Thứ ba, 21-04-2020 | 13:48GMT+7

Hưng Yên đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

TBV - Chương trình OCOP có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực; gia tăng giá trị; phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp theo chuỗi giá trị; và là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của Chương trình OCOP, thời gian qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình theo tinh thần Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020.
Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 về việc phê duyệt Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025; các cấp, các ngành, các chủ thể sản xuất tích cực tham gia và đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trong trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 16 sản phẩm đạt hạng 3 sao theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tuy nhiên, nhận thức về trách nhiệm và sự vào cuộc của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, thiếu quyết liệt, nhiều chủ thể sản xuất kinh doanh chưa quan tâm thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định thực hiện Chương trình nên nhiều chỉ tiêu mục tiêu kế hoạch năm 2019 chưa hoàn thành.

Để thúc đẩy Chương trình OCOP phát triển trong thời gian tới, Tỉnh Hưng Yên cần chỉ đạo quyết liệt các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường rà soát các tổ chức kinh tế, các sản phẩm tiềm năng để hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất đăng ký tham gia, hoàn thiện; ưu tiên việc nâng cấp, phát triển các sản phẩm đã được công nhận. Tăng cường thực hiện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về Chương trình OCOP, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã hiểu rõ nội dung, tầm quan trọng của Chương trình OCOP, phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi Chương trình, chú trọng đến phát triên ngành nghề, làng nghề nông thôn phát triển các sản phẩm OCOP. Tích cực, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP, bố trí nguồn lực, sử dụng lồng ghép các nguồn vốn, ngân sách địa phương, vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn đảm bảo kế hoạch đề ra.
Theo Ocop.gov.vn