Hà Nội: 25°C Hà Nội
Đà Nẵng: 25°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 25°C Thừa Thiên Huế

Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy phấn đấu trong năm 2024 có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

LNV - Tính đến hết năm 2023, huyện Lạc Thủy đã có 08/08 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; đã có 04 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí; 04 xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Trong năm 2024, huyện sẽ tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững; duy trì và phát triển các tiêu chí huyện nông thôn mới. Phấn đấu 04 xã (xã Phú Nghĩa, xã Đồng Tâm, xã Phú Thành, xã Khoan Dụ) đạt chuẩn các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Các xã còn lại, phấn đấu mỗi xã đạt thêm từ 1- 3 tiêu chí xã nông thôn mới, số tiêu chí trung bình mỗi xã đạt được từ 17,75 tiêu chí/xã trở lên. Phấn đấu 04 xã (xã Phú Nghĩa, xã Đồng Tâm, xã Phú Thành, xã Khoan Dụ) xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; trong đó, phấn đấu 01 xã (xã Phú Nghĩa) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã còn lại phấn đấu đạt thêm từ 1-2 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trở lên, số tiêu chí nông thôn mới nâng cao trung bình đạt 15,75 tiêu chí/xã.

Mô hình chăn nuôi bò sữa tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy
Mô hình chăn nuôi bò sữa tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy

Chương trình mỗi xã, thị trấn xây dựng và được công nhận ít nhất 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 02-03 khu vườn kiểu mẫu nông thôn mới. Chuẩn hóa từ 02 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao (*) trở lên. Tiếp tục hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế...Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân.

Theo số liệu, dự kiến tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 khoảng 13,8 tỷ đồng. UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp tập trung hướng dẫn các các xã, thị trấn lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; Tập trung hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới còn đạt tỷ lệ thấp như: Tiêu chí số 12 (Lao động), tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm). Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020 (xã Đồng Tâm, xã Phú Nghĩa, xã Phú Thành, xã Khoan Dụ): Xây dựng kế hoạch thực hiện đạt chuẩn bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó 02 (xã Đồng Tâm, xã Phú Thành) tiếp tục xây dựng kế hoạch phấn đấu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; phấn đấu xã Phú Nghĩa đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Mô hình chăn nuôi bò sữa tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy
Mô hình chăn nuôi bò sữa tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (xã Yên Bồng, xã An Bình, xã Hưng Thi, xã Thống Nhất): Xây dựng kế hoạch thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt được, tiếp tục xây dựng kế hoạch để hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn duy trì và phát triển các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các vườn kiểu mẫu đã được công nhận; lựa chọn, đăng ký xây dựng thêm 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng thêm từ 02 vườn kiểu mẫu trở lên. Duy trì và phát triển 21 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện đã được công nhận, phấn đấu chuẩn hóa từ 02 sản phẩm OCOP đạt 3 sao (*) trở lên.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu theo Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu của tỉnh. Tiếp tục phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Huyện Lạc Thủy chung sức xây dựng nông thôn mới”; “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp” và các cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và gắn với việc tổ chức thi đua, khen thưởng ở tất cả các địa phương. Vận động và hỗ trợ cho các gia đình nông thôn tập trung cải tạo, thâm canh ao, vườn để có cảnh quan đẹp và có thu nhập, xây dựng đủ các công trình nước sạch, vệ sinh thiết yếu, sửa lại cổng ngõ, tường rào xanh đẹp, tổ chức định kỳ các hoạt động cộng đồng như khơi thông cống rãnh thoát nước, dọn vệ sinh và xử lý rác thải, trồng cây xanh nơi công cộng...

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, gắn với việc chỉnh trang Khu dân cư, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, xã có tiêu chí thấp, các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2024 theo lộ trình. Các địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ xây dựng cơ bản. Xây dựng kế hoạch thực hiện “Xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững”.

Tập trung đẩy nhanh thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp ở các xã, thị trấn gắn với phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, ưu tiên mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư. Quản lý, sử dụng có hiệu quả thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa đã được bảo hộ (nhãn hiệu tập thể “Cam Lạc Thủy”, 04 nhãn hiệu chứng nhận: “Gà Lạc Thủy”, “Dê Lạc Thủy”, “Na Lạc Thủy”, “Chè Sông Bôi”). Thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP, duy trì 21 sản phẩm OCOP của địa phương đã được đánh giá công nhận, phát triển thêm các sản phẩm OCOP mới; triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Mở rộng quy mô được chứng nhận vùng sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng sản xuất VietGAP, hữu cơ, xây dựng mã số vùng trồng cho các sản phẩm chủ lực.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, ưu tiên vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học; khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các trường chất lượng cao; tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Xây dựng và nhân rộng mô hình Du lịch cộng đồng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Quan tâm cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tập trung tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức cho người dân về sử dụng nước sạch, bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Thanh Tuấn

Tin liên quan

Thanh Hoá: Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Thanh Hoá: Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

LNV - Sáng 13/4, xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa) tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Bắc Giang: Huyện Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

Bắc Giang: Huyện Tân Yên phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

LNV - Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, huyện Tân Yên tập trung rà soát các tiêu chí xây dựng lộ trình, giải pháp triển khai sớm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2024.
Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Điện Biên: Lay Nưa - Xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 5/11, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao.

Tin mới hơn

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng ngày 9- 4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Hải Dương: Cẩm Giàng phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao

Hải Dương: Cẩm Giàng phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao

LNV - Huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Nghệ An thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

Nghệ An thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao

LNV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa ký quyết định công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Thanh Hoá: Làng quê khang trang, sạch đẹp nhờ phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thanh Hoá: Làng quê khang trang, sạch đẹp nhờ phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

LNV - Trong xây dựng nông thôn mới, hàng chục nghìn hộ dân đã sẵn sàng hiến “tấc đất, tấc vàng” xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa... khang trang, hiện đại, tạo nên cuộc “cách mạng” thay đổi diện mạo các làng quê.
Hà Nội: Đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025

Hà Nội: Đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025

LNV - UBND thành phố Hà Nội vừa có Đề án về xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu - Dấu ấn tuổi trẻ

Vĩnh Phúc: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu - Dấu ấn tuổi trẻ

LNV - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đã chủ động, tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM); góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin khác

Mỹ Đức: Không để người dân "khát" nước sạch

Mỹ Đức: Không để người dân "khát" nước sạch

LNV - Nhiều năm nay, người dân 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức vẫn chưa được sử dụng nước sạch sinh hoạt từ công trình cấp nước tập trung.
TP. Hồ Chí Minh: Khích lệ tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024

TP. Hồ Chí Minh: Khích lệ tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024

LNV - Ngày 17-3 là ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới trong Tháng thanh niên 2024, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa của các bạn trẻ TP.HCM đã đồng loạt diễn ra tại các huyện ngoại thành của TP.HCM.
Tuổi trẻ Lữ đoàn 162 chung sức xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Lữ đoàn 162 chung sức xây dựng nông thôn mới

LNV - Sáng 23/3, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tuổi trẻ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã Cam Thành Nam tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Đà Nẵng: Hội nông dân xã Hoà Phú chung tay xây dựng nông thôn mới

Đà Nẵng: Hội nông dân xã Hoà Phú chung tay xây dựng nông thôn mới

LNV - Hòa Phú, một trong bốn xã thuộc vùng núi của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30km về hướng Tây Nam. Xã có tổng cộng tám thôn, trong đó thôn Phú Túc có hơn 90% dân tộc Cơ Tu sinh sống, tạo nên một cộng đồng đa dạng văn hóa. Với hơn 1.300 hộ và trên 5.000 nhân khẩu, Hòa Phú là một phần quan trọng của địa bàn vùng núi.
Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy phấn đấu trong năm 2024 có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Hòa Bình: Huyện Lạc Thủy phấn đấu trong năm 2024 có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

LNV - Tính đến hết năm 2023, huyện Lạc Thủy đã có 08/08 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; đã có 04 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí; 04 xã đạt dưới 10 tiêu chí.
Hải Dương: 8 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới

Hải Dương: 8 mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương vừa phát hành ấn phẩm điện tử “Mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023”. Tỉnh Hải Dương có 8 mô hình, sáng kiến hay được giới thiệu trong ấn phẩm.
Vĩnh Phúc: Sáng tạo trong công tác xoá nghèo ở huyện Yên Lạc

Vĩnh Phúc: Sáng tạo trong công tác xoá nghèo ở huyện Yên Lạc

LNV - Theo Quyết định số 36 của UBND tỉnh quy định một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã NTM, xã NTM nâng cao và ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, xã thông minh, thôn NTM kiểu mẫu, thôn thông minh giai đoạn 2021-2025, để được công nhận thôn NTM kiểu mẫu thì thôn đó không có hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc mất sức lao động do bệnh hiểm nghèo). Để đạt được tiêu chí này, nhiều thôn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã có cách làm hay, sáng tạo trong công tác xóa nghèo bền vững.
TP. Hồ Chí Minh: Phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh: Phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao

LNV - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là xu hướng mới của ngành nông nghiệp nước ta. Nhằm phát triển ngành nông nghiệp tốt hơn nữa, phục vụ phát triển đô thị theo hướng hiện đại ngành nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã triển khai Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao năm 2024.
Bạc Liêu xây dựng nông thôn thông minh

Bạc Liêu xây dựng nông thôn thông minh

LNV - Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) để từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.
Hoà Bình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thay đổi diện mạo huyện vùng cao Đà Bắc

Hoà Bình: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thay đổi diện mạo huyện vùng cao Đà Bắc

LNV - Những năm qua, thông qua chương trình xây dựng NTM, hệ thống hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Đà Bắc phát triển mạnh mẽ. Điều kiện sống cả về vật chất, tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao.
Triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024 - 2025

Triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024 - 2025

LNV - Ngày 8/3/2024, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2023 và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2024 – 2025.
Hà nội: Công nhận 61 xã đạt nông thôn mới nâng cao

Hà nội: Công nhận 61 xã đạt nông thôn mới nâng cao

LNV - Ngày 23-2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2023.
Gia Lai: Nhiều xã có nguy cơ “rớt chuẩn” nông thôn mới

Gia Lai: Nhiều xã có nguy cơ “rớt chuẩn” nông thôn mới

LNV - Áp dụng theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, nhiều xã NTM trong tỉnh Gia Lai đang đứng trước nguy cơ “rớt chuẩn”..
Bình Liêu phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới nâng cao

Bình Liêu phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới nâng cao

LNV - Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, niềm hân hoan, phấn khởi như được nhân lên đối với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu. Khi ngày 6/2/2024 vừa qua, huyện Bình Liêu đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 148/QĐ-TTg công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023.
Đoan Hạ - Xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

Đoan Hạ - Xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

LNV - Trong những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) phấn khởi đón nhận niềm vui đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Xã Đoan Hạ cũng là địa phương đầu tiên của huyện Thanh Thủy hoàn thành mục tiêu này.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

OVN - Trong 3 ngày từ ngày 17/5 đến ngày 19/5/2024, huyện Hoài Ân sẽ tổ chức Ngày hội nông sản lần thứ II – năm 2024, nhằm quảng bá, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đẩy mạnh giới thiệu và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Hoài
Bình Định phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3

Bình Định phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3

LNV - Sáng 16/4, tại Thư viện tỉnh Bình Định, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Chương trình phát động, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ 3 năm 2024.
Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một quãng lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự ki
Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

LNV - Sáng ngày 16/4, Cục XTTM tổ chức thành công Lễ khai mạc Tuần lễ THQG 2024 và Diễn đàn quốc tế THQG Việt Nam 2024 theo hình thức hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) tại Hà Nội, cùng với hoạt động bên lề là Triển lãm ảnh thành tựu THQG Việt Nam.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động