Hà Nội: 32°C Hà Nội
Đà Nẵng: 29°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 27°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 31°C Thừa Thiên Huế

Hoạt động khuyến công - Góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển

LNV - Trong những năm qua, hoạt động khuyến công đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc khuyến khích thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động khuyến công cũng hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các làng nghề, các doanh nghiệp đã tiếp cận và thấu hiểu chủ trương của Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

Qua đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các đề án tới các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) tại các làng nghề trong nhiều năm qua cho thấy, các đề án được triển khai phù hợp với chiến lược phát triển của ngành, lợi thế của từng địa phương. Đặc biệt các đề án điểm theo ngành nghề sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương đã góp phần tạo sự liên kết, khuyến khích, hỗ trợ thúc đầy sự phát triển CNNT theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đi đúng theo chủ trương phát triển của hoạt động khuyến công. Nhờ đó đã góp phần giúp các cơ sở CNNT xác định hướng đầu tư đúng, có hiệu quả, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đủ khả năng cạnh tranh và thay thế hàng nhập ngoại.

Chương trình khuyến công luôn đồng hành cùng các cơ sở CNNT theo nguyên tắc chủ động hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp, cơ sở CNNT thông qua việc đẩy mạnh triển khai các nội dung hoạt động khuyến công.

Hoạt động khuyến công - Góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển
Ông Nguyễn Như Chinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt nam - Phát biểu tại Hội thảo

Trong năm 2022, công tác xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia, Bộ Công Thương đã đề nghị các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, bám sát bối cảnh tình hình của địa phương, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình KCQG giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để xây dựng chương trình khuyến công của từng địa phương cho phù hợp.

Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, tạo nhiều việc làm cho người lao động, tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm; các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn trong chuỗi giá trị từng ngành công nghiệp, khai thác triệt để những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ ba, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khôi phục, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh để duy trì và thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT, chú trọng các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện thích ứng an toàn với diễn biến của dịch Covid-19.

Sự hỗ trợ của Nhà nước là vô cùng cần thiết, các cơ sở CNNT đã nhanh chóng chuyển hướng đi mới, thực hiện nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, như đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử; Chuyển đổi sản phẩm, dịch vụ chủ lực; tích cực tìm kiếm thị trường mới cho nguyên liệu đầu vào cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra...; Đồng thời thể hiện tinh thần vượt khó, thích ứng với tình hình mới, duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Hoạt động khuyến công - Góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh Làng nghề mây tre đan Phú Vinh

Trong nhiều năm qua, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia, đã góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn . Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trong các làng nghề.

Thực hiện nhiệm vụ khuyến công năm 2023, thời gian tới Hiệp hội Làng nghề Việt Nam giao Trung tâm Khoa học và Công nghệ Phát triển Làng nghề tổ chức Hội thảo “Tư vấn nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn tại các cơ sở công nghiệp nông thôn” ; “Tư vấn nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ tăng sức cạnh tranh thị trường trong nước và xuất khẩu”. Nhằm thúc đẩy hoạt động hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn khi các cơ sở công nghiệp nông thôn đã hội nhập quốc tế; Nâng cao tính sáng tạo, tính ứng dụng khoa học công nghệ, tính thương mại của sản phẩm thủ công mỹ nghệ là một trong những yêu cầu bức thiết đối với cơ sở công nghiệp nông thôn hiện nay, nhất là trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế; Tăng cưòng sự giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra nhiều sản phẩm mẫu mã mới, thẩm mỹ cao; Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế.

Các kết quả đạt được từ hoạt động khuyến công trong thời gia qua đã được khẳng định. Đó là, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, bên cạnh việc góp phần tăng cường sức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, còn có tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân, làm cho nhân dân hiểu rõ về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp nông thôn nói riêng. Mặc dù mức hỗ trợ đối với từng dự án chưa lớn, nhưng đó là sự khẳng định hướng đi đúng của các cơ sở sản xuất trong phát triển kinh tế, giúp cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp vững tin trong quá trình đầu tư. Nguồn khuyến công của Nhà nước đang tập trung hỗ trợ các dự án chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm làng nghề và các dự án thực hiện ở các xã đang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn hỗ trợ này đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp nông thôn và quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, nhưng hoạt động khuyến công vẫn còn một số khó khăn, tồn tạn trong quá trình triển khai thực hiện. Nhiều cơ sở sản xuất vẫn chưa thật sự hiểu rõ ý nghĩa của các nội dung hỗ trợ; công tác tiếp cận cơ sở để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn do doanh nghiệp chưa thực sự phối hợp, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của đề án; do cơ sở sản xuất chủ yếu là nhỏ, lẻ nên việc lập đề án sản xuất để ghi vào kế hoạch năm sau gặp khó khăn, phương án sản xuất kinh doanh bị động, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố: tiền vốn, mặt bằng sử dụng đất, giá cả thiết bị máy móc cần mua sắm…Bên cạnh đó, nhiều cơ sở không sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên việc thực hiện có nhiều hạn chế; việc xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã hàng hóa sản phẩm đơn vị mình hạn chế. Việc đăng ký mã số mã vạch, xây dựng thương hiệu sản phẩm của mình với tư tưởng chờ hưởng nguồn kinh phí do nhà nước hỗ trợ.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động khuyến công trong thời gian tới, các đơn vị thực hiện sẽ tập trung số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường vai trò công tác thông tin, tuyên truyền đến các đối tượng thụ chính sách khuyến công: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương chính sách của nhà nước để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn. Vận động các doanh nghiệp lớn hỗ trợ cho hoạt động khuyến công và động viên doanh nhân tích cực tham gia hoạt động khuyến công; tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin giữa hoạt động khuyến công cấp tỉnh với khuyến công cấp huyện, khảo sát thực tế tại cơ sở sản xuất để trao đổi, cung cấp và nắm bắt thông tin, những nhu cầu của các cơ sở để lựa chọn, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nội dung hoạt động khuyến công hàng năm nhằm triển khai thực hiện hiện mang lại hiệu quả cao.

Thứ hai, tăng cường quản lý nhà nước về khuyến công: Tiếp tục rà soát lại cơ chế, chính sách đã ban hành để bổ sung điều chỉnh hoàn thiện cho phù hợp yêu cầu hiện nay, tăng thêm hỗ trợ nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, giảm bớt các thủ tục hành chính… Ngoài các chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ, các cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư trên địa bàn nông thôn của tỉnh còn được hưởng một số chế độ ưu đãi riêng theo cơ chế ưu đãi đầu tư của địa phương như: Ưu tiên bố trí mặt bằng phù hợp với mục tiêu sản xuất, thu hút nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề…

Thứ ba, huy động các nguồn tài chính cho hoạt động khuyến công: Chủ động, tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hàng năm, chương trình phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn hỗ trợ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

Thứ tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho cơ sở sản xuất: Tăng cường tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất CN-TTCN tìm hiểu, hợp đồng mua máy móc, thiết bị công nghệ phù hợp để nâng cao năng lực sản xuất và phát huy tối đa hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh của cơ sở. Khuyến khích hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ vào sản xuất công nghiệp nông thôn. Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất CN-TTCN tiến hành các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm để củng cố thị trường trong nước, đồng thời luôn chú trọng hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiến hành tìm hiểu, khảo sát thị trường ở nước ngoài thông qua việc tham gia các kỳ hội nghị, hội chợ, triển lãm để từ đó có những hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phù hợp.

Thứ năm, hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ: Tăng cường tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất CN-TTCN tìm hiểu, hợp đồng mua máy móc, thiết bị công nghệ phù hợp để nâng cao năng lực sản xuất và phát huy tối đa hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh của cơ sở; Khuyến khích hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ vào sản xuất Công nghiệp nông thôn. Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Nguyễn Vân

Tin liên quan

Tin mới hơn

Lễ trao giải “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” năm 2023

Lễ trao giải “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” năm 2023

LNV - Chiều 27/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức Lễ trao giải “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” năm 2023.
Hà Nội tổ chức nhiều chương trình khuyến mại tập trung

Hà Nội tổ chức nhiều chương trình khuyến mại tập trung

LNV - Chương trình phát động sự kiện khuyến mại tập trung năm 2023 có quy mô lớn, trọng tâm vào các tháng 5,7,11 với mức giảm giá, khuyến mại lên tới 100%. Năm nay, chương trình Khuyến mại tập trung thu hút khoảng 20.000 công bố khuyến mại của hơn 3.000 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, xây dựng...
Khuyến công Hải Phòng hỗ trợ tích cực cho Nghệ nhân Làng nghề

Khuyến công Hải Phòng hỗ trợ tích cực cho Nghệ nhân Làng nghề

LNV - Thời gian qua ghi dấu những thành công đáng kể của hoạt động khuyến công Hải Phòng công tác khuyến công đã trở thành một phần không thể thiếu, trở thành động lực khuyến khích ngành công nghiệp công thương của thành phố phát triển, góp phần cải thiện đáng kể công việc của nghệ nhân Làng nghề Hải Phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024

Xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024

LNV - Cục Công Thương địa phương đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024.
Vĩnh Phúc: Cần đổi mới công nghệ trong sản xuất

Vĩnh Phúc: Cần đổi mới công nghệ trong sản xuất

LNV - Trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp (DN) phải đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm nhân công, tăng doanh thu và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng và hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu.
Bến Tre: Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn  phát triển sản xuất

Bến Tre: Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất

LNV - Khuyến công Bến Tre tiếp tục xây dựng đề án “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất sản phẩm từ dừa giai đoạn 2023 - 2025”. Dự toán kinh phí thực hiện trên 76 tỷ đồng.

Tin khác

Bà Rịa Vũng Tàu: Ưu tiên phát triển các đề án khuyến công trọng điểm

Bà Rịa Vũng Tàu: Ưu tiên phát triển các đề án khuyến công trọng điểm

LNV - Năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện chương trình khuyến công địa phương trên nguyên tắc nâng cao chất lượng, ưu tiên các đề án điểm, đề án nhóm và ưu tiên cho các nội dung liên quan đến đổi mới công nghệ sản xuất.
Hà Giang phát huy hiệu quả các đề án khuyến công

Hà Giang phát huy hiệu quả các đề án khuyến công

LNV - Các đề án khuyến công được triển khai thực hiện tại Hà Giang đã phát huy lợi thế của từng vùng, phù hợp với chiến lược phát triển của từng địa phương; các cơ sở được hỗ trợ có những chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào hoạt động sản xuất
Lai Châu: Đẩy mạnh khuyến công để phát triển các làng nghề truyền thống

Lai Châu: Đẩy mạnh khuyến công để phát triển các làng nghề truyền thống

LNV - Quyết định số 407/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu huy động các nguồn lực phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình còn nhằm mục tiêu tập trung các hoạt động khuyến công để khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, du nhập phát triển ngành nghề mới gắn với Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm…
Đắk Lắk: Hỗ trợ quảng bá, phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn

Đắk Lắk: Hỗ trợ quảng bá, phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn

LNV - Những năm gần đây, sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển và có được vị thế nhất định trên thị trường. Đặc biệt, với việc có nhiều hàng hóa được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia cho thấy uy tín, chất lượng, khả năng cạnh tranh và cơ hội vươn xa của sản phẩm công nghiệp nông thôn trong tỉnh.
Bà Rịa- Vũng Tàu: 11 chương trình khuyến công địa phương năm 2023

Bà Rịa- Vũng Tàu: 11 chương trình khuyến công địa phương năm 2023

LNV - Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Nhằm khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; giảm thiểu phát thải và hạn chế ô nhiễm môi trường; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Kon Tum hỗ trợ 2 đề án Khuyến công

Kon Tum hỗ trợ 2 đề án Khuyến công

LNV - Ngày 07/4/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và mức hỗ trợ Đề án Khuyến công địa phương đợt 1 năm 2023.
Hà Nội hỗ trợ làng nghề ứng dụng chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm

Hà Nội hỗ trợ làng nghề ứng dụng chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm

LNV - Trong thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội sẽ hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) thuộc 6 nhóm ngành nghề thủ công mỹ nghệ ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trên môi trường mạng.
Phú Yên: Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Phú Yên: Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

LNV - UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức bình chọn, quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh trước ngày 15/7.
Đắk Lắk phê duyệt kế hoạch  khuyến công địa phương năm 2023

Đắk Lắk phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023

LNV - Nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Sở Công Thương Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-SCT phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương đợt 1 năm 2023.
Nghệ An: Nghiệm thu Đề án Khuyến công địa phương

Nghệ An: Nghiệm thu Đề án Khuyến công địa phương

LNV - Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương tại nhà xưởng của HTX Quý Oanh. Đoàn nghiệm thu gồm có đại diện lãnh đạo Sở, phòng Quản lý công nghiệp Sở Công Thương, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương; đơn vị thụ hưởng là HTX Quý Oanh. Tham gia nghiệm thu còn có đại diện phòng Kinh tế và Hạ tầng - UBND Huyện Anh Sơn nơi có đơn vị thụ hưởng đóng trên địa bàn.
Bắc Giang: Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công

Bắc Giang: Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công

LNV - Ngày 19/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 379/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2023.
Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương quý I/2023

Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương quý I/2023

LNV - Sáng ngày 18/4/2023, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương quý I/2023 để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại các các tỉnh, thành phố; từ đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững ngành Công Thương tại các địa phương.
Bắc Kạn hỗ trợ sản xuất sản phẩm có lợi thế

Bắc Kạn hỗ trợ sản xuất sản phẩm có lợi thế

LNV - Cụ thể, tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn là 1.159,93 triệu đồng, trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 717,5 triệu đồng, 442,43 triệu đồng nguồn đối ứng của các đơn vị thụ hưởng.
Triển khai Cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

LNV - Sáng 6/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023.
Giáo dục tinh thần hợp tác trước khi hình thành hợp tác xã bền vững.

Giáo dục tinh thần hợp tác trước khi hình thành hợp tác xã bền vững.

LNV - Dẫn ví dụ về nền tảng giáo dục hợp tác trong phát triển hợp tác xã (HTX) tại Nhật Bản cùng các ví dụ về “Hội quán” của Đồng Tháp, mô hình tại Nam Định,… Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan bày tỏ quan điểm trên khi chủ trì tọa đàm “Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp bền vững – Chào mừng 77 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức ngày 11/4/2023.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Vinamilk mở rộng thị trường quốc tế với 2 hướng đi mũi nhọn

Vinamilk mở rộng thị trường quốc tế với 2 hướng đi mũi nhọn

LNV - Song song với việc phát triển thị trường nội địa, công ty sữa hàng đầu Việt Nam tích cực khai thác các cơ hội để mở rộng kinh doanh tại các thị trường quốc tế, thông qua hoạt động đầu tư vào các chi nhánh nước ngoài và xuất khẩu.
Quảng Trị: Phát huy vai trò HTX nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Trị: Phát huy vai trò HTX nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đối với Quảng Trị điều đó càng thể hiện rất rõ, bởi lẽ kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp hầu hết gắn liền với ngành sản xuất vật chất chủ yếu và đóng góp kim ngạch xuất khẩu quan trọng cho tỉnh. Với gần 72% dân cư sống ở nông thôn và 60% lao động làm nông nghiệp, nông dân là thành viên nòng cốt của các hợp tác xã (HTX), có vị trí hết sức quan trọng về phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, an ninh- quốc phòng và tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
Phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

Phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

LNV - Bộ Công Thương vừa phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023.
Làng nghề bánh tráng hơn 200 năm tuổi xứ Tây Đô

Làng nghề bánh tráng hơn 200 năm tuổi xứ Tây Đô

LNV - Trải qua hơn 200 năm với sự tiếp nối làm nghề và giữ nghề của nhiều thế hệ, nghề làm bánh tráng Thuận Hưng quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) vừa chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Doanh nghiệp Hoàng Gia Phát: Địa chỉ tin cậy cho khách hàng tại Hải Dương

Doanh nghiệp Hoàng Gia Phát: Địa chỉ tin cậy cho khách hàng tại Hải Dương

LNV - Khởi nghiệp năm 2011, anh Vũ Văn Toản, sinh năm 1987, mặc dù còn khá trẻ nhưng anh đã tập hợp được đội ngũ các bạn trẻ đông đảo tham gia xây dựng doanh nghiệp phát triển có hiệu quả. Từ một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2017 Công ty đã mạnh dạn đầu tư mở rộng Gara ô tô Hoàng Gia Phát tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động