là “Tứ diệu đế” (bốn chân lý kỳ diệu), đó là: (i) “Khổ đế” là chân lý về bản chất của nỗi khổ; là trạng thái buồn phiền phổ biến ở con người do sinh, lão, bệnh, tử, do mọi nguyện vọng không được thỏa mãn; (ii) “Nhân đế”, đó là nguyên nhân của nỗi khổ, do ham muốn và kém sáng suốt. Ham muốn (dục vọng) thể hiện thành hành động, hành động xấu khiến con người phải nhận hậu quả (nghiệp báo, luân hồi); (iii) “Diệt đế” là chân lý về diệt khổ; nỗi khổ sẽ được tiêu diệt khi nguyên nhân gây ra khổ bị loại trừ; đó là sự giác ngộ và giải thoát; (iv) “Đạo đế” là con đường diệt khổ; tức là rèn luyện đạo đức, tư tưởng và khai sáng trí tuệ. Như vậy, triết lý cơ bản của Phật giáo nhằm vào giác ngộ con người, giải phóng con người, gắn Đạo với Đời, giúp con người loại bỏ “tham, sân, si”, luôn “từ bi, hỷ xả”, tu nhân tích đức, làm điều thiện, điều lành, hướng con người tới ứng xử nhân văn, cao đẹp, đấu tranh cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của mỗi con người. Với tư tưởng, triết lý cao đẹp ấy, Phật giáo đã được nhân dân Việt Nam đón nhận, trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống tâm linh của nhân dân ta.

Trong lịch sử Phật giáo nước ta, Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) là một biểu tượng rất đáng tự hào. Sau hai lần đánh thắng đội quân xâm lược hùng mạnh Nguyên Mông, Người đã tự nguyện rời bỏ ngai vàng, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm (khoảng 1293-1294) để củng cố ý thức dân tộc, duy trì trật tự xã hội, được coi là môn phái Phật giáo mang bản sắc Việt Nam và tinh thần nhập thế.
Thiền phái Trúc Lâm khuyến khích con người hướng thiện bằng phục vụ nhân tâm, nhân quần xã hội, đề cao ý thức sống vì đời, hòa nhập với đời, để lại cho chúng ta bài học quý giá về các phương thức “yên lòng người, khoan sức dân, khơi dậy truyền thống, dùng tín ngưỡng làm đòn bẩy nâng cao tinh thần tự lực, tự cường của toàn dân tộc”, như nhiều nhà nghiên cứu đã phân tích. Cũng theo các nhà nghiên cứu, thực tiễn đã chứng minh và khẳng định do có tư tưởng của đạo Phật, mà các vị vua Trần là những phật tử thuần thành, đồng thời cũng là những thiền sư, đã sống và điều hành đất nước bằng tinh thần Phật giáo, nhờ vậy đã hội tụ được những tướng sĩ tài ba thao lược kết hợp với tinh thần yêu nước của nhân dân đã đem lại những thắng lợi vẻ vang của dân tộc trong chống ngoại xâm.
Cũng xin nói thêm: nếu như Phật giáo khuyên người ta làm điều tốt, tránh điều xấu và răn đe bằng thuyết quả báo, luân hồi, cũng tức là đề cao “đức trị”, thì trong quản lý xã hội hiện đại, cần đồng thời đề cao “pháp trị”, tức là quản lý xã hội bằng pháp luật, dùng pháp luật để trừng trị kẻ làm việc xấu theo nguyên tắc “pháp luật tối thượng” với một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và việc thực thi nghiêm minh, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không tổ chức hoặc cá nhân nào được đứng ngoài hoặc đứng trên pháp luật.


Về văn hóa Phật giáo, theo các nhà nghiên cứu, có thể nêu lên một số đặc điểm sau đây: (i) Phật giáo vừa là tôn giáo, vừa là hệ tư tưởng và vừa là văn hóa; triết lý Phật giáo trở thành một thứ đạo đức học “từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn”; “tu thân, tích đức ở kiếp này để an vui, hưởng phúc ở kiếp sau”; (ii) Khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã được bản địa hóa, hòa quyện với tín ngưỡng dân gian và các tôn giáo khác, cùng với văn hóa bản địa kiến tạo nên một nền văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam; (iii) Văn hóa, đạo đức của Phật giáo góp phần làm nảy sinh và cổ vũ tình yêu thương đồng loại, khuyến khích mỗi người quan tâm nhiều hơn đến hạnh phúc của người khác, trong phạm vi gia đình và rộng ra là cộng đồng dân tộc; triết lý từ bi và trí tuệ trong Phật giáo giúp cho tâm hồn mỗi người nguồn an lạc và hạnh phúc, kết nối lòng người và đoàn kết xã hội; (iv) Đạo Phật đem lại cho nhân dân ta một trong những giá trị tinh thần quý báu nhất, đó là niềm tin ở con người: ở lý trí của con người biết phán xét phải trái, ở trái tim của con người biết yêu thương đồng loại, ở ý chí của con người vươn tới cái thiện; đức tin đó củng cố tinh thần độc lập, tự cường của người Việt Nam, không chịu khuất phục cường quyền, sẵn sáng hy sinh cho nền độc lập, tự chủ của đất nước, vì chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.

Có thể khẳng định: văn hóa Phật giáo đã bắt rễ sâu vào văn hóa dân tộc và có vai trò to lớn trong việc liên kết lòng người, đoàn kết quốc gia, chống lại âm mưu đồng hóa văn hóa của bọn phong kiến phương Bắc trong hơn nghìn năm đô hộ nước ta, đóng góp xứng đáng vào kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Phật giáo không chỉ là tôn giáo mà còn được coi là lối sống, đạo đức, “thứ năng lượng nuôi sống tâm hồn con người”, khẳng định khả năng con người dựa trên nghị lực của bản thân để đạt tới chân lý và giác ngộ. Theo tinh thần ấy, các làng nghề cần quan tâm phát huy hơn nữa vai trò của tôn giáo đã được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRONG VĂN HÓA LÀNG NGHỀ

Từ nhiều năm nay, làng nghề nước ta đã bảo tồn, kế thừa văn hóa dân tộc; đồng thời, đã thể hiện nhuần nhuyễn văn hóa Phật giáo trong hoạt động của mỗi làng, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh, mỗi sản phẩm cũng như của mỗi nghệ nhân, mỗi doanh nhân. Có thể nói: nếu như khẳng định văn hóa Phật giáo đã thấm sâu vào văn hóa Việt Nam, trở thành văn hóa dân tộc, thì khi nói đến văn hóa làng nghề cũng tức là đã đề cập văn hóa Phật giáo – một nội dung cốt lõi của văn hóa làng nghề. Xin chia sẻ một số cảm nhận sau đây.

Trước hết, văn hóa làng nghề tiếp nối truyền thống làng xã trong lịch sử: (i) truyền thống tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn trong quá trình bảo vệ, giữ nước và xây dựng nước; (ii) truyền thống cố kết dân tộc, đoàn kết xóm làng, ý thức tự quản trong mỗi làng và ý thức công dân trong mỗi người dân; (iii) phát huy văn hóa dân tộc, xây dựng làng nghề truyền thống thành “làng nghề văn hóa”. Điều này cũng chính là truyền thống “nhập thế, đồng hành cùng dân tộc”, tính chất “khai sáng” của Phật giáo.

Làng nghề nước ta đã phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; đồng thời, khơi nguồn sáng tạo, làm ra những sản phẩm có chất lượng cao cả về mỹ thuật và kỹ thuật, một số đã được công nhận là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, báu vật quốc gia. Làng nghề mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho cư dân nông thôn, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm hàng hóa làng nghề, bảo đảm cho thu nhập của cư dân làng nghề cao hơn hẳn các làng thuần nông, có đời sống ấm no, hạnh phúc; đặc biệt là trong các làng nghề truyền thống, hầu như không có tệ nạn xã hội, có thể coi là một nét nổi bật trong hình thành “văn hóa làng nghề”, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới. Đó cũng là thực hành triết lý “cứu khổ, cứu nạn”, “từ bi”, “nêu cao tình thương, tạo hạnh phúc, trừ đau khổ”, triết lý nhân sinh “tu nhân tích đức, làm điều thiện, điều lành, hướng con người tới ứng xử nhân văn, cao đẹp” của Phật giáo.

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, cạnh tranh được coi là động lực của phát triển, nhưng văn hóa làng nghề chủ trương cạnh tranh lành mạnh, đề cao văn hóa kinh doanh, chấp hành đúng đắn pháp luật, xây dựng và bảo vệ thương hiệu, không dung dưỡng loại hàng giả, hàng rởm, lấy việc nâng cao chất lượng của sản phẩm làm thế mạnh của mỗi sản phẩm, mỗi làng nghề. Văn hóa làng nghề chủ trương liên kết, liên doanh giữa các cơ sở sản xuất, tạo nên nhiều giá trị mới qua kinh doanh theo chuỗi giá trị. Đó cũng là triết lý “yêu thương đồng loại”, “hỷ, xả”, tạo niềm vui cho mình và cho người khác, hân hoan trước thành công của người khác, “không ghen tỵ, chê bai” của đạo Phật.

Văn hóa làng nghề đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển, coi trọng phát huy mọi tài năng, trí tuệ của con người, đặc biệt quan tâm bảo vệ và phát huy nghệ nhân và doanh nhân, khuyến khích những người này phát huy tài năng, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu cho gia đình và cho đất nước. Đó cũng là thể hiện đạo đức “vô ngã, vị tha”, triết lý “đức tin” của Phật giáo, tin ở con người, đề cao tình thương và trách nhiệm của con người trước cộng đồng trong quá trình xây dựng một xã hội tốt đẹp. Trong làng nghề, nhiều người tu dưỡng theo Đạo Phật, một số ngồi thiền mỗi ngày, coi đây là một phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng và tìm được sự bình an sâu thẳm, tĩnh tại trong tâm hồn. Họ chăm rèn luyện đạo đức (giới), tư tưởng (định) và khai sáng trí tuệ (tuệ) để tự giải thoát khỏi ”tham, sân, si”; theo quan niệm ai cũng có thể trở thành Phật nếu người đó nhận thức đúng đắn bản ngã và thế giới xung quanh, do đó vượt qua sự “vô minh”, được giải thoát và trở thành Phật; như chính đức Phật cũng đã khẳng định: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng coi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực lãnh đạo và quản lý là một trong “ba đột phá”, thì trong làng nghề chúng ta, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nhân lực lại càng cần được quan tâm hơn nữa, bảo đảm cho làng nghề tiếp tục phát triển ngày càng bền vững.

CGCC Vũ Quốc Tuấn
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn – Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Tin liên quan

Tin mới hơn

Khai thác nguồn lực phát triển kinh tế làng nghề tại Thủ đô

Khai thác nguồn lực phát triển kinh tế làng nghề tại Thủ đô

LNV - Phát triển kinh tế nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".
Cần nâng tầm các sản phẩm làng nghề, lưu giữ giá trị văn hóa - lịch sử

Cần nâng tầm các sản phẩm làng nghề, lưu giữ giá trị văn hóa - lịch sử

LNV - Theo ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ NN-PTNT, Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nhiều năm, tuy nhiên có thời điểm chúng ta sản xuất đại trà, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Vì vậy, thời gian tới phải nâng tầm hơn nữa cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Marketing bán hàng online cho sản phẩm gốm bát tràng

Marketing bán hàng online cho sản phẩm gốm bát tràng

LNV - Đẩy mạnh việc tuyên truyền làm cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, hộ kinh doanh dịch vụ hiểu và quan tâm về maketing và bán hàng online
Nghề và Làng nghề truyền thống

Nghề và Làng nghề truyền thống

LNV - Phát triển kinh tế nông thôn không thể bỏ qua vai trò của các làng nghề, nhất là làng nghề, làng có nghề truyền thống. Thực tế cho thấy, làng nghề đã và đang tạo ra nhiều việc làm, không chỉ cho người trong độ tuổi lao động mà còn cho cả người già, người khuyết tật, trẻ em; giúp tăng thu nhập và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo tại nông thôn.
Vai trò, vị thế của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống Việt Nam

Vai trò, vị thế của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, trong sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống Việt Nam

LNV - Nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa qua, Hiệp hội và các tổ chức, hội viên đã triển khai Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường do tác động tiêu cực lâu dài của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, các cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina; Israel – Hamas; Israel – Houthi, Israel – Iran…làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, nguyên, nhiên liệu toàn cầu, đặc biệt là xăng, dầu. Ảnh hưởng đến đến sức mua và làm suy giảm các thị trường xuất, nhập khẩu truyền thống. Tình hình trên làm cho sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh tế và làng nghề trong cả nước bị đình đốn, việc làm và đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.
Hướng đi bền vững để bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống

Hướng đi bền vững để bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống

LNV - Phát triển kinh tế nông thôn không thể bỏ qua vai trò của các làng nghề, nhất là làng nghề truyền thống. Thực tế cho thấy, làng nghề đã và đang tạo nhiều cơ hội việc làm, không chỉ cho người trong độ tuổi lao động mà còn cho cả người già, người khuyết tật, trẻ em, giúp tăng thu nhập và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo tại nông thôn. Tuy nhiên, để bảo tồn và phát triển làng nghề, cần có những hướng đi bền vững.

Tin khác

Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

Văn hóa làng nghề trong văn hóa xứ Nghệ

LNV - Làng nghề truyền thống là một nhân tố quan trọng trong văn hóa vùng miền. Với một vùng văn hóa độc đáo như xứ Nghệ, làng nghề có vai trò to lớn, là bông hoa đẹp trong bức tranh văn hóa chung. Làng nghề thể hiện sự đa dạng của văn hóa, thể hiện tính đặc sắc của địa phương. Và trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển làng nghề hợp lý là hướng đi đúng đắn để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế.
Phát triển bền vững du lịch làng nghề Thừa Thiên Huế

Phát triển bền vững du lịch làng nghề Thừa Thiên Huế

LNV - Du lịch lễ hội văn hoá, du lịch làng nghề truyền thống là một thế mạnh và nét đặc trưng vốn có của du lịch Thừa Thiên Huế hiện tại và trong tương lai. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần khai thác và phát huy các làng nghề truyền thống như một chiến lược phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng dân cư địa phương, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Gìn giữ tinh hoa làng nghề thời 4.0

Gìn giữ tinh hoa làng nghề thời 4.0

LNV - Người Việt Nam tự hào có những làng nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm, vang danh xứ người. Thế nhưng, theo năm tháng, các làng nghề truyền thống đang ngày càng mai một. Bên cạnh đó, thời đại công nghệ 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức cho các làng nghề, đòi hỏi công tác duy trì, bảo tồn và phát triển làng nghề cần sự chung tay của nhiều thế hệ và chính quyền các cấp.
Lợi ích của việc bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Lợi ích của việc bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

LNV - Nhiều năm qua, việc bán hàng online đã khá phổ biến với nhiều lĩnh vực và đã quen thuộc với nhiều khách hàng, nhưng trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ rất ít cơ sở tham gia bán hàng online. Cho đến nay, chủ yếu là các cơ sở sản xuất đồ gốm và điêu khắc gỗ bắt đầu thực hiện bán hàng online.
Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

LNV - Bên cạnh cơ hội, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trong doanh nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng, là xu hướng tất yếu để các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh, tăng tốc và phát triển.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam

LNV - Công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ giúp cho việc mua bán hàng hóa trực tuyến thuận tiện và phổ biến hơn bao giờ hết. Hơn nữa, khi dịch Covid-19 bùng nổ trên nhiều quốc gia với tốc độ lây lan nhanh chóng thì mua bán trực tuyến là giải pháp tối ưu thay thế cho phương thức mua bán truyền thống.
Hà Nội phát triển làng nghề truyền thống, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

Hà Nội phát triển làng nghề truyền thống, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

LNV - Thành phố Hà Nội là nơi có nhiều làng nghề truyền thống với 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 305 làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc 23 quận, huyện và thị xã. Đây là nguồn tài nguyên dồi dào cho phát triển công nghiệp văn hóa.
Lợi ích bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Lợi ích bán hàng online với sản phẩm thủ công mỹ nghệ

LNV - Nhiều năm qua, việc bán hàng online đã khá phổ biến với nhiều lĩnh vực và quen thuộc với khách hàng, nhưng trong lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ rất ít cơ sở tham gia bán hàng online. Cho đến nay, chủ yếu là các cơ sở sản xuất đồ gốm và điêu khắc gỗ bắt đầu thực hiện bán hàng online.
Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc kinh doanh online trên nền tảng kỹ thuật số

Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc kinh doanh online trên nền tảng kỹ thuật số

LNV - Nghề dệt lụa ở Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP. Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng bởi nét tài hoa của những nghệ nhân làng nghề. Với những ai yêu lụa Vạn Phúc khi về nơi đây như được trở lại cội nguồn với nhiều nét xưa cũ. Bao đời nay, lụa Vạn Phúc chỉ sử dụng chất liệu tơ tằm truyền thống, do bàn tay của người lao động tạo nên. Điều đáng quý là các sản phẩm ở đây được làm từ nguyên liệu tự nhiên, có nhiều ưu điểm khác hẳn với các sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
Những khó khăn cần tháo gỡ của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế

Những khó khăn cần tháo gỡ của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế

LNV - Quyết định số: 801/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt nam giai đoạn 2021 – 2030” đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu hàng TCMN lên 4 tỷ USD vào năm 2025 và 6 tỷ USD vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, hàng loạt khó khăn lớn nhỏ cần được tháo gỡ ở mọi khu vực, từ trung ương đến địa phương. Chúng ta có thể điểm qua một số khó khăn cần được ưu tiên tháo gỡ như sau:
Đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước ở các làng nghề

Đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước ở các làng nghề

LNV - Làng nghề có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, sự phát triển của các làng nghề cũng gây ra hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm nước thải làng nghề, Việt Nam cần thiết phải có các biện pháp đồng bộ từ chính sách tới giải pháp như quy hoạch lại không gian sản xuất, tổ chức tốt quy trình sản xuất, vệ sinh môi trường, tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường... đặc biệt là các giải pháp về kỹ thuật xử lý nước thải với mức đầu tư thấp, dễ vận hành, phù hợp với yêu cầu của làng nghề.
Nâng cao kỹ năng bán hàng online, marketing cho các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề

Nâng cao kỹ năng bán hàng online, marketing cho các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề

LNV - Trong thời kỳ kinh tế hội nhập, sản phẩm làng nghề phải cạnh tranh rất khốc liệt về mẫu mã, chất lượng, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để mở rộng thị trường, ngoài việc bán sản phẩm làng nghề tại các cửa hàng truyền thống, phương thức bán hàng on line ngày càng quan trọng mở ra hướng mới để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm làng nghề. Để nâng cao kỹ năng bán hàng online, maketing cho sản phẩm Thủ công Mỹ nghệ tại các cơ sở công nghiệp nông thôn làng nghề cần thực hiện những bước sau đây:
Thực trạng và giải pháp thương mại điện tử của các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề hiện nay

Thực trạng và giải pháp thương mại điện tử của các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề hiện nay

LNV - Thương mại điện tử là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến. Thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến dần dần đã trở thành những hoạt động cần thiết tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, nhất là tại các làng nghề.
Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc " của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc " của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị Trung ương của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật đã xuất bản nhiều bộ sách, cuốn sách lý luận chính trị có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường nối chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Bình Dương: Kỳ vọng có thêm sản phẩm OCOP thủ công mỹ nghệ

Bình Dương: Kỳ vọng có thêm sản phẩm OCOP thủ công mỹ nghệ

OVN - Theo thông tin từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, hiện nay, trên địa bình tỉnh đã có 103 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 đến 4 sao. Trong đó, có 93 sản phẩm OCOP 3 sao và 10 sản phẩm OCOP 4 sao.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

Ảnh hưởng của môi trường làng nghề tới sức khoẻ cộng đồng

LNV - Làng nghề và làng có nghề truyền thống, đa số các làng có nghề đều thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường. Nguyên nhân dẫn đến việc phải đánh giá tác động môi trường là do không ít làng nghề phát triển tự phát nằm xen kẽ trong các khu dân cư, cơ sở hạ tầng kém, hệ thống xử lý rác thải làng nghề không đầy đủ… gây ô nhiễm nghiêm trọng. Việc đánh giá tác động môi trường vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc làng nghề phát triển kém bền vững, ảnh hưởng tới chất lượng sống của người làm nghề và làng nghề.
Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

Bình Định: Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch đảo Cù Lao Xanh

LNV - Ngày 23/4, trong chuyến khảo sát quy hoạch xã đảo Nhơn Châu để phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự trăn trở, làm sao đánh thức tiềm năng phát triển du lịch xã đảo Nhơn Châu, để Cù Lao Xanh trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.
Mềm mại tựa mây trắng

Mềm mại tựa mây trắng

LNV - Thăng Long - Hà Nội là nơi có nghề kim hoàn phát triển, với phố Hàng Bạc hay làng nghề Định Công. Đây là một trong những nghề kỹ thuật cao trong nhóm ngành thủ công mỹ nghệ. Để có thể phát triển xứng tầm, trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá, nghề kim hoàn cần có nhiều đổi mới.
Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

Gia Lai: Triển khai 14 đề án khuyến công

LNV - Hỗ trợ 2,178 tỷ đồng triển khai 14 đề án khuyến công địa phương. Nhằm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2024 Gia Lai sẽ triển khai 14 đề án khuyến công địa phương.
Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2024, tôn vinh sản phẩm OCOP

LNV - Tối ngày 6/6, Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2024 - Tôn vinh sản phẩm OCOP, đồng thời phát động Tháng khuyến mãi kích cầu mua sắm trên địa bàn đợt 1 năm 2024 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng. Hội chợ do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động