Thứ tư, 16-09-2020 | 09:15GMT+7

Hưng Yên: 42 tỷ đồng hỗ trợ phát triển làng nghề giai đoạn 2021 – 2025

Theo Kế hoạch phát triển làng nghề tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, kinh phí hỗ trợ cho phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh là 42 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các chương trình mục tiêu của Trung ương hỗ trợ; nguồn ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã và kinh phí đầu tư của cơ sở, doanh nghiệp làm nghề tại các làng nghề. 

Kinh phí được sử dụng để hỗ trợ xúc tiến thương mại; thực hiện các dự án phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất tại các làng nghề…

Báo Hưng Yên

qq