Thứ năm, 08-09-2022 | 15:09GMT+7

Đà Nẵng tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

LNV - UBND TP Đà Nẵng giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đơn vị liên quan tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Đà Nẵng tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Kế hoạch nhằm đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật... góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, xây dựng lối sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chỉnh sửa để chuẩn hóa giáo trình, tài liệu hỗ trợ, tài liệu tham khảo.

Bên cạnh đó, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng... nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hình thành mạng lưới đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên hạt nhân làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Đồng thời, xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; những tác động của chính sách, pháp luật đối với đời sống xã hội; vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật…

UBND thành phố giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.
Bài, ảnh: BM