Khuyến công góp phần tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới

TBV - Thời gian qua, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng công tác khuyến công ở các địa phương vẫn đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Nhiều địa phương làm tốt công tác khuyến công, tạo việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, xây dựng nông thôn mới.

Cục Công nghiệp Địa phương thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công. Trong những năm qua tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động khuyến công đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và ngày càng khẳng định là một trong những điểm sáng của ngành Công thương. Chính sách khuyến công tập trung hỗ trợ đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở công nghiệp nông thôn (theo quy định tại Nghị định 45/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.Ông Ngô Quang Trung - Cục Trưởng cục Công nghiệp địa phương


Các chương trình khuyến công quốc gia hàng năm đã động viên và huy động được các nguồn lực trong nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.Khuyến công góp phần giải quyết việc làm, xây ựng nông thôn mới trên dịa bàn cả nước


Hàng năm, Cục CNĐP gửi công văn hướng dẫn các tỉnh, thành phố trên cả nước xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia. Trong quá trình thẩm định, lựa chọn đề án trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt, Cục CNĐP xét ưu tiên cho các huyện vùng cao, hải đảo, biên giới đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền; các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; địa bàn các xã trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định. Ngoài ra, xét ưu tiên một số ngành nghề theo quy định của chính sách khuyến công như: Hỗ trợ sản xuất sản phẩm có thị trường xuất khẩu, sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, phát triển công nghiệp hỗ trợ; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, góp phần thực hiện chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Chỉ tính riêng năm 2015, kinh phí khuyến công quốc gia đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.300 lao động; đào tạo khởi nghiệp và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, điều hành tại các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cho 48 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho hơn 90 cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức hỗ trợ thuê hơn 2.100 gian hàng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia 12 Hội chợ Công nghiệp - Thương mại trong nước; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ tại Đức, Hồng Kông, Trung Quốc. Lần đầu tiên tổ chức bình chọn và vinh danh 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; hỗ trợ thành lập 20 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tổ chức khảo sát và nghiên cứu mô hình phát triển công nghiệp địa phương mới tại Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Australia, Đức, Ba Lan, Hàn Quốc, Thái Lan cho các cán bộ làm công tác khuyến công; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học với các chủ đề như khuyến công vùng, giám đốc Trung tâm khuyến công và cơ sở công nghiệp nông thôn, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối hàng hóa; chuyên đề về xử lý thuế, tài chính; phát triển nguồn nhân lực

Năm 2016, Cục CNĐP tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến khích, phát triển công nghiệp tại các địa phương trong cả nước. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, kinh phí khuyến công được phê duyệt, bao gồm cả kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) và khuyến công địa phương (KCĐP) của 63 tỉnh, thành phố là 230.965 triệu đồng, tăng 6,23% so với năm 2015. Tổ chức ký hợp đồng triển khai thực hiện được 193/259 đề án của kinh phí KCQG, giao nhiệm vụ cho các tổ chức khác 61/61 đề án với kinh phí 77.938 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2016.

Để hoàn thành kế hoạch khuyến công của từng địa phương và toàn quốc trong những tháng cuối năm 2016, Cục CNĐP đã xây dựng, kế hoạch đưa ra các giải pháp cụ thể đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong khu vực tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2016, 2017 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Gắn kết có hiệu quả chương trình khuyến công ở các địa phương với chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững với mục tiêu chuyển đổi mô hình kinh tế, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định kinh tế xã hội vùng nông thôn. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, ưu tiên các nguồn lực cho hoạt động khuyến công để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng khó khăn, khu vực miền núi, biên giới, hải đảo trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Các Sở Công Thương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đề án khuyến công trên địa bàn được giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả các đề án khuyến công năm 2016.

Chủ động tiếp cận các cơ sở công nghiệp nông thôn để nắm bắt nhu cầu, đồng thời phát hiện các doanh nghiệp có triển vọng phát triển, doanh nghiệp đầu mối, nòng cốt cho phát triển nghề trên địa bàn để gắn kết, hỗ trợ thông qua chương trình khuyến công một cách hiệu quả và thiết thực. Tiếp tục chỉ đạo để xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương năm 2017 đúng thời hạn, có chất lượng và hiệu quả. Tiến hành rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công của địa phương để đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung cho kịp thời và phù hợp với thực tế.

Tiếp tục các giải pháp kiện toàn tổ chức khuyến công, quan tâm tạo điều kiện đến cán bộ làm công tác khuyến công, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc, hỗ trợ kinh phí và nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công yên tâm công tác. Tăng cường công tác phối hợp giữa phòng chuyên môn của các Sở Công Thương. Tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm khuyến công với Phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình khuyến công, thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê báo cáo, củng cố cơ sở dữ liệu để tích hợp các thông tin về chương trình kế hoạch của Bộ Công Thương với các địa phương về khuyến công.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND các tỉnh thành phố, Sở Công Thương với các giải pháp thiết thực, bám sát thực tế các địa phương; tình hình công tác khuyến công trong năm 2016 nhất định sẽ đạt hiệu quả cao và vượt kế hoạch đề ra; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, tạo công ăn việc làm cho người dân các địa phương, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và xây dựng nông thôn mới./.

Ngô Quang Trung
Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương

Tin liên quan

Tin mới hơn

Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

LNV- Xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng là một xã có nghề cá truyền thống nổi tiếng lâu đời, từ chỗ đã từng đứng trên bờ vực phá sản. Bằng sự nỗ lực của chính quyền và những ngư dân yêu nghề, năm 2005 xã đã dành danh hiệu lá cờ đầu về mô hình đánh cá xa bờ của 28 tỉnh có nghề khai thác thủy sản xa bờ trên toàn quốc. Hiện nay Lập Lễ vẫn tiếp tục duy trì các đội tàu đánh bắt xa bờ và phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, để phấn đấu trở thành xã trọng điểm nghề cá của Thành phố và các tỉnh phía Bắc. Bằng khát vọng làm giàu và được sự quan tâm của Nhà nước đã tạo cho ngư dân Lập Lễ vươn khơi sản xuất, đồng thời đội tàu của xã cũng là một trong những lực lượng hùng hậu ở tuyến đầu góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo phía Bắc của Tổ quốc.
CHÀNG GENZ QUÊ  BẮC GIANG LÀM GIÀU NHỜ GÌN GIỮ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ LÀM DIỀU SÁO

CHÀNG GENZ QUÊ BẮC GIANG LÀM GIÀU NHỜ GÌN GIỮ VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ LÀM DIỀU SÁO

LNV - Với đam mê đặc biệt về bộ môn làm diều sáo. Chàng trai sinh năm 2000 Nguyễn Thế Ba đã biến niềm đam mê của mình thành cơ hội kinh doanh làm giàu và gặt hái được nhiều thành quá đáng ngưỡng mộ.
Đến làng nghề Sơn Đồng hàng trăm tuổi xem nghệ nhân làm tượng gỗ

Đến làng nghề Sơn Đồng hàng trăm tuổi xem nghệ nhân làm tượng gỗ

LNV - Làng nghề ở Sơn Đồng là làng nghề đục, khắc tượng và làm đồ thờ truyền thống, có lịch sử hình thành và tồn tại hàng trăm năm nay. Kỹ thuật sơn son thếp vàng tinh xảo tại đây được đánh giá cao. Với đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, tượng gỗ của làng Sơn Đồng mang nét tinh xảo mà ít nơi nào có được.
Làng nghề nón lá Thuận Hạnh chú trọng xây dựng thương hiệu và kết nối du lịch

Làng nghề nón lá Thuận Hạnh chú trọng xây dựng thương hiệu và kết nối du lịch

LVN – Trải qua hơn 1 thế kỷ thăng trầm, làng nghề nón lá Thuận Hạnh vẫn có hơn 300 hộ sản xuất với nhiều sản phẩm đa dạng, đạt chất lượng OCOP 3 sao và mang lại thu nhập tốt cho người dân.
Hành trình của chiếc chiếu hoa

Hành trình của chiếc chiếu hoa

LNV - Bình Định là miền đất thượng võ, giàu truyền thống văn hóa và cũng là địa phương có nhiều làng nghề với những sản phẩm thủ công nức tiếng gần xa. Nổi bật nhất là những chiếc chiếu cói Hoài Nhơn óng mượt, dẻo dai, màu sắc tươi thắm. Cầm chiếc chiếu trên tay mới hiểu vì sao sản phẩm này được ưa chuộng rộng rãi, chinh phục khách hàng trong nước và cả khách hàng quốc tế.
Người lưu giữ nghề làm bún Cổ Đô

Người lưu giữ nghề làm bún Cổ Đô

LNV - Có lịch sử gần 40 năm phát triển nhưng nghề làm bún truyền thống ở Cổ Đô (xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) không còn nhiều người làm như trước, anh Trần Hải là một trong số ít những người còn giữ được hương vị bún xưa.

Tin khác

Bình Định: Làng nghề trồng hoa Gia An Nam nỗ lực để công nhận làng nghề

Bình Định: Làng nghề trồng hoa Gia An Nam nỗ lực để công nhận làng nghề

LNV - Làng nghề trồng hoa Gia An Nam, xã Hoài Châu Bắc hình thành, gắn với đời sống người dân địa phương từ năm 2003. UBND thị xã Hoài Nhơn đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh Bình Định, Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh xem xét, quyết định công nhận làng nghề.
Bình Định: Trang phục truyền thống đồng bào Hrê, Ba Na hòa quyện với thiên nhiên

Bình Định: Trang phục truyền thống đồng bào Hrê, Ba Na hòa quyện với thiên nhiên

LNV - Trang phục truyền thống của người Hrê, Ba Na là sự kết tinh văn hoá trong môi trường tự nhiên, xã hội riêng biệt, mang nét đẹp của sự hồn nhiên, thanh khiết như đất, như nước, như núi rừng.
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ

LNV - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.
Nghệ nhân thổi hồn vào mảnh ván gỗ những con tàu đã bị lãng quên trở thành tác phẩm nghệ thuật độc bản

Nghệ nhân thổi hồn vào mảnh ván gỗ những con tàu đã bị lãng quên trở thành tác phẩm nghệ thuật độc bản

LNV - Nhiều chiếc thuyền cá sau khi khai thác xong đưa vào bờ, bị vùi lấp dưới bùn cát trên dọc tuyến bờ biển từ nam ra bắc từ vài chục đến gần trăm năm tưởng đã bị lãng quên, nhưng qua bàn tay của nghệ nhân Hà Quốc Hưng (50 tuổi) và nghệ nhân Trần Văn Hoá (59 tuổi) ở Hải phòng đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Mộc mạc nghề làm nồi đất ở làng Trù Sơn

Mộc mạc nghề làm nồi đất ở làng Trù Sơn

LNV - Không sở hữu nghệ thuật tinh xảo, sản phẩm cầu kỳ, có màu sắc rực rỡ nhưng nghề gốm ở làng Trù Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn phát triển qua hàng trăm năm, mang trong mình nét đẹp mộc mạc và giản dị của miền quê nơi đây.
Tôn vinh giá trị văn hoá trong các làng nghề truyền thống

Tôn vinh giá trị văn hoá trong các làng nghề truyền thống

LNV - Tỉnh Ninh Bình hiện có hàng trăm làng nghề, trong đó có gần 60 làng nghề được công nhận danh hiệu cấp tỉnh. Tại đây, sản phẩm của các làng nghề được xem là một trong những nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, không chỉ phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, mang đậm nét văn hóa đặc trưng, đồng thời còn là nguồn sinh kế cho người dân địa phương
Nghề cói Kim Sơn trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề cói Kim Sơn trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV – Mới đây, nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 1150/QĐ-BVHTTDL.
Bình Định: Bảo tồn và phát triển làng nghề chiếu cói Hoài Nhơn

Bình Định: Bảo tồn và phát triển làng nghề chiếu cói Hoài Nhơn

LNV - Làng nghề truyền thống dệt chiếu cói Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc và Làng nghề dệt chiếu cói Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn đang thực hiện công tác bảo tồn và phát triển hai làng nghề này.
Lụa Vạn Phúc - Giữ lửa qua từng thế hệ

Lụa Vạn Phúc - Giữ lửa qua từng thế hệ

LNV - Là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội, làng lụa Vạn Phúc có lịch sử lâu đời, tồn tại hơn 1.000 năm. Trải qua nhiều thế hệ, lụa Vạn Phúc vẫn giữ được nét đẹp truyền thống và đang đi đầu trong ngành dệt Việt Nam.
Nghề đan lát của người Tày ở Cao Bằng

Nghề đan lát của người Tày ở Cao Bằng

LNV - Lâu nay, nghề đan lát của đồng bào Tày vẫn được bà con gìn giữ. Những sản phẩm từ nghề thủ công này không chỉ phục vụ cho cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, mà còn là nét đẹp văn hóa. Từ những cây tre, cây giang trên rừng, qua đôi bàn tay khéo léo đã trở thành những vật dụng đẹp mắt với những hoa văn tinh xảo.
Ghé thăm làng nghề chằm nón lá Đức Hòa

Ghé thăm làng nghề chằm nón lá Đức Hòa

LNV - Nghề chằm nón lá xuất hiện từ lâu đời và gắn liền với đời sống văn hóa của Nhân dân xã An Ninh Tây (Đức Hòa, Long An). Đây cũng là nghề truyền thống tạo việc làm cho người dân những lúc nông nhàn dỗi.
Làng nghề truyền thống bún tươi Vân Cù

Làng nghề truyền thống bún tươi Vân Cù

LNV - Xứ Huế từ lâu được biết đến với danh xưng "Thiên đường ẩm thực" với hàng ngàn món ăn đa dạng, phong phú. Trong đó, các món về bún được người dân nơi đây rất yêu thích. Tại Huế, bún cũng là một loại đặc sản, nổi danh nhất là bún của làng nghề truyền thống Vân Cù.
Tinh hoa nghề truyền thống ở Cao Bằng

Tinh hoa nghề truyền thống ở Cao Bằng

LNV - Mỗi ngôi làng, mỗi dân tộc, dù là người Nùng hay người Tày, người Mông hay người Dao… đều lưu giữ những nghề truyền thống được truyền lại từ ngàn xưa như nghề làm bún ngũ sắc, làm hương, làm đường phên, giấy bản, ngói âm dương hay nghề rèn dao, dệt thổ cẩm…
Khám phá nghề đan thúng chai ở Phú Mỹ

Khám phá nghề đan thúng chai ở Phú Mỹ

LNV - Nghề đan thúng chai Phú Mỹ được hình thành hàng thế kỷ qua ở thôn Phú Mỹ (xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) từ nghiệp đi biển của người dân nơi đây. Đây là nghề không chỉ tạo công ăn việc làm mà còn gắn bó, tạo nên một nếp sống của người dân Phú Mỹ.
Nguyễn Duy Cường – người “thổi hồn” vào gỗ

Nguyễn Duy Cường – người “thổi hồn” vào gỗ

LNV - Với dáng người khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tháo vát – đúng phong thái của một người thợ thủ công làng nghề. Anh Nguyễn Duy Cường được sinh ra và lớn lên tại làng nghề điêu khắc gỗ Dư Dụ (xã Thanh Thùy – Thanh Oai – Hà Nội). Niềm đam mê nghệ thuật điêu khắc gỗ gần như ăn vào “máu thịt”. Anh là một người có tay nghề giỏi trong làng, anh gắn bó với nghề gần 30 năm nay. Anh đã lặng lẽ biến những khúc gỗ vô tri vô giác thành những tác phẩm nghệ thuật sống động có giá trị nghệ thuật cao.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Nhân kỷ niệm Ngày Chè thế giới 21/05/2024, tối ngày 21/5, Cộng đồng Yêu trà Việt phối hợp cùng Hiệp Hội Chè Việt Nam và Phiên chợ quê - Tinh hoa trà Việt, tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Chè thế giới, cùng buổi tọa đàm “Lan tỏa Trà Việt đến Người Việt” tại phố sách Hà Nội 19/12.
Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

LNV- Xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng là một xã có nghề cá truyền thống nổi tiếng lâu đời, từ chỗ đã từng đứng trên bờ vực phá sản. Bằng sự nỗ lực của chính quyền và những ngư dân yêu nghề, năm 2005 xã đã dành danh hiệu lá cờ đầu về mô hì
Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Bộ Công Thương đã quyết định công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

LNV - Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đem lại thu nhập khá cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp

LNV - Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô tích cực triển khai sâu rộng phong trào đến các đoàn thể, tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện phong trào đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan, tô điểm bức tranh về những miền quê đáng sống.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động