Hà Nội: 13°C Hà Nội
Đà Nẵng: 27°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 32°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 23°C Thừa Thiên Huế

Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới

LNV - Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Trong hơn 25 năm đổi mới vừa qua, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện và to lớn. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được đó còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các vùng. Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững

Để thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban Bí thư chỉ đạo "xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và thông qua Ðề án về chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện. Đề án đã lựa chọn 11 xã điểm tại 11 tỉnh, thành phố, đại diện cho các vùng khác nhau của đất nước để tổ chức triển khai thực hiện.

Căn cứ Đề án được Ban Bí thư thông qua, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành các văn bản hướng dẫn các xã điểm đánh giá tình hình, xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới ở xã, tổ chức để Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân xã thảo luận, góp ý, sau đó nghe báo cáo, góp ý với đề án của 11 xã để các xã hoàn thiện, báo cáo các Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo, đồng thời, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương có liên quan, ban hành các văn bản hướng dẫn trong phạm vi thẩm quyền của mình để thực hiện các nội dung của Đề án, như: Bộ Tài chính có Thông tư số 174/2009/TT-BTC ngày 8-9-2009 hướng dẫn cơ chế đặc thù về huy động và quản lý các nguồn vốn, Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11-5-2010 hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư thực hiện Chương trình ở 11 xã điểm; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 18/TT-BKH&ĐT ngày 27-7-2010 hướng dẫn cơ chế đặc thù về cơ chế đầu tư xây dựng cơ bản ở 11 xã điểm; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới; Tổng cục dạy nghề (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) triển khai dự án đào tạo nghề cho nông dân ở các xã điểm; Ngân hàng Nhà nước ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12-4-2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn... Các văn bản này đã giúp các xã điểm tháo gỡ khó khăn và có căn cứ pháp lý để chủ động triển khai thực hiện Chương trình.

Trong quá trình thực hiện Chương trình, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương được phân công đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố kiểm tra, đôn đốc các xã điểm; Thường trực Ban Chỉ đạo mỗi tháng một lần, Ban Chỉ đạo ba tháng một lần họp, đánh giá tiến độ và kết quả triển khai Đề án, phát hiện để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho xã, nhất là trong những năm đầu triển khai thực hiện Đề án. Định kỳ sáu tháng, một năm, Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện. Đầu năm 2012, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức tổng kết, báo cáo Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chương trình.

Ðể thực hiện mục tiêu xây dựng 11 xã điểm có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất và đời sống; có kinh tế phát triển, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp - dịch vụ, đô thị hóa theo quy hoạch; đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn vững mạnh, Ðề án đã đề ra những nhiệm vụ lớn phải thực hiện.

Một là, trên cơ sở kế thừa các quy hoạch đã có, với sự hỗ trợ của Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng, các xã điểm phải rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã đến năm 2020, bao gồm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ); quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, trụ sở xã...; quy hoạch các khu dân cư, khu vực trung tâm xã, chợ; quy hoạch môi trường (cây xanh, hồ ao, nghĩa địa, khu xử lý rác thải; hệ thống thoát nước và xử lý nước thải...); quy hoạch, bảo tồn, chỉnh trang các di tích văn hóa, lịch sử... để ủy ban nhân dân huyện phê duyệt làm cơ sở cho việc thực hiện.

Trên cơ sở quy hoạch sẽ tổ chức việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng dẫn tiêu chuẩn của các bộ, ngành Trung ương, bao gồm hệ thống điện, đường giao thông, thủy lợi, cấp nước sạch cho sinh hoạt, chợ, nhà văn hóa thôn, trường học các cấp, trạm y tế, điểm bưu điện xã...

Thứ hai là, phát triển sản xuất hàng hóa và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, có hiệu quả để tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Hướng dẫn nhân dân dồn điền đổi thửa, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, lựa chọn mô hình, phương án sản xuất có hiệu quả, cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sản xuất những sản phẩm hàng hóa có lợi thế, có giá trị, sức cạnh tranh cao. Trên cơ sở nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình, phát triển các trang trại sản xuất hàng hóa, các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Thứ ba là, xây dựng nông thôn có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững nông thôn. Cùng với xây dựng các thiết chế phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, kết hợp với hội họp, học tập của cộng đồng ở thôn, bản, xã, thì điều quan trọng là phải khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất đó, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên, thiếu niên, hội viên các hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi ở nông thôn; xây dựng quy ước của làng, bản, thôn, ấp về xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, chống mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ trật tự, an toàn thôn, xóm, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và bồi đắp truyền thống đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giảm nghèo, vươn lên làm giàu trên quê hương mình.

Thứ tư là, bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; khắc phục tình trạng ô nhiễm về nguồn nước, không khí ở địa bàn thôn, xã; xây dựng, cải tạo hệ thống tiêu thoát nước thải, thu gom và xử lý rác thải, chuyển các chuồng, trại chăn nuôi, nhất là các cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi các khu dân cư, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh, giếng nước, hầm bi-ô-ga của mỗi hộ gia đình, quy hoạch xây dựng và quản lý nghĩa trang...

Thứ năm là, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, thôn, ấp, bản; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Theo Nongthonmoi.vn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Sơn La: Khai thác tối đa tiềm năng xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Khai thác tối đa tiềm năng xây dựng nông thôn mới

LNV - Sơn La miền đất xanh huyền thoại được mệnh danh là mái nhà của Tây Bắc, xứ sở hoa ban trắng với núi non hùng vĩ; nơi sinh sống của cộng đồng 12 dân tộc anh em. Theo thời gian, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã dựa trên thế mạnh về cảnh quan địa lý, khí hậu, môi trường, bản sắc văn hóa của các dân tộc địa phương để bứt phá mở ra những con đường mới trên mảnh đất này.
Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

Làng nghề truyền thống góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Yên Bái có hơn 30 dân tộc anh em sinh sống. Tùy vào từng vùng, từng phong tục, tập quán của mỗi dân tộc đã hình thành những nghề truyến thống, chứa đựng giá trị văn hóa - đời sống trong từng sản phẩm. Trong xây dựng nông thôn mới, các làng nghề, nghề truyền thống đã góp phần tích cực vào tiêu chí về thu nhập cho người dân.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại di tích Cổ Loa

LNV - Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn 2024, nhằm tri ân các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sáng 20/2, tức ngày 11 tháng Giêng, tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dâng hương tưởng niệm Đức Vua An Dương Vương tại Đền thờ Đức Vua trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.
Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

Đổi thay trên quê hương Sóc Sơn

LNV - Thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, toàn huyện đến nay đã có 11 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn…
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng

LNV - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới các đơn vị cấp huyện

LNV - Mới đây, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024..

Tin khác

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Thường Tín (Hà Nội): Huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

LNV - Thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU ngày 22/8/2020 của Huyện uỷ Thường Tín về “đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, xây dựng Nông thôn mới nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử huyện Thường Tín giai đoạn 2020 - 2025”.
Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

Hà Nội: Thường Tín phát triển công nghiệp văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Phát huy lợi thế là vùng đất danh hương, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với 68 Nhà khoa bảng qua các triều đại phong kiến,126 di tích được xếp hạng, huyện Thường Tín đã sớm chủ động triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú trọng triển khai các tiêu chí về văn hóa tạo động lực cho xây dựng nông thôn mới.
Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

Bát Tràng phải trở thành một làng kiểu mẫu

LNV - Năm 1958 Nhà nước quyết định đào sông Bắc – Hưng - Hải, để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của 3 tỉnh đồng bằng sông Hồng là Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Con sông cắt ngang qua làng cổ Bát Tràng, chia đội xã Quang Minh (xã Kim Lan và Bát Tràng bây giờ). Một nửa số hộ dân sống ở làng cổ Bát Tràng đã tình nguyện hiến đất, phá dỡ nhà cổ, lò nung gốm lâu đời di dời đến nơi ở mới.
Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát triển nông thôn: Sáng tạo, hiệu quả, tăng tính đối thoại

LNV - Chiều 25.1, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

Thanh Hoá: Nông thôn khang trang, sạch đẹp nhờ hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường

LNV - Thời gian qua, nhờ hưởng ứng Nghị quyết số 06-NQ/NU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) về vận động Nhân dân tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 đã góp phần tích cực tạo nên diện mạo quê hương Thiệu Hợp thêm nhiều đổi mới.
Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 5/11, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao.
Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thanh Trì (Hà Nội): Phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

LNV - Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huyện Thanh Trì đã xác định phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một hướng đi cần tập trung chú trọng. Trong những năm gần đây, huyện đã và đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả cao.
Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhất

LNV - Sáng ngày 20/01/2024, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

Hải Dương: Xây dựng nông thôn mới dựa vào sức dân

LNV - Tỉnh Hải Dương vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào ngày 15/3/2023. Bước sang giai đoạn mới tỉnh tập trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...Để đạt được điều đó, việc phát huy sức mạnh của người dân vô cùng quan trọng điều đó được khẳng định qua những việc làm hết sức thiết thực.
Nông thôn mới Ninh Phước

Nông thôn mới Ninh Phước

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu một tới độc giả bài thơ Nông thôn mới Ninh Phước của tác giả Lưu Văn Thìn
Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

Hưng Yên: Huyện Ân Thi phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh

LNV - Ân Thi là một huyện nằm ở hạ lưu sông Hồng thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ và nằm ở phía đông tỉnh Hưng Yên. Địa phương có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Song, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt, tập trung của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cố gắng cao của nhân dân, các doanh nghiệp trong huyện nên các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được kết quả khá tích cực. Nhờ đó, đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp: Phát huy mô hình kinh tế tạo sức bật xây dựng nông thôn mới

LNV - Hiện nay, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp, đã và đang phát triển tích cực, đem lại lợi nhuận kinh tế cao, góp phần giúp địa phương đã sớm đạt 109/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

Hà Tĩnh nỗ lực về đích Nông thôn mới

LNV - Kể từ khi quyết định 321/QĐ-TTg được ban hành, Hà Tĩnh cũng gấp rút triển khai ngay kế hoạch tại quyết định số 38/2022/QĐ-UBND, phấn đấu đưa tỉnh hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào 2024, trong đó quyết tâm hoàn thành cơ bản 8/8 tiêu chí vào cuối năm 2023. Mục tiêu này được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.
Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

Sóc Sơn: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế huyện ước tăng 8,66%

LNV - Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành kinh tế huyện Sóc Sơn năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào sáng 9/1/2024.
Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thanh Trì - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Huyện Thanh Trì nằm ở phía Nam của Thành phố Hà Nội, là một vùng đất vắn hiến giàu truyền thống lịch sử. Trong giai đoạn (2021-2025), huyện Thanh Trì luôn được xem là điểm sáng của Hà Nội trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

Chương trình thiện nguyện “Xuân Ấm Trao Em”

LNV - Dự án “Xuân Ấm Trao Em” được thực hiện với mục đích hỗ trợ cho 65 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Quảng Uyên. Đây đều là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo - cận nghèo, có trường hợp mồ côi cha/mẹ, có thương tật.
Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Làng nghề gỗ Hương Mạc - Từ sơn được bảo hộ nhãn hiệu tập thể

LNV - Tháng 11/2023 làng nghề gỗ Hương Mạc đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể với 412 thành viên, tạo cơ hội cho nghề gỗ Hương Mạc nâng tầm thương hiệu, khẳng định giá trị sản phẩm làng nghề.
Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

Chuếnh choáng say rượu ngô Bản Phố

LNV - Cùng với thắng cố, mận Tam Hoa, chè Shan Tuyết, thổ cẩm... rượu ngô cũng là một trong những đặc sản, là niềm tự hào của đồng bào của các dân tộc ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

Nghệ sĩ Đào Hà và những mong ước đầu Xuân

LNV - Gần 40 năm cống hiến trong ngành CAND về hưu với quân hàm Thượng tá, song Nghệ sỹ Đào Hà, chủ nhiệm CLB Văn nghệ sỹ xứ Đoài, người Đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt thông minh, lanh lợi này vẫn còn nhớ như in những chuyến đi trinh sát tại địa bàn phía Tây Bắc Tổ quốc. Nhớ những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân và tình cảm của đồng bào các dân tộc miền núi thương yêu, đùm bọc đối với cán bộ, chiến sĩ CAND.
"Cá chép vượt vũ môn" họa tiết trên bình giọt ngọc gốm Chu Đậu

"Cá chép vượt vũ môn" họa tiết trên bình giọt ngọc gốm Chu Đậu

LNV - Tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có lẽ không ai là không biết đến một làng gốm cổ nổi tiếng Chu Đậu khắp xa gần. Ngay từ thế kỷ 15, sản phẩm của ngôi làng này đã rất được ưa chuộng và xuất hiện ở nhiều quốc gia. Trải qua những thăng trầm và biến cố của lịch sử, nghề gốm nơi đây tưởng chừng đã bị mai một và dần biến mất.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
cty-tnhh-ung-dung-khcn-quoc-te
thieu-hoa
vf
tho-xuan
xsmb
gex
thaco
lang-chanh
nga-son
Giao diện di động