Thứ năm, 22-07-2021 | 10:00GMT+7

Tiền Giang: Hoạt động khuyến công, tạo động lực cho công nghiệp nông thôn phát triển

LNV - Sở Công Thương Tiền Giang chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Chương trình khuyến công theo Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025.
Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 2972/UBND-KT về đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung như sau:

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Chương trình khuyến công theo Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025; Thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về khuyến công, kịp thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo quy định pháp luật.

Các đề án thuộc chương trình khuyến công tỉnh Tiền Giang đã giúp cho DN, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm

Ngoài ra, tổ chức quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác khuyến công trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo sở, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện các hoạt động khuyến công; Tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động khuyến công với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tập trung xây dựng các đề án điểm, đề án nhóm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương. Triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án được giao đạt kết quả cao; Bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của cơ sở công nghiệp nông thôn. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Sở Nội vụ phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức cán bộ làm công tác khuyến công theo đề án vị trí việc làm, bố trí đủ biên chế, có chính sách bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các trình tự, thủ tục giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khi có yêu cầu, theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành; Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế...) đối với sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp lồng ghép triển khai, thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chương trình phát triển vùng nguyên liệu, phát triển nông thôn mới gắn với phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Công Thương lồng ghép các chương trình mục tiêu với Chương trình khuyến công để triển khai thực hiện.
UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách khuyến công đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc triển khai Chương trình khuyến công trên địa bàn; Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm theo các nội dung Chương trình khuyến công và hướng dẫn của Sở Công Thương; Tổ chức và thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ phát triển công nghiệp nông thôn với các chương trình, dự án khác có trên địa bàn, đặc biệt là gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Bố trí cán bộ làm công tác khuyến công; Thực hiện tốt chính sách bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện; Xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến công làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài, ảnh: Lê Trang