Thứ năm, 31-10-2019 | 10:35GMT+7

Cà Mau: 10 năm xây dựng Nông thôn mới

TBV - Vừa qua, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xem tam nông là vấn đề chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt, vai trò của người nông dân là chủ thể “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Người dân được thụ hưởng là đích cuối cùng của chương trình và coi trọng sự hài lòng của người dân về vật chất và tinh thần”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn sau năm 2020. Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới phải đặc biệt tập trung, đầu tư về hình thức sao cho trực quan, nội dung thiết thực, giúp người dân dễ hiểu, đào tạo cán bộ tuyên truyền nhất định phải nắm chắc nội dung, tuyên truyền nội dung phải phù hợp từng đối tượng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành phải làm gương, tiên phong đi đầu trong các cuộc vận động.

Rà soát lại quy hoạch nông thôn mới gắn với quy hoạch tỉnh, vùng và toàn quốc theo Luật quy hoạch; gắn xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa và kết nối với đô thị, với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo hướng gắn quy hoạch hạ tầng với quy hoạch sản xuất, bố trí dân cư; đầu tư công trình thủy lợi kết hợp với xây dựng giao thông nông thôn.
 

Hình ảnh ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bạc Liêu. 
 

Về huy động nguồn lực, không huy động quá sức dân mà chú trọng phát triển kinh tế nông thôn để tăng thêm thu nhập của người dân; xây dựng các mô hình nông thôn mới gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); mô hình nông thôn mới có vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị, công nghệ cao. Triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 - 2020, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân.

Cần chú ý công tác xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên tinh thần không chạy theo thành tích mà phải đi vào chất lượng, đồng thời phải luôn nhất quán quan điểm “xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc”. Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo chất lượng, thực chất và đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ phát triển liên doanh, liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, với quy mô sản xuất hàng hóa, nhất là đối với các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, nhất là các Hợp tác xã có mô hình liên doanh, liên kết hiệu quả.

Cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực ngành quản lý, tái sử dụng các chất thải nông nghiệp và đào tạo nghề cho nông dân để chuyển dần lao động nông nghiệp sang các nghề mới. Xây dựng vùng nông thôn xanh, sạch, đẹp, đáng sống, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Tiếp tục huy động, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã đề ra, xây dựng nông thôn mới phải gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Phát động phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025./.
Bài và ảnh Huỳnh Mi