Thứ hai, 26-09-2022 | 18:38GMT+7

Thanh Hóa: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19

LNV - Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3193/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện Nông Cống để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ.

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Theo đó, kinh phí bổ sung: 24.976.535.000 đồng (Hai mươi tư tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Hỗ trợ kinh phí thực hiện chi trả cho người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Nguồn kinh phí được trích từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

Tổ chức thực hiện: Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định. Căn cứ nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định này, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa thông báo bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện Nông Cống để thực theo quy định; chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Có trách nhiệm tổng hợp để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định có liên quan.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Nông Cống trong việc rà soát, tổng hợp đảm bảo đúng đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn huyện Nông Cống theo quy định.

UBND huyện Nông Cống chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được bổ sung đúng chế độ, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính sách; đồng thời, thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thủ trưởng đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.
Tin, ảnh: Thanh Vân