Tiến tới Đại hội lần thứ IV Hiệp hội Làng nghề Việt Nam- Kỳ 2: Thời kỳ mới, vận hội mới của làng nghề

TBV - Tiếp theo bài viết kỳ 1 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc” (đã đăng Thời báo làng nghề Việt số 50 (ra ngày 14-20 /12/2017 ), trong bài này, chỉ đề cập một số vấn đề về bước phát triển mới của các làng nghề trong thời kỳ mới của quá trình đổi mới đất nước – những thời cơ mới, thuận lợi mới, thách thức mới. Đồng thời, nhận rõ những khó khăn, yếu kém mà các làng nghề cần vượt qua để tiếp tục phát triển bền vững.
Thời kỳ mới của công cuộc đổi mới

Trải qua hơn 30 năm Đổi mới, đến nay, đất nước ta đã có những chuyển biến to lớn, đạt được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử; đời sống của nhân dân ta có bước cải thiện rõ rệt, đó là những điều cần được khẳng định.

Tuy nhiên, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đang có những biểu hiện rất đáng quan tâm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các làng nghề. Có thể khái quát lại thành hai nhóm vấn đề được đặt ra như sau:

Một là, những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Đến nay, nền kinh tế nước ta chưa thực sự độc lập, tự chủ, chưa phát huy được mọi nguồn lực của đất nước. Nền kinh tế đang không bền vững, các nguồn lực đất đai, tài nguyên bị xâm hại, nguồn lực con người không được phát huy, năng suất lao động quá thấp so với nhiều nước trong khu vực. Kinh tế tư nhân bị lép vế, không được kinh doanh bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác. Chênh lệch giàu nghèo đang doãng rộng thêm. Chất lượng của nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn thấp; có những hiện tượng “tham nhũng chính sách”.


Làng nghề chiếu huyện Nga Sơn, Thanh Hóa


Hai là, về những vấn đề liên quan đến tổ chức quản lý. Nhiều vấn đề kinh tế vĩ mô đang nổi lên rất nghiêm trọng, như: nợ công, nợ xấu đang ở ngưỡng nguy hiểm, ngân sách nhà nước bội chi liên tục, v.v… Đáng quan tâm là bộ máy hành chính đang có xu hướng phình ra, tổ chức cồng kềnh, trùng lắp, hoạt động kém, hiệu quả. Vẫn còn một số công chức yếu kém về trình độ, năng lực, sa sút về phẩm chất, tham nhũng. Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp bị xâm phạm. Đang còn nhiều thủ tục phiền hà, đòi hỏi xin – cho, yêu cầu “bôi trơn”, v.v…làm tăng thêm chi phí, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề.

Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt nhằm cải cách thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững. Những vấn đề được đặt ra là: Quy hoạch lại các ngành, nghề, chú trọng hơn nữa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tận dụng có hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước; cơ cấu lại ngân hàng, giảm nợ xấu; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tiếp nhận có chọn lọc đầu tư nước ngoài; phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa, v.v…

Làng nghề Việt Nam trước bước phát triển mới

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của đất nước, làng nghề nước ta cũng đã có những bước tiến quan trọng, đạt những thành tựu to lớn. Từ những sản phẩm thủ công đơn giản, phục vụ đời sống của nhân dân trong nước, chỉ xuất khẩu tới các nước xã hội chủ nghĩa, có gì bán nấy, đến nay, nhiều sản phẩm thủ công làng nghề đã đổi mới về hình dáng, mẫu mã, nâng cao chất lượng, trở thành hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm trang trí có tính mỹ thuật cao, được xuất khẩu tới trên 100 nước trong khu vực và thế giới.

Ngày nay, bước vào thời kỳ mới của công cuộc phát triển đất nước, làng nghề nước ta đang đứng trước những cơ hội mới.

Trước hết, về cơ chế, chính sách, việc cải cách thể chế đang được đẩy mạnh; đã có nhiều văn bản với những chủ trương, chính sách thuận lợi cho các làng nghề tiếp tục phát triển. Trong đó, có những chủ trương, chính sách mới liên quan đến làng nghề, trực tiếp và quan trọng nhất là bốn văn bản sau: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó đã khẳng định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế”; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (số 04/2017/QH 14) được Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, trong đó đã quy định khá chi tiết các chính sách hỗ trợ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Luật Du lịch (số 09/2017/QH 14) được kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018; Luật Bảo vệ môi trường (số 55/2014/QH 13) được Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, trong đó, có riêng Điều 30 về bảo vệ môi trường làng nghề.

Hai là, về tổ chức thực hiện, công cuộc cải cách hành chính đang được triển khai quyết liệt, nhằm xóa bỏ mọi thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng đang gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện đúng vai trò của “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ dân và doanh nghiệp”.

Ba là, tiến trình hội nhập sâu rộng về kinh tế thể hiện qua các hiệp định với WTO, với ASEAN và các hiệp định thương mại tự do FTA mà nước ta đã ký kết với các nước trên thế giới đã tạo ra cơ hội cho làng nghề nước ta mở rộng thị trường, bán thêm nhiều hàng hóa, đồng thời tiếp thu được những tinh hoa văn hóa trong sản phẩm thủ công mỹ nghệ các nước, bổ sung cho nguồn tri thức của làng nghề nước ta. Gần đây, nhiều cuộc họp, nghị quyết của Tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng (tháng 11-2017) cũng đã nhấn mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa và khu vực kinh tế tư nhân.
Những cơ hội mới, cũng là những thuận lợi mới nói trên đang đặt ra thách thức mới cho các làng nghề để khai thác có hiệu quả thuận lợi mới, tiếp tục phát triển bền vững. Thách thức lớn nhất chính là làm thế nào để các sản phẩm làng nghề nâng cao được chất lượng (bao gồm cả hình dáng, mẫu mã, xanh, sạch, bảo đảm các quy định chặt chẽ của thế giới về bảo vệ môi trường, sử dụng lao động trẻ em …) để có thể nâng cao sức cạnh tranh với các sản phẩm, kể cả dùng trong nước và xuất khẩu. Chính vì vậy, nhận thức cho rõ những khó khăn, yếu kém cần khắc phục là rất cần thiết. Có thể nêu lên một số điểm chủ yếu như sau.

Trước hết, đó là những yếu kém vốn có từ lâu mà vẫn chưa có giải pháp khắc phục cơ bản, như: ô nhiễm môi trường nặng nề tại một số cơ sở sản xuất làng nghề; quy mô sản xuất manh mún, thiếu đất để mở rộng sản xuất; vốn liếng quá nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; mở rộng thị trường, sử dụng thương mại điện tử, v.v… Đội ngũ nhân lực quản lý còn hạn chế, phần lớn là chủ hộ gia đình, trình độ có hạn, chưa đáp ứng kịp những yêu cầu mới trong phát triển của cơ sở, đang hạn chế việc tiếp thu kịp thời và vận dụng những chính sách mới do Nhà nước ban hành có lợi cho cơ sở sản xuất, kinh doanh làng nghề. Cũng chưa có một hệ thống cơ sở dữ liệu về làng nghề nước ta để nhận diện, phân tích tình hình và đề ra biện pháp xử lý các vấn đề của làng nghề kịp thời và có hiệu quả.

Hai là, cơ sở sản xuất trong các làng nghề có khá nhiều thuộc quy mô siêu nhỏ (có số lao dộng từ 10 người trở xuống), gặp nhiều khó khăn song lại thiếu liên kết, nhất là với các cơ quan, tổ chức khoa học, công nghệ, để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành. Đáng quan tâm nhất là sản xuất và tiêu thụ chưa hình thành chuỗi giá trị, dẫn đến chất lượng sản phẩm chậm được nâng cao, thu nhập của người sản xuất thường bị chi phối bởi doanh nghiệp đầu mối thu gom hàng hóa, chịu thua thiệt trong bán hàng, lợi nhuận thu về thấp kém.

Ba là, có những cơ sở làng nghề chưa tổ chức tốt các mối quan hệ với tổ chức Đảng và chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội địa phương, qua đó phối hợp thực hiện các hoạt động chung trên địa bàn có lợi cho việc phát triển làng nghề và xây dựng nông thôn mới (ví dụ như khắc phục ô nhiễm môi trường, mở rộng mặt bằng …), v.v…

Tóm lại, trong thời kỳ mới, đối với các làng nghề, cơ hội là cơ bản và rất to lớn. Vấn đề đặt ra cho các làng nghề hiện nay là nhận rõ các yếu kém, thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm khai thác các thời cơ, thuận lợi, để tiếp tục phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi sự cố gắng vươn lên của mỗi làng nghề, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh làng nghề, đồng thời cần sự trợ giúp của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

CGCC Vũ Quốc Tuấn
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Tin liên quan

Tin mới hơn

Người đảng viên tâm huyết xây dựng làng nghề trên đảo xa

Người đảng viên tâm huyết xây dựng làng nghề trên đảo xa

LNV - Thời gian qua, xã đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã thu hút một số lượng lớn cư dân đến sinh sống, lập nghiệp. Xuất phát từ mong muốn tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đảng viên Cao Văn Giáp thực nghiệm ý tưởng phát triển làng nghề gắn với kinh tế biển. Do nhiều năm công tác liên tục trên quần đảo, đồng chí có nhiều vốn sống để chăm lo, giúp đỡ cư dân đảo và ngư dân.
Sơn La: Làng nghề chế biến long nhãn từng bước khẳng định thương hiệu

Sơn La: Làng nghề chế biến long nhãn từng bước khẳng định thương hiệu

LNV - Vụ nhãn năm nay, bản Hải Sơn và Hồng Nam của xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vinh dự được công nhận là Làng nghề chế biến long nhãn. Việc thành lập làng nghề không chỉ là điều kiện quan trọng về tư cách pháp nhân để đẩy mạnh, mở rộng hoạt động sản xuất, mà còn tạo điều kiện liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trong quảng bá, giới thiệu bao tiêu sản phẩm, đưa thương hiệu long nhãn đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Những làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Sóc Trăng

Những làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Sóc Trăng

LNV - Tỉnh Sóc Trăng là địa phương có nhiều nghề và làng nghề thủ công truyền thống với lịch sử hình thành lâu đời, như: Vẽ tranh trên kiếng, đâm cốm dẹp, đan đát, làm bánh pía…
Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển phố nghề Lãn Ông trong khu  Phố cổ Hà Nội

Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển phố nghề Lãn Ông trong khu Phố cổ Hà Nội

Sáng ngày 20/4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm - gắn với phố nghề Lãn Ông” do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội kết hợp với Hội Đông y quận Hoàn Kiếm tổ chức.
Khai mạc hoạt động văn hóa

Khai mạc hoạt động văn hóa 'Giữ nghề xưa trên phố' năm 2024

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024 ) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), hướng đến kỷ niệm 300 năm Ngày sinh của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Từ ngày 19/4 -12/5, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị, cá nhân tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa với chủ đề “Giữ nghề xưa trên phố”.
Nét đẹp văn hóa của Lễ giỗ tổ nghề Yến Cù Lao Chàm

Nét đẹp văn hóa của Lễ giỗ tổ nghề Yến Cù Lao Chàm

LNV - Giỗ tổ nghề Yến là sự kiện thường niên do Ban quản lý và khai thác yến Cù Lao Chàm tổ chức ở Bãi Hương, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là nơi thờ phụng miếu tổ nghề, được xây dựng và hoàn thiện vào thế kỷ XIX.

Tin khác

Làng nghề Xuân Hội phát triển bền vững

Làng nghề Xuân Hội phát triển bền vững

LNV - Thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đời nổi tiếng với nghề làm mây tre đan, trải qua thăng trầm lịch sử, bằng sự năng động, sáng tạo, bắt nhịp với xu hướng thị trường người dân nơi đây tiếp tục duy trì, phát triển làng nghề, góp phần thay đổi diện mạo cho quê hương.
Xã Yên Bài (Hà Nội): Làng nghề Phú Yên nỗ lực vượt khó

Xã Yên Bài (Hà Nội): Làng nghề Phú Yên nỗ lực vượt khó

LNV - Hàng chục năm qua người dân thôn Phú Yên xã Yên Bài, huyện Ba Vì (Hà Nội): vốn là những gia đình công nhân của Nông trường Ba Vì chuyển về xã. Đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Trong đó cây chè là cây rất phù hợp với thổ nhưỡng tại đây, đem lại giá trị kinh tế cao, trở thành cây chủ lực của địa phương.
Bắc Ninh : Khánh thành Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ tư nhân đầu tiên

Bắc Ninh : Khánh thành Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ tư nhân đầu tiên

LNV - Sáng ngày 16.4 tại Bắc Ninh, doanh nghiệp tư nhân tranh dân gian Đông Hồ của NNƯT Nguyễn Đăng Chế đã tổ chức khánh thành Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ của chính nghệ nhân. Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Chế hiện là bảo tàng tư nhân duy nhất về dòng tranh dân gian tại Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.
Gia Lai: Nỗ lực gìn giữ, bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người đồng bào

Gia Lai: Nỗ lực gìn giữ, bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người đồng bào

LNV - Đến với Gia Lai, ngoài trải nghiệm thú vị với các hình thức du lịch cộng đồng, homestay, với ẩm thực đa dạng và phong phú, du khách còn được khám phá nét nguyên bản trong các nghề thủ công. Trong đó, nghề dệt thổ cẩm của người tộc thiểu số Rajai, Bana với bộ trang phục, khăn áo… đã từ lâu trở thành một nét văn hoá đặc trưng của người đồng bào nơi đây.
Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một quãng lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự kiện đặc biệt nhất của ngành yến sào trong tỉnh khi lần đầu tiên tổ chức một ngày hội riêng biệt nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành này.
Hà Nội: Khai trương tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”

Hà Nội: Khai trương tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”

LNV - Ngày 12/4/2024, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Chương trình khảo sát trải nghiệm và công bố tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức với chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”. Với các điểm đến, đó là: Đình Đền Nội Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai); Làng nghề tăm hương (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa); Làng nghề dệt Phùng Xá (Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức).
Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

Độc đáo làng nghề làm tương Mông Phụ

LNV - Khi đến Làng cổ Đường Lâm du khách không chỉ được biết đến với những ngôi nhà cổ xây bằng đá ong hàng trăm năm tuổi mà còn nức tiếng với nhiều món ăn dân dã như chè lam, kẹo lạc,… đặc biệt hơn cả vẫn là món tương nếp nổi tiếng ở làng Mông Phụ.
Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

Thăng trầm nghề đúc lư đồng An Hội ở thành phố hồ chí minh

LNV - Từng nức tiếng với nghề đúc lư đồng truyền thống. Làng nghề đúc lư đồng An Hội nằm trên con đường Nguyễn Duy Cung, thuộc phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh giờ đây chỉ còn vài hộ gia đình gắng gượng giữ nghề truyền thống. Nghề đúc lư đồng An Hội đang đứng trước nguy cơ mai một. Làm sao có thể giữ nghiệp của cha ông đang là trăn trở của những người còn gắn bó với nghề?
Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

Làng Châm Khê - Nơi giữ hồn quan họ cổ

LNV - Làng Châm Khê, thuộc phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) từ lâu đã nổi tiếng là một trong những cái nôi của di sản văn hóa phi vật thể Quan họ Bắc Ninh. Nơi đây được xem như một "bảo tàng sống" lưu giữ những giá trị tinh hoa độc đáo của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc Quan họ Bắc Ninh.
Nguồn gốc lịch sử về nghề sơn mài

Nguồn gốc lịch sử về nghề sơn mài

LNV - Sơn mài xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới cách đây hơn 4000 năm, nhiều cổ vật được tìm thấy tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Miến Điện…
Niềm trăn trở của Nghệ nhân ưu tú Y Sim Ê ban

Niềm trăn trở của Nghệ nhân ưu tú Y Sim Ê ban

LNV - Ở Đắk Nông không thể không nhắc tới nghệ nhân ưu tú Y Sim Ê Ban (sinh năm 1959), dân tộc Ê đê, buôn Nui, xã Tâm Thắng (Cư Jút). Không những biết đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng, ông Y Sim còn sử dụng thuần thục và chế tác nhiều loại nhạc cụ của đồng bào Ê đê như đàn gung, đàn bruốt, đinh năm, đinh tuốt, tù và, trống...
Nghề nuôi vẹm xanh

Nghề nuôi vẹm xanh

LNV - Vẹm xanh là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, được liệt vào danh sách những loại hải sản hỗ trợ và điều trị được rất nhiều loại bệnh. Ngoài ra, vẹm xanh còn là loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.
Độc đáo "may nóng" ở phố cổ Hội An

Độc đáo "may nóng" ở phố cổ Hội An

LNV - Hội An từ lâu đã nổi tiếng với những giá trị văn hóa và lịch sử độc đáo. Nơi đây không chỉ thu hút du khách bởi những ngôi nhà cổ kính, những con đường đèn lồng lung linh huyền ảo mà còn bởi dịch vụ may đo áo dài lấy ngay tinh tế và ấn tượng.
Khai mạc triển lãm “Chuyện Đình trong Phố” với câu chuyện nghề làm da giầy truyền thống

Khai mạc triển lãm “Chuyện Đình trong Phố” với câu chuyện nghề làm da giầy truyền thống

LNV - Ngày 9/4, quận Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội) khai mạc triển lãm “Chuyện Đình trong phố” với câu chuyện về nghề làm da giầy tại Đình Phả Trúc Lâm (40 phố Hàng Hành), phường Hàng Trống.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

LNV - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm".
Bế mạc Phiên họp thứ 32 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 32 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

LNV - Chiều 23-4, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 4,5 ngày làm việc.
Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm Điện Biên Phủ

Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại Triển lãm Điện Biên Phủ

LNV - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 23/4, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, tổ chức Triển lãm "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử".
Bộ Công Thương phổ biến một số điểm mới tại Nghị định số 43 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Bộ Công Thương phổ biến một số điểm mới tại Nghị định số 43 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

LNV - Sáng ngày 23/4, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý phát triển cụm công nghiệp (CCN) ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã thông tin sơ lược về Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 1
Linh thiêng cổ tự Chùa Hưng Phúc

Linh thiêng cổ tự Chùa Hưng Phúc

LNV - Chùa Hưng Phúc Tự hay còn gọi là chùa Tự Khoát. Chùa Hưng Phúc Tự tọa lạc trên đỉnh núi Trúc trông tựa như bông “Hoa sen”, có diện tích rộng hơn 7000m2. Xung quanh ngôi chùa được bao bọc bởi hàng rào tre trúc cao vút tạo nên khung cảnh mang đậm màu
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động