Thứ năm, 31-10-2019 | 09:57GMT+7

Hà Nội: Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

TBV - Nhằm triển khai đồng bộ việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố; đảm bảo thống nhất đúng quy định của pháp luật trong việc đánh giá hiệu quả thực hiện theo Thông tư 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 26/9/2019 triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố. Mục đích là đề cao vai trò, trách nhiệm tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố đồng thời là căn cứ để đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Theo đó, đối tượng đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố (có đại diện trong thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố) và UBND các quận, huyện, thị xã.

 Tại Kế hoạch cũng đề ra yêu cầu việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải đảm bảo phản ánh trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm rõ ràng, đầy đủ và thống nhất thông tin thu nhận được từ hoạt động đánh giá, chấm điểm.

Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn tại bộ tiêu chí. Riêng việc đánh giá, chấm điểm nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội được thực hiện bằng phương pháp điều tra xã hội học dựa trên Mẫu phiếu khảo sát đánh giá. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố và Mẫu phiếu khảo sát đánh giá được ban hành kèm theo Kế hoạch này.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông tin, số liệu tính từ ngày 31 tháng 12 của năm trước đến ngày 31 tháng 12 của năm tự đánh giá. Định kỳ 02 năm một lần, việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp.

Theo Kế hoạch hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm về UBND Thành phố (qua Sở Tư pháp) trước ngày 31 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá. Kết thúc kỳ đánh giá (02 năm), các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm về UBND Thành phố (qua Sở Tư pháp) để Thành phố đánh giá, chấm điểm, xếp loại. Điểm số của từng tiêu chí là điểm số trung bình cộng của hai năm trong cùng kỳ đánh giá. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 31 tháng 01 của năm liền kề sau năm cuối của kỳ đánh giá.

Cách tính điểm: Sau khi kết thúc kỳ đánh giá (02 năm), trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kết quả theo dõi, quản lý; Sở Tư pháp tiến hành đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 28 tháng 02 của năm liền kề sau năm cuối của kỳ đánh giá. Trên cơ sở kết quả tổng điểm tự chấm và tổng điểm của Sở Tư pháp chấm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng số điểm để xét đánh giá, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tính theo công thức: Tổng số điểm đạt được = (Điểm số tự chấm * 1 + Điểm số do Sở Tư pháp chấm * 2)/3.

Mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31/12/2018. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu đế đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31 tháng 12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước. Thời điểm kết thúc kỳ đánh giá lần đầu là ngày 31/12/2020.

UBND Thành phố Hà Nội căn cứ vào kết quả đánh giá, chấm điểm hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Đồng thời có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thu Hường