Hà Nội: 31°C Hà Nội
Đà Nẵng: 33°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 32°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 31°C Thừa Thiên Huế

Quảng Trị: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Kết quả bước đầu và những bài học kinh nghiệm

LNV - Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước ta với mục đích làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đây chính là cuộc cách mạng về kinh tế - xã hội và chính trị ở nông thôn nhằm xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững; một xã hội nông thôn dân chủ, văn minh, tiến bộ.
Những con đường hoa ở Cam Hiếu (Cam Lộ - Quảng Trị) tạo nên cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp
Những con đường hoa ở Cam Hiếu (Cam Lộ - Quảng Trị) tạo nên cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp

Những kết quả bước đầu

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 4-6-2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 800/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Sau 10 năm triển khai thực hiện, cùng với cả nước, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay Quảng Trị đã có 69/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, các xã sau khi đã đạt chuẩn nông thôn mới cần phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2018, bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, với 12 tiêu chí liên quan đến tất cả các nội dung từ phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, các vấn đề về văn hóa - xã hội. Trên cơ sở đó, tỉnh đã chọn 8 xã để tập trung chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và tổ chức lễ phát động “Quảng Trị xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020”, gồm các xã: Cam Chính, Cam Hiếu (Cam Lộ), Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim (Vĩnh Linh), Hải Thượng (Hải Lăng), Triệu Đại (Triệu Phong), Gio Sơn (Gio Linh) và Tân Hợp (Hướng Hóa).

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã tạo ra luồng sinh khí mới, làm thay đổi cơ bản nhiều vùng quê nông thôn. Các địa phương đã triển khai tích cực, đặc biệt đã huy động tham gia của đông đảo người dân, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang; Cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; Các tuyến đường được trồng cây bóng mát, trồng hoa theo quy hoạch. Phong trào “Thắp sáng đường quê” tại các xã được đẩy mạnh, 100% tuyến đường trục xã, thôn, trục chính khu dân cư có hệ thống điện chiếu sáng. Xác định mục tiêu hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao thu nhập cho người dân, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; Thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả được nhân rộng, tạo nên thương hiệu sản phẩm của các địa phương như: Sản phẩm tiêu, ném của xã Vĩnh Kim, sản phẩm cao dược liệu, sắn dây của xã Cam Chính, sản phẩm thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh của xã Vĩnh Thủy…vv. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn được các xã quan tâm chỉ đạo, rác thải sinh hoạt được thu gom theo định kỳ, quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung và nâng cao tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường.

Hệ thống cổng chào, pa nô, áp phích được xã đầu tư lắp đặt hoàn thiện tạo nên cảnh quan, diện mạo mới cho các địa phương. An ninh trật tự, hành chính công được các xã duy trì tốt, công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là bản sắc văn hóa làng xã được bảo tồn và phát huy. Với những kết quả đạt được, ngày 25 tháng 9 năm 2019, tại Quyết định số 2562/QĐ-UBND, Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định công nhận 3 xã: Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và ngày 16.4.2020, huyện Cam Lộ được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bài học kinh nghiệm

Người dân xã Triệu Đại huyện Triệu Phong trồng cây bóng mát và hoa ở các trục đường
Người dân xã Triệu Đại huyện Triệu Phong trồng cây bóng mát và hoa ở các trục đường

Mặc dù đã đạt được kết quả khá toàn diện nhưng tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở một số xã hiện vẫn còn chậm, một số chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu đề ra; tiêu chí về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa chưa đạt chuẩn; việc huy động các nguồn lực, nhất là đối với các doanh nghiệp và nhân dân để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thấp. Chưa có các mô hình liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Qua quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Quảng Trị đã rút ra một số kinh nghiệm bước đầu trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như sau:

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ cấp tỉnh đến xã phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn về mục tiêu phấn đấu vì cuộc sống của người dân để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cao. Thường xuyên tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm lẫn nhau tạo phong trào thi đua giữa các địa phương trong xã, giữa các xã, giữa các thôn, khu dân cư, giữa các hộ gia đình với nhau; Tích cực tuyên truyền thông qua các chuyên mục, tin bài, phóng sự về các điển hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Kịp thời nêu gương, động viên cán bộ, nhân dân nhất là những tấm gương điển hình trong việc hiến đất, hiến cây, góp tài sản chỉnh trang bộ mặt nông thôn tại các thôn xóm.

Thứ hai, cần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các địa phương cần huy động sự đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp và con em xa quê. Ưu tiên đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình hạ tầng phát triển kinh tế, nâng cấp các trường học, trung tâm văn hóa, trạm y tế xã đạt chuẩn. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả; Khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung trên địa bàn.

Thứ ba, trong quá trình thực hiện phải xây dựng khung kế hoạch, có phương án, dự toán và phải được tập huấn, hướng dẫn một cách cụ thể. Chú trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về kiến thức xây dựng nông thôn mới. Các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc từ khâu khảo sát, đánh giá thực trạng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể theo từng nội dung, tiêu chí, xây dựng mô hình mẫu để nhân rộng. Định kỳ hàng tháng, hàng quý phải tổ chức hội ý đánh giá kết quả, đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, tránh dàn trải. Thường xuyên kiểm tra, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững.

Để triển khai thực hiện giai đoạn tới một cách tốt nhất và hiệu quả nhất, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM là 75%, đến năm 2030 là 85% theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt cho các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cho các địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu…

ThS.Trần Văn Toàn

Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị

Tin liên quan

Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hoài ân (Bình Định): Xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

LNV - Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Hoài Ân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huyện Hoài Ân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp thôn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Hoà Bình: Các cấp Hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Hoà Bình đã phát huy vai trò cầu nối giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê.
Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

LNV - Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đem lại thu nhập khá cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tin mới hơn

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

LNV - Trong 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến nay, Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20/90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương để về đích xây dựng nông thôn mới

LNV - Diện mạo nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất.
Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Vạn Thắng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Cách trung tâm huyện 07 km, Vạn Thắng là xã thuộc vùng nội đồng của huyện Ba Vì (Hà Nội), có tổng diện tích đất tự nhiên 990,67 ha, dân số 3.904 hộ, 16.469 nhân khẩu cư trú tại 07 thôn trong xã. Nền kinh tế của xã đa thành phần, gồm sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và công nghiệp, thương mại dịch vụ.
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

LNV - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân dân huyện Thạch Hà trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn với nhiều thành quả nổi bật.
Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Công nhận xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-03, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tin khác

(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

(Gia Lâm) Xã Dương Quang đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

LNV - Sáng 17/05, Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Dương Quang, huyện Gia Lâm tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).
Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

Lý Sơn: Đảo xanh giữa nắng hạ

LNV - Hiện đang là đỉnh điểm của nắng nóng, nhiều nơi đang đối diện với khô hạn. Trong khi đó, ở đảo Lý Sơn, màu xanh vẫn trải dài giữa cái nắng oi bức của mùa hạ...
Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

Hải phòng: Xây dựng nông thôn mới bứt phá ngoạn mục

LNV - Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG ) về xây dựng nông thôn mới được thành phố Hải Phòng xác định là chương trình trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.
Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Tăng tốc hoàn thành xây dựng nông thôn mới

LNV - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đang đặt mục tiêu đầy quyết tâm là đến hết năm 2025 sẽ có thêm 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 84. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển toàn diện của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.
Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Nghệ An: Thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Sáng 9/5, tại thành phố Vinh, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới các mức lần thứ 4, năm 2024.
Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

Về xã nông thôn mới nâng cao Đỗ Động

LNV - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Đỗ Động (huyện Thanh Oai) đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.
Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Lạng Sơn: Mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

LNV - Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ của các cấp bộ đoàn và ý chí nỗ lực của thanh niên, nhiều mô hình khởi nghiệp đã thành công, đem lại thu nhập cao, góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).
Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

LNV - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Quyết định Số: 826/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.
Bình Định: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Bình Định: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng

LNV - Xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã có nhiều chủ trương, Nghị quyết chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Xã Bàu Cạn(Gia Lai): Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Xã Bàu Cạn(Gia Lai): Đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

LNV - Sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông ( Gia Lai) tiếp tục được Huyện uỷ giao nhiệm vụ đạt chuẩn NTM vào năm 2025. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, xã Bàu Cạn tập trung tuyên truyền, huy động các nguồn lực cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao.
Phú Yên: Xã Đức Bình Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Phú Yên: Xã Đức Bình Tây đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

LNV - Phát huy truyền thống của địa phương trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh

Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh

LNV - Sau hơn 12 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới , diện mạo Tây Ninh đang ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu. Tỉnh xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Hải Phòng: Rực rỡ nông thôn đất Cảng

Hải Phòng: Rực rỡ nông thôn đất Cảng

LNV - Ở ngoại thành Hải Phòng hôm nay, không chỉ cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân đổi thay hằng ngày theo hướng đi lên, mà mỗi người còn hăng say phấn đấu làm kinh tế giỏi trên đồng đất quê hương để xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.
Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Văn tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Văn tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

LNV - Thọ Văn là xã miền núi của huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), có tổng diện tích 1.417,5 ha, dân số 4.115 nhân khẩu với 08 khu dân cư. Đảng bộ xã có 12 chi bộ cơ sở gồm 192 Đảng viên.Những năm qua Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã cùng cán bộ nhân dân xã Thọ Văn đã đoàn kết phấn đấu, vượt mọi khó khăn, xây dựng địa phương không ngừng phát triển và đổi mới.
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng bước xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội từng bước xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”

LNV - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2024.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Bắc Ninh: Triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường làng nghề

Bắc Ninh: Triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường làng nghề

LNV – Để phát triển làng nghề theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, tỉnh Bắc Ninh đang tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về môi trường tại các làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề…
Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ chi phí nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP

Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ chi phí nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP

OVN – Nhằm khuyến khích các chủ thể xây dựng thương hiệu để mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP, vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 51 về hỗ trợ triển khai chương trình OCOP đến năm 2025.
Phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024

Phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024

OVN - Từ ngày 23/5 đến ngày 26/5/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Bình Định tổ chức phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024 tại Quảng trường Chiến Thắng, thành phố Quy Nhơn, thu hút nhiều người dân và du khá
Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

LNV - Trong 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến nay, Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20/90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5/11 đơn
Hơn 12000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Hơn 12000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

OVN - Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế lá cờ đầu với số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lớn nhất cả nước. Trong đó, 63/63 tỉnh, thành phố của cả nước đã triển khai đánh giá, phân hạng được hơn 12.000 sản phẩm OCOP.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động