Thứ tư, 07-12-2022 | 09:38GMT+7

Gia tăng giá trị với nông nghiệp xanh

LNV - Trong bối cảnh thị trường nông sản và nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm có nhiều thay đổi, nông nghiệp Việt Nam cần có bước chuyển phù hợp, xây dựng những giá trị mới, thích ứng với thực tế phát triển. Tại hội nghị “Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhận định: Phát triển một nền nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị là hết sức cần thiết, qua đó thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tái cơ cấu, hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, bền vững…
Thực tế cho thấy, nông nghiệp nước nhà đang phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu và cả những vấn đề nội tại. Đó là việc đáp ứng các nhu cầu luôn thay đổi và ngày càng tăng trong bối cảnh xung đột, biến đổi khí hậu, dịch bệnh… diễn biến khó lường trên toàn thế giới. Đó là áp lực gia tăng dân số, tình trạng khai thác quá mức nguồn tài nguyên, năng lực khoa học công nghệ còn hạn chế… Do đó, khí hậu thay đổi, thị trường thay đổi…, thì tư duy làm nông nghiệp cũng phải thay đổi.

Ngành Nông nghiệp không chỉ bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm đa dạng, chất lượng cao và một hệ sinh thái bền vững cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam, mà còn xuất khẩu sản phẩm đến 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Do vậy, xây dựng một nền nông nghiệp trách nhiệm với người tiêu dùng vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là mục tiêu lâu dài. Để phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, bền vững, toàn diện và hiện đại, trước hết các cơ quan chức năng của ngành Nông nghiệp phải thay đổi tư duy, phương cách hành động để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức.

Trong đó đặc biệt chú trọng phát triển một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái theo hướng đa giá trị, đa ngành, lồng ghép các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường…; bảo đảm sự phát triển toàn diện trong mối tương tác với môi trường sinh thái. Cùng với việc tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên, ngành Nông nghiệp, các địa phương, trong đó có Hà Nội cần triển khai đồng bộ giải pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường, đa dạng sinh học; chủ động thúc đẩy kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, tiêu dùng xanh; đồng thời chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn theo hướng: Nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân thông minh…

Để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, cần huy động mọi nguồn lực từ tài chính đến tri thức công nghệ và đặc biệt là phát huy vai trò của doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Thông qua hệ thống cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án, dẫn dắt ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất; định hướng phát triển thị trường…, qua đó nâng cao trình độ sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người nông dân. Mặt khác, qua các hoạt động liên kết, doanh nghiệp và người nông dân cùng nâng cao trách nhiệm với mỗi sản phẩm của chính mình cũng như với các vấn đề về môi trường, xã hội.

Và để hình thành một nền nông nghiệp trách nhiệm, cốt yếu phải tạo dựng những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, được chuẩn hóa với quy trình canh tác chặt chẽ. Đồng thời, ngành Nông nghiệp cần phối hợp với các địa phương triển khai đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây có thể xem là yếu tố hàng đầu để định vị một nền nông nghiệp xanh, có trách nhiệm với người tiêu dùng và môi trường sinh thái. Mặt khác là thúc đẩy chuyển đổi số để khớp nối thông tin giữa sản xuất và tiêu thụ, hướng tới một nền nông nghiệp minh bạch.

Phát triển nền nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị không phải chuyện “ngày một, ngày hai”, phía trước còn nhiều việc phải làm!
HNM