Hà Nội: 14°C Hà Nội
Đà Nẵng: 24°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 36°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 22°C Thừa Thiên Huế

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình): Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

LNV - Thực hiện Công văn số 827/SNN-PTNT ngày 06/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện Đà Bắc đã đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện trong công tác xây dựng Nông thôn mới.
Trong công tác tuyên truyền - vận động, huyện Đà Bắc đã giúp cán bộ và nhân dân nhận thức đúng về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, thay đổi nếp nghĩ, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng lan rộng. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các xã làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các văn bản, các cuộc họp, xây dựng các phóng sự tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, các mô hình làm kinh tế giỏi trong nông thôn. Tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua ”Huyện Đà Bắc chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Người dân xã Hiền Lương (Đà Bắc) phát triển nuôi cá trên lòng hồ sông Đà thúc đẩy kinh tế hộ gia đình.


Từ việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân đã tích cực hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, đã tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, vật chất và đã thay đổi suy nghĩ, khắc phục tư tưởng chông trờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Các xã rà soát, chỉnh trang lại hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về nông thôn mới trên địa bàn.

Huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình đã cơ bản đầy đủ và được triển khai kịp thời đến các cơ quan chuyên môn và các xã trong huyện triển khai thực hiện. Đánh giá hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành. Việc ban hành các cơ chế chính sách và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của huyện đã cơ bản kịp thời và mang nhiều ý nghĩa thiết thực, vận dụng, cập nhật và truyền tải được những nội dung của các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh giúp các địa phương thuận tiện trong công tác triển khai thực hiện chương trình.


Ông Xa Kỳ Đông, xóm Tình, xã Tu Lý (Đà Bắc) phát triển hiệu quả mô hình trồng rau với lợi nhuận đạt trên 200 triệu đồng/năm.


Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã tập trung đẩy nhanh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp ở mỗi địa phương gắn với phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, ưu tiên mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư. Thực hiện từng bước “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất các sản phẩm an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập ổn định cho người nông dân.

Theo Kế hoạch năm 2020 huyện Đà Bắc tiếp tục duy trì thực hiện và nhân rộng một số mô hình như: Mô hình Sachi; trồng chè Shan tuyết; mô hình lúa đặc sản J02... tiến tới xây dựng được 05 sản phẩm OCOP năm 2020 gồm: Rượu ngô, miến dong, Sachi, gạo đặc sản J02, du lịch công đồng Đá Bia, xã Tiền Phong... Xây dựng đượng từ 12 vườn mẫu (Toàn Sơn; Cao Sơn; Vầy Nưa; Tiền Phong mỗi xã 03 vườn); 11 khu dân cư kiểu mẫu tại các xã (Tú Lý 02 khu; Hiền Lương; Mường Chiềng; Toàn Sơn, Cao Sơn, Vầy Nưa, Tiền Phong, Giáp Đắt, Đồng Chum, Tân Pheo mỗi xã 01 khu).


Nông thôn mới huyện Đà Bắc.


Bằng các nguồn vốn lồng ghép của các chương trình, dự án, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tập trung quan tâm các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, các hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, góp phẩn ổn định cuộc sống, tăng thu nhập cho người dân.

Huyện đã hoàn thành việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tiến tới hoàn thành phổ cập trung học phổ thông. Hệ thống các Trạm Y tế được tăng cường cả về số lượng và bổ sung nhân viên y tế. 100% số xã có trạm y tế, đội ngũ y bác sỹ cấp xã, y tế thôn bản được duy trì hoạt động thường xuyên và liên tục, công tác chăm sóc sức khỏe tại cơ sở bước đầu đạt được một số kết quả. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng được đa dạng hóa, nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được đẩy mạnh. Sinh hoạt cộng đồng đã được quan tâm thực hiện và từng bước đi vào nề nếp. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng.

Các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò là hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều cấp uỷ đảng cơ sở đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để bàn bạc, thảo luận trong cấp uỷ, chi bộ, và xây dựng thành Nghị quyết, chuyên đề để lãnh đạo thực hiện có kết quả. Qua hoạt động thực tiễn đội ngũ cán bộ xã đã có bước trưởng thành về năng lực, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng vận động quần chúng... công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn được quan tâm, đội ngũ cán bộ cấp xã đã cơ bản đạt chuẩn.

Sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng cụ thể và hiệu quả, kịp thời khắc phục những hạn chế trong nhận thức của cán bộ và nhân dân; tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

Kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, đến nay huyện Đà Bắc có 02 xã đat chuẩn nông thôn mới (xã Tú Lý, Hiền Lương); 01 xã đạt 16 tiêu chí (Toàn Sơn); 02 xã đạt 14 tiêu chí (xã Mường Chiềng, Cao Sơn); 11 xã còn lại đạt từ 10-12 tiêu chí. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao có xã Mường Chiềng, Hiền Lương đạt 3/19 tiêu chí; xã Tú Lý đạt 11/19 tiêu chí.

Nhìn chung đến nay hệ thống cơ sơ hạ tầng nông thôn đã có nhiều thay đổi tích cực, các hạng mục công trình thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế... đã được quan tâm đầu tư. Các địa phương tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ và thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng xã, xóm giúp tạo việc làm tại chỗ để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân; đời sống văn hóa, tinh thần và trình độ của người dân nông thôn được nâng cao, môi trường nông thôn được đảm bảo. Nông thôn mới đang phát huy hiệu quả tích cực.

Bài và ảnh: Văn Bình

Tin liên quan

Tin mới hơn

Sơn La: Khai thác tối đa tiềm năng xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Khai thác tối đa tiềm năng xây dựng nông thôn mới

LNV - Sơn La miền đất xanh huyền thoại được mệnh danh là mái nhà của Tây Bắc, xứ sở hoa ban trắng với núi non hùng vĩ; nơi sinh sống của cộng đồng 12 dân tộc anh em. Theo thời gian, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã dựa trên thế mạnh về cảnh quan địa lý, khí hậu, môi trường, bản sắc văn hóa của các dân tộc địa phương để bứt phá mở ra những con đường mới trên mảnh đất này.
Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Yên Bái có hơn 30 dân tộc anh em sinh sống. Tùy vào từng vùng, từng phong tục, tập quán của mỗi dân tộc đã hình thành những nghề truyến thống, chứa đựng giá trị văn hóa - đời sống trong từng sản phẩm. Trong xây dựng nông thôn mới, các làng nghề, nghề truyền thống đã góp phần tích cực vào tiêu chí về thu nhập cho người dân.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

LNV - Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, nhằm tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng 20/2, tức ngày 11 tháng Giêng, tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại Đền thờ Đức Vua trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.
Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

LNV - Thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, toàn huyện đến nay đã có 11 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn…
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

LNV - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

LNV - Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024..

Tin khác

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

LNV - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU ngày 22/8/2020 của Huyện uỷ Thường Tín về “đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng Nông thôn mới nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử huyện Thường Tín giai đoạn 2020 - 2025”.
Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Phát huy lợi thế là vùng đất danh hương, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với 68 Nhà khoa bảng qua các triều đại phong kiến,126 di tích được xếp hạng, huyện Thường Tín đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú trọng triển khai các tiêu chí về văn hóa tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới.
Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

LNV - Năm 1958 Nhà nước quyết định đào sông Bắc – Hưng - Hải, để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng là Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Con sông cắt ngang qua làng cổ Bát Tràng, chia đội xã Quang Minh (xã Kim Lan và Bát Tràng bây giờ). Một nửa số hộ dân sống ở làng cổ Bát Tràng đã tình nguyện hiến đất, phá dỡ nhà cổ, lò nung gốm lâu đời di dời đến nơi ở mới.
Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

LNV - Chiều 25.1, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

LNV - Thời gian qua, nhờ hưởng ứng Nghị quyết số 06-NQ/NU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) về vận động Nhân dân tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 đã góp phần tích cực tạo nên diện mạo quê hương Thiệu Hợp thêm nhiều đổi mới.
Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 5/11, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao.
Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

LNV - Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện Thanh Trì đã xác định phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi cần tập trung chú trọng. Trong những năm gần đây, huyện đã và đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao.
Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

LNV - Sáng ngày 20/01/2024, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

LNV - Tỉnh Hải Dương vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào ngày 15/3/2023. Bước sang giai đoạn mới tỉnh tập trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...Để đạt được điều đó, việc phát huy sức mạnh của người dân vô cùng quan trọng điều đó được khẳng định qua những việc làm hết sức thiết thực.
Nông thôn mới Ninh Phước

Nông thôn mới Ninh Phước

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ Nông thôn mới Ninh Phước của tác giả Lưu Văn Thìn
Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

LNV - Ân Thi là một huyện nằm ở hạ lưu sông Hồng thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ và nằm ở phía đông tỉnh Hưng Yên. Địa phương có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Song, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, tập trung của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cố gắng cao của nhân dân, các doanh nghiệp trong huyện nên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được kết quả khá tích cực. Nhờ đó, đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

LNV - Hiện nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp, đã và đang phát triển tích cực, đem lại lợi nhuận kinh tế cao, góp phần giúp địa phương đã sớm đạt 109/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

LNV - Kể từ khi quyết định 321/QĐ-TTg được ban hành, Hà Tĩnh cũng gấp rút triển khai ngay kế hoạch tại quyết định số 38/2022/QĐ-UBND, phấn đấu đưa tỉnh hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào 2024, trong đó quyết tâm hoàn thành cơ bản 8/8 tiêu chí vào cuối năm 2023. Mục tiêu này được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

LNV - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành kinh tế huyện Sóc Sơn năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào sáng 9/1/2024.
Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Huyện Thanh Trì nằm ở phía Nam của Thành phố Hà Nội, là một vùng đất vắn hiến giàu truyền thống lịch sử. Trong giai đoạn (2021-2025), huyện Thanh Trì luôn được xem là điểm sáng của Hà Nội trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

LNV - Dự án “Xuân Ấm Trao Em” được thực hiện với mục đích hỗ trợ cho 65 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Quảng Uyên. Đây đều là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo - cận nghèo, có trường hợp mồ côi cha/mẹ, có thương tật.
Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

LNV - Tháng 11/2023 làng nghề gỗ Hương Mạc đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể với 412 thành viên, tạo cơ hội cho nghề gỗ Hương Mạc nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

LNV - Cùng với thắng cố, mận Tam Hoa, chè Shan Tuyết, thổ cẩm... rượu ngô cũng là một trong những đặc sản, là niềm tự hào của đồng bào của các dân tộc ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

LNV - Gần 40 năm cống hiến trong ngành CAND về hưu với quân hàm Thượng tá, song Nghệ sỹ Đào Hà, chủ nhiệm CLB Văn nghệ sỹ xứ Đoài, người Đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt thông minh, lanh lợi này vẫn còn nhớ như in những chuyến đi trinh sát tại địa bàn phía Tây Bắc Tổ quốc. Nhớ những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân và tình cảm của đồng bào các dân tộc miền núi thương yêu, đùm bọc đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.
"Cá chép vượt vũ môn" họa tiết trên bình giọt ngọc gốm Chu Đậu

"Cá chép vượt vũ môn" họa tiết trên bình giọt ngọc gốm Chu Đậu

LNV - Tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có lẽ không ai là không biết đến một làng gốm cổ nổi tiếng Chu Đậu khắp xa gần. Ngay từ thế kỷ 15, sản phẩm của ngôi làng này đã rất được ưa chuộng và xuất hiện ở nhiều quốc gia. Trải qua những thăng trầm và biến cố của lịch sử, nghề gốm nơi đây tưởng chừng đã bị mai một và dần biến mất.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
cty-tnhh-ung-dung-khcn-quoc-te
thieu-hoa
vf
tho-xuan
xsmb
gex
thaco
lang-chanh
nga-son
Giao diện di động