LNV - Dựa theo Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 phê duyệt Đề án khôi phục phát triển một số làng nghề tiểu thủ công nghiệp và du...