Thứ tư, 14-04-2021 | 14:14GMT+7

Đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn

LNV - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn năm 2021. Mục tiêu là rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12-4-2018 của Chính phủ. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các làng nghề trên địa bàn thành phố phát triển, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.


Nghề mộc ở xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội) phát triển, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. (Ảnh: Hoàng Tiến)

Thành phố ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn thuộc thẩm quyền của UBND thành phố quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12-4-2018 của Chính phủ, như: Đào tạo nghề, truyền nghề; xúc tiến thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng và mặt bằng sản xuất... Hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể. Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường cho 10 làng nghề đã được công nhận và đang làm thủ tục đề nghị công nhận. Hỗ trợ từ 5 đến 10 dự án phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố. Tạo thêm khoảng 10 nghìn đến 15 nghìn việc làm cho lao động nông thôn, với thu nhập bình quân đạt 50-60 triệu đồng/người/năm.

Để hoàn thành các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, song song xây dựng cơ chế và thực hiện chính sách, UBND thành phố sẽ đẩy mạnh áp dụng khoa học và công nghệ. Trong đó, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố trong lĩnh vực phát triển nghề, làng nghề; các dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Quản lý công nghệ sản xuất, hạn chế đưa công nghệ cũ, lạc hậu vào sử dụng gây ô nhiễm môi trường; giới thiệu, phổ biến công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý nước thải, rác thải, khí thải phù hợp với làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn.

Thành phố cũng chỉ đạo tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng dạy học cho các nghệ nhân trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn theo quy định. Tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn cho chủ cơ sở sản xuất và người lao động được tiếp cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại; hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp, cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo Nhân dân