Thứ ba, 14-09-2021 | 09:34GMT+7

Bắc Giang hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

LNV - Ngày 25/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quyết định số 1802/QĐ-UBND về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Nội dung cụ thể như sau:
Mục tiêu của Chương trình nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu. Trong thời gian tới tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, tạo được sự chuyển biến rõ nét trên các mặt quan hệ sở hữu, phương thức quản lý và phân phối thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã (HTX), nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực kinh tế tập thể trong xã hội. Phát triển đa dạng và bền vững các mô hình HTX trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị với sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng của địa phương.
 

HTX rau sạch Yên Dũng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Cụ thể, đến năm 2025 thành lập mới tối thiểu 50 HTX/năm trong các lĩnh vực; Thành lập mới ít nhất 02 liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tổng số liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả 07 liên hiệp HTX; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX hiện có, phấn đấu mỗi năm tăng số HTX hoạt động hiệu quả lên 5% - 7%, nâng tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đến 2025 đạt trên 50%, giảm số HTX yếu, kém xuống còn dưới 9%; Giải quyết dứt điểm tình trạng HTX hoạt động không hiệu quả, ngừng hoạt động; Hoàn thành phát triển 10 mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến 2025, tối thiểu có khoảng 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp. 

Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới có ít nhất 01 HTX là những mô hình thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của địa phương, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; 100% số cán bộ chủ chốt HTX tham gia ít nhất một khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên đạt 15% trở lên; Mỗi năm có ít nhất: 20 HTX được hỗ trợ tham gia xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; 35 HTX được hỗ trợ tập trung đất đai; 03 HTX được hỗ trợ lãi suất; 35% số hợp tác xã thành lập mới được hỗ trợ xây dựng bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, website điện tử. Tăng cường hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng dụng, chuyển giao các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất, bảo quản và chế biển sản phẩm nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP.
 

Theo nội dung Chương trình, các đối tượng như hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động theo Luật HTX, HTX liên hiệp HTX được thành lập từ việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; tổ hợp tác được thành lập và đang hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019; người dân có nhu cầu thành lập tổ chức kinh tế tập thể sẽ được hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Đối với các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động trên tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Cụ thể: Hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước; chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, Chương trình còn hỗ trợ xây dựng một số điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, đầu tư trang thiết bị để vận hành và duy trì điểm giới thiệu, bán sản phẩm cho các tổ chức kinh tế tập thể; xây dựng các website thương mại điện tử cho các tổ chức kinh tế tập thể; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; hỗ trợ phát triển mô hình HTX ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình HTX nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; …

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 88.113 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Bài, ảnh: Văn Tiệp