Thứ sáu, 16-09-2022 | 15:18GMT+7

Quảng Nam: Xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng

LNV - Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.
Tổ khuyến nông được thành lập nhằm tăng cường công tác khuyến nông cơ sở, đặc biệt là thôn, khối phố; lấy tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi, điển hình làm nền tảng để hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững.

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cơ sở theo hướng hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho nông dân. Trong đó tập trung chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hỗ trợ hình thành phát triển hợp tác xã, thông tin thị trường, liên kết sản xuất, đa dạng hóa chức năng và phương thức hoạt động khuyến nông.

Mục tiêu trong năm 2022 xây dựng 30% tổ khuyến nông cộng đồng ở cấp thôn trên toàn tỉnh; đến năm 2023 xây dựng được 70% tổ khuyến nông cộng đồng; năm 2024 - 2025 hoàn thành xây dựng 100% tổ khuyến nông cộng đồng cấp thôn.

Thành phần tham gia tổ khuyến nông cộng đồng gồm: khuyến nông viên cơ sở; cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách thôn; cán bộ thôn; đại diện các tổ chức chuyên môn, chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế địa phương; nông dân sản xuất giỏi, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp...
M.L