Nam Định: Thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

LNV - Cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh Nam Định đã chủ động ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp tạo động lực, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển toàn diện các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như: chính sách thu hút đầu tư, cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM, cơ chế thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn; cơ giới hóa trong nông nghiệp; bảo vệ môi trường; bảo hiểm y tế; các chính sách nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực từ đất, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...
Trên quan điểm doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong tái cơ cấu và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp, ngành nghề, kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn theo phương châm “ly nông bất ly hương”, tỉnh đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tạo thuận lợi nhất để phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp. Các ngành, các địa phương xác định rõ nông dân là chủ thể, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn và đã tích cực quan tâm hỗ trợ, xây dựng giai cấp nông dân vững về chính trị tư tưởng, nắm chắc, làm chủ các quy trình, công nghệ sản xuất, có kiến thức về thị trường, hiểu biết về pháp luật, có tác phong công nghiệp để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Chế tác tượng thờ ở một cơ sở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh (Ý Yên). Ảnh: Viết Dư


Để tạo sức thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, các ngành, các địa phương chú trọng huy động mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung đầu tư xây dựng 20 cụm công nghiệp ở các huyện, tạo mặt bằng thu hút đầu tư trên địa bàn các huyện, thành phố và ưu tiên đầu tư, phát triển đồng bộ các tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối với hệ thống giao thông khu vực. Giai đoạn 2008-2020, nguồn vốn đầu tư công cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt 51.577 tỷ đồng (bằng 72,7% tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước), trong đó số vốn đầu tư phát triển nông, lâm, thủy sản là 12.626 tỷ đồng, chiếm 24,5%. Mức đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước cho khu vực nông nghiệp, nông thôn tăng nhanh: Năm 2008 là 1.638,1 tỷ đồng, năm 2015 là 3.448,4 tỷ đồng, năm 2020 là 4.210,5 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, đã huy động được 19.826 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa, đồng thời thông qua dồn điền, đổi thửa, các hộ nông dân đã góp gần 3.000ha đất nông nghiệp (trị giá khoảng 6.000 tỷ đồng) và hiến 206ha đất thổ cư (trị giá trên 1.000 tỷ đồng) để xây dựng NTM. Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 đạt 69.666 tỷ đồng (tăng 7,5 lần năm 2008), trong đó dư nợ tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn là 39.998 tỷ đồng (chiếm 40,2-57,4%, bình quân tăng 21,1%/năm). 100% số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu luôn được đảm bảo nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Đã thu hút được 69 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn nông thôn với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 3.245 triệu USD. Trong đó, một số dự án có số vốn đầu tư lớn gồm: Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I tại huyện Hải Hậu với số vốn đầu tư 2.072 triệu USD, dự án Công ty TNHH Top Textiles với tổng vốn đăng ký là 203 triệu USD, dự án nhà máy Dệt và may trang phục Ramatex với tổng vốn đăng ký là 80 triệu USD…

Trong thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, các ngành, các địa phương đặc biệt coi trọng việc áp dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa kết hợp với tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả; phát triển sản xuất hàng hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư. Đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với nông dân (từ tổ chức sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu đến tiêu thụ các sản phẩm); hỗ trợ thực hiện các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho 7 nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh. Thành công trong dồn điền, đổi thửa kết hợp với chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đồng ruộng giúp hầu hết các xã đã quy hoạch được các vùng “cánh đồng lớn” sản xuất nông nghiệp thuận lợi, hiệu quả hơn, có 83% số xã đã quy hoạch được các vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Việc tập trung ruộng đất, còn tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuê gom, tích tụ được 1.750ha đất nông nghiệp tập trung để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; điển hình như: Công ty TNHH Cường Tân (350ha), Công ty Đình Mộc (96ha)… Toàn tỉnh đã hình thành, phát triển trên 150 cánh đồng lớn ổn định với quy mô từ 30ha trở lên, trong đó có 10-12 cánh đồng liên kết chuỗi giá trị giữa hộ nông dân, hợp tác xã nông nghiệp với doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất từ các mô hình cánh đồng lớn và cánh đồng lớn liên kết đều tăng từ 15-20%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2008-2020 đạt bình quân 2,93%/năm. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 (theo giá so sánh) đạt 20.350,1 tỷ đồng, tăng 41,4% so với năm 2008, dự kiến năm 2021 ước đạt 20.933 tỷ đồng. Cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt. Năm 2020, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 69,6%, giảm 15,9% so với năm 2008 (trong đó: trồng trọt chiếm 29,7%, giảm 22,8%; chăn nuôi chiếm 35,5%, tăng 5,7%).

Bên cạnh đó, các địa phương đã chủ động chọn những sản phẩm, ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thế mạnh để khuyến khích phát triển; đồng thời tập trung các giải pháp phát triển nghề, làng nghề theo hướng gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, mở rộng các vùng nguyên liệu, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 6.061 doanh nghiệp (tăng 3.540 doanh nghiệp so với năm 2008), trong đó có 99 doanh nghiệp nông nghiệp, thủy sản, tăng 70 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 180 nghìn lao động. Các làng nghề phát triển, toàn tỉnh có 142 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn (tăng 53 làng nghề so với năm 2008) với trên 19.188 hộ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho 130 nghìn lao động. Cùng với duy trì, phát triển các nghề truyền thống, nghề có sẵn ở địa phương, đã phát triển một số nghề mới như: may công nghiệp, mây tre đan, tranh thêu, mộc mỹ nghệ, móc sợi, thúc dát đồng... Phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn đã trở thành giải pháp quan trọng tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập và làm thay đổi cơ cấu thu nhập của hộ dân nông thôn. Thu nhập của người dân ở nông thôn năm 2020 tăng hơn 5,3 lần so với năm 2008. Cơ cấu thu nhập của các hộ dân ở nông thôn có sự thay đổi đáng kể, hộ có thu nhập chính ngoài nông nghiệp chiếm trên 80%. Mức sống của người dân nông thôn được cải thiện đáng kể, khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn giảm còn 1,31 lần; đến nay tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 1%.

Để tiếp tục phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại gắn với phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ. Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp chế biến gắn với xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm kết hợp với phát triển thị trường tiêu thụ các nông sản chủ lực của tỉnh. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với các nước có nền nông nghiệp tiên tiến, nhất là hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc...; thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở các địa phương. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn gắn với du lịch sinh thái, du lịch nông thôn. Toàn tỉnh phấn đấu, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng gấp 1,2 lần so với năm 2020 và đến năm 2030 tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020./.

Theo Thanh Thúy
Báo Nam Định

Tin liên quan

Tin mới hơn

Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

LNV - Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Phú Yên sẽ tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024 trong 7 ngày (từ ngày 26/6 đến ngày 2/7), tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa.
Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Bộ Công Thương đã quyết định công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Cần Thơ: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương

Cần Thơ: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương

LNV - Nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng cũng như sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố, sở Công thương cùng các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối, quảng bá và xúc tiến thương mại cho sản phẩm nông nghiệp đến các địa phương trên cả nước và mở rộng ra các thị trường ngoài nước. Ngoài ra, thành phố cũng kêu gọi đầu tư, cải thiện các kênh thương mại chợ đầu mối và chợ truyền thống; đồng thời, phát triển mới các kênh thương mại điện tử để phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân cả nước đối với nông sản có nguồn gốc từ thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung.
Nghệ An: Khuyến công góp phần nâng cao vị thế của công nghiệp nông thôn

Nghệ An: Khuyến công góp phần nâng cao vị thế của công nghiệp nông thôn

LNV - Hoạt động Khuyến công của tỉnh Nghệ An tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp nông thôn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

LNV - Tối 16/5, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) đã khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Hà Nội tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (số 1 Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Thanh Hóa: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khẳng định chất lượng, giá trị thương hiệu

Thanh Hóa: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khẳng định chất lượng, giá trị thương hiệu

LNV - Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định công nhận 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2023. Các sản phẩm CNNT tiêu biểu này đều là các sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương, đạt chất lượng tốt; Có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Tin khác

Vĩnh Long: Kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 gần 5 tỷ đồng

Vĩnh Long: Kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 gần 5 tỷ đồng

LNV - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt gần 5 tỷ đồng kinh phí khuyến công địa phương năm 2024,giao cho Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện.
Khuyến công Quảng Trị Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Khuyến công Quảng Trị Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

LNV - Sở Công Thương Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2024 theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2024 của UBND tỉnh, với tổng kinh phí 400 triệu đồng.
Bạc Liêu: Tạo đòn bẩy để cơ sở CNNT phát triển bền vững

Bạc Liêu: Tạo đòn bẩy để cơ sở CNNT phát triển bền vững

LNV - Từ nguồn vốn khuyến công địa phương và nguồn vốn khuyến công quốc gia, trong năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (thuộc Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu) đã thực hiện nhiều đề án hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT).
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều ngày 16.5, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu TP. Hà Nội và khu vực phía Bắc năm 2024.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều 16/5, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII-năm 2024.
Bắc Giang: Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2024

Bắc Giang: Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2024

LNV - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2024, tổng kinh phí thực hiện là 3.500 triệu đồng.
Tuyên Quang: Triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công

Tuyên Quang: Triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công

LNV - Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, trong thời gian tới, Sở Công Thương Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khuyến công Quốc gia, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Chương trình vừa qua, Sở Công Thương Tuyên Quang đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc phối hợp thực hiện kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2024.
Lào Cai hỗ trợ chương trình khuyến công

Lào Cai hỗ trợ chương trình khuyến công

LNV - Năm 2024, nhằm nâng cao giá trị, năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa của địa phương, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ hơn 3,8 tỷ đồng cho chương trình khuyến công tại 8 đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn.
Hà Giang: 10 năm qua hỗ trợ 180 đề án khuyến công

Hà Giang: 10 năm qua hỗ trợ 180 đề án khuyến công

LNV - Năm 2024, khuyến công Hà Giang tiếp tục sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ các cơ sở sản xuất, Trung tâm Khuyến công tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch khuyến công năm 2024 theo phê duyệt, trong đó, lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã và các sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu - năm 2024

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu - năm 2024

LNV - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.
Hà Nội: Thực hiện chương trình khuyến công hiệu quả, đúng mục tiêu

Hà Nội: Thực hiện chương trình khuyến công hiệu quả, đúng mục tiêu

LNV - Khuyến công Hà Nội đã đồng hành cùng cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hỗ trợ đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất; Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động…
Cao Bằng: Thực hiện 8 đến 10 đề án khuyến công trong năm 2024

Cao Bằng: Thực hiện 8 đến 10 đề án khuyến công trong năm 2024

LNV - Lãnh đạo Sở Công Thương Cao Bằng cũng giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tổng hợp nhu cầu hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 và năm 2025 của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với phòng Quản lý Công nghiệp và Kỹ thuật an toàn - Môi trường thực hiện đăng ký kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 và năm 2025 theo quy định.
Chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội 2024: Xúc tiến thương mại gắn với xây dựng thương hiệu

Chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội 2024: Xúc tiến thương mại gắn với xây dựng thương hiệu

LNV - Theo Sở Công thương Hà Nội, chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội năm 2024 được tổ chức vào các tháng 5,7,11/2024 với mức giảm giá, khuyến mại lên tới 100% thu hút từ 1.000 đến 2.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia.
Khuyến công Vĩnh Phúc: Đồng hành cũng doanh nghiệp

Khuyến công Vĩnh Phúc: Đồng hành cũng doanh nghiệp

LNV - Thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh, Trung tâm Phát triển công thương (Sở Công thương) triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Khuyến công tích cực trợ lực cho công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng

Bắc Giang: Khuyến công tích cực trợ lực cho công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng

LNV - Công tác khuyến công đã và đang hỗ trợ mạnh cho sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Bắc Giang tăng trưởng.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

LNV - Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Phú Yên sẽ tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024 trong 7 ngày (từ ngày 26/6 đến ngày 2/7), tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa.
Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Nhân kỷ niệm Ngày Chè thế giới 21/05/2024, tối ngày 21/5, Cộng đồng Yêu trà Việt phối hợp cùng Hiệp Hội Chè Việt Nam và Phiên chợ quê - Tinh hoa trà Việt, tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Chè thế giới, cùng buổi tọa đàm “Lan tỏa Trà Việt đến Người Việt” tại phố sách Hà Nội 19/12.
Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

LNV- Xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng là một xã có nghề cá truyền thống nổi tiếng lâu đời, từ chỗ đã từng đứng trên bờ vực phá sản. Bằng sự nỗ lực của chính quyền và những ngư dân yêu nghề, năm 2005 xã đã dành danh hiệu lá cờ đầu về mô hì
Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Bộ Công Thương đã quyết định công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

LNV - Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đem lại thu nhập khá cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động