LNV - Ngày 19/9, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Trung ương; Vụ KHCN - Môi trường (Bộ Khoa học công nghệ) và Ban chủ nhiệm chương trình KH - CN phục vụ xây dựng nông thôn mới đã tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của KHCN trong xây dựng nông thôn mới” nhằm đánh giá, phân tích kết quả đóng góp của KHCN trong xây...
LNV - Ngày 19/9, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Trung ương; Vụ KHCN - Môi trường và Ban chủ nhiệm chương trình KH - CN phục vụ xây dựng nông thôn mới đã tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của KHCN trong xây dựng nông thôn mới” nhằm đánh giá, phân tích kết quả đóng góp của KHCN trong xây dựng nông thôn mới trong 10...