LNV - Trong những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; chuyển các trường cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC) nghề về ngành lao động quản lý. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền,...