Cục công thương địa phương - 20 năm hình thành và phát triển

LNV - 20 năm hình thành và phát triển, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công thương) đã đồng hành với các đơn vị trong và ngoài ngành, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cùng sự thống nhất, đoàn kết, nỗ lực cao của tập thể công chức, viên chức, người lao động, Cục Công thương Địa phương (CTĐP) đã đạt được những thành công nhất định, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cục cũng đã tạo dựng được niềm tin, khẳng định vai trò, vị trí và sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ về tất cả các nhiệm vụ được giao. Những thành tích của Cục Công Thương địa phương góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Ngành Công Thương.

Những chặng đường phát triển

Trước nhu cầu thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Lãnh đạo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) thống nhất, cần thiết phải thành lập một đơn vị chuyên trách quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp ở các địa phương, đồng thời làm nhiệm vụ cầu nối giữa Bộ và các địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ công tác và phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Vì vậy, Bộ Công nghiệp đã quyết định thành lập Cục Công nghiệp địa phương (Cục CNĐP), nay là Cục Công Thương địa phương.

Cục Công thương địa phương được thành lập ngày 04 tháng 7 năm 2003, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về phát triển công nghiệp ở các địa phương trong phạm vi cả nước, với 16 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể; ngoài Lãnh đạo Cục, bộ máy giúp việc Cục trưởng có 04 đơn vị trực thuộc Cục.

Từ chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, thống nhất đặt ra phương châm hành động, là: Bắc cầu đi tới thành công nhằm thể hiện sự nhất quán, kiên định trong đường lối phát triển công nghiệp của Đảng và Nhà nước; thể hiện rõ nhiệm vụ làm cầu nối giữa Bộ với các địa phương nhằm triển khai vụ chung của Ngành và chung tay vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày 31/7/2007, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 01/2007/QH12 theo đó hợp nhất Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương. Và theo quyết định mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quy định cụ thể hơn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục CNĐP, theo đó Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về: Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, hoạt động khuyến công, khu-cụm-điểm công nghiệp; doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở các địa phương trong cả nước; cùng với 21 nhiệm vụ, quyền hạn và 07 đơn vị trực thuộc.

Trong bối cảnh sáp nhập 02 Bộ, Cục CNĐP vẫn được giữ nguyên là một đơn vị độc lập được xem là thuận lợi rất lớn so với các đơn vị khác thuộc Bộ.

Để giúp Cục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động khuyến công, Lãnh đạo Bộ đã đồng ý cho Cục thành lập một Trung tâm Khuyến công khu vực phía Bắc; đó là Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục hiện nay. Đến tháng 01/2010, Lãnh đạo Bộ đã cho phép Cục thành lập thêm một đơn vị trực thuộc tại phía Nam, lấy tên là Văn phòng Đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm hiện nay, thực hiện chủ trương chung của Bộ, Văn phòng đại diện đã chuyển đổi thành Tổ công tác phía Nam, trực thuộc phòng Kế hoạch - Tổng hợp của Cục.

Cục công thương địa phương - 20 năm hình thành và phát triển
Ông Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Công thương địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tiếp tục điều chỉnh, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục CNĐP. Theo đó, Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khuyến công, cụm công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương trong cả nước; thực hiện hoạt động dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục. Trong đó có một số nhiệm vụ được được giao bổ sung như: Xây dựng, tổ chức triển khai đề án, dự án cho các cơ sở công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; giúp Bộ thực hiện các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đầu mối giúp Bộ quản lý hoạt động của Bộ với các địa phương, đặc biệt là theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ giao đối với các địa phương, v.v…

Tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/ 8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Cục CNĐP chính thức được đổi tên thành Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP). Cùng với việc đổi tên như vậy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục CTĐP được bổ sung thêm nội dung theo dõi, tổng hợp tình hình phát triển thương mại tại các địa phương trong phạm vi cả nước.

Cụ thể, Cục CTĐP được định hình là tổ chức thuộc Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (bao gồm làng nghề tiểu thủ công nghiệp); khuyến công; cụm công nghiệp; doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa; tổng hợp chung tình hình phát triển công nghiệp và thương mại tại các địa phương trong cả nước.

Và những kết quả đáng ghi nhận

Công tác xây dựng cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật

Liên tục trong các năm, Cục đã xây dựng nhiều loại văn bản quan trọng; tính từ năm 2004 đến nay, Cục CTĐP đã chủ trì xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành 31 văn bản, bao gồm: 04 Nghị định của Chính phủ; 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 04 Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương và các bộ, ngành; 03 Chỉ thị của Bộ Công nghiệp và Bộ Công Thương; 13 Thông tư của Bộ Công nghiệp và Bộ Công Thương; 06 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trong đó có: 21 văn bản về hoạt động khuyến công; 08 văn bản về quản lý cụm công nghiệp và 03 văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tiêu chuẩn lãnh đạo Trung tâm Khuyến công cấp tỉnh, quy định công nhận tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Công tác xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng kịp thời với chủ trương, đường lối và nhu cầu của xã hội; đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, tính khả thi trong quá trình thực hiện; sát với yêu cầu thực tế, phù hợp với nhiều đối tượng; đáp ứng kịp thời với yêu cầu công tác quản lý Nhà nước…

Công tác theo dõi tình hình phát triển công nghiệp, thương mại

Với nhiệm vụ của một đơn vị đầu mối theo dõi hoạt động quản lý Nhà nước về công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, và sau này bao gồm cả thương mại của các địa phương, Cục đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ then chốt, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Cục, không chỉ phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển công nghiệp, thương mại của Bộ và các địa phương, nên ngay từ những năm đầu thành lập, Cục đã thường xuyên phối hợp tốt với các các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, đặc biệt là các Sở Công Thương để triển khai các nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất, tham mưu, kiến nghị để Lãnh đạo Bộ có những giải pháp chỉ đạo thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại đối với các địa phương; nắm vững tình hình, điều kiện sản xuất công nghiệp từng vùng, những địa phương còn gặp nhiều khó khăn, giúp Bộ tìm biện pháp tháo gỡ, giải quyết; hàng năm tổ chức các Hội nghị ngành Công Thương tại 3 khu vực và các hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của vùng, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh được các địa phương nhìn nhận, đánh giá cao về tính cần thiết, tính hiệu quả và thành công của các hội nghị.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ cũng rất quan trọng mà Cục đã triển khai trong quá trình phát triển đó là thường xuyên giúp Ban cán sự Đảng Bộ nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phương hướng nhiệm vụ, tầm nhìn các giai đoạn cho các vùng trên cả nước, các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển các tỉnh, thành phố trọng điểm; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có ý kiến đối với văn kiện đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố qua các nhiệm kỳ…, qua đó đề xuất, có ý kiến đối với phương hướng phát triển công nghiệp, thương mại tại các vùng, địa phương trên cả nước.

Công tác quản lý và triển khai hoạt động khuyến công

20 năm qua, có thể khẳng định, công tác khuyến công đã xác lập những bước đi quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhất là tại khu vực nông thôn; góp phần giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; khai thác các điều kiện thuận lợi của từng vùng, từng địa phương cho phát triển lực lượng sản xuất; phát huy cao nội lực của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên cơ sở có sự đồng hành, hỗ trợ của Nhà nước; ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Cục công thương địa phương - 20 năm hình thành và phát triển
Khuyến công hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc hiện đại cải thiện năng suất tiểu thủ công nghiệp nông thôn

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công ở trung ương và địa phương đã từng bước được hoàn thiện, bám sát thực tiễn, đưa công tác khuyến công đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn, các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

Tổ chức hệ thống khuyến công toàn quốc đã không ngừng được củng cố, trưởng thành, kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương và hoạt động ngày càng hiệu quả. Đến nay, ngoài Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 trực thuộc Cục Công Thương địa phương, 63/63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên cả nước có đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ về khuyến công với tổng số trên 1.300 cán bộ, viên chức. Ngoài ra còn có các tổ chức dịch vụ khuyến công khác, như: Viện, Trường, Hiệp hội... tham gia và thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công.

Chương trình khuyến công hàng năm với nguồn ngân sách hỗ trợ bình quân hơn 200 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí trung ương và địa phương) đã động viên và huy động được các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và xây dựng nông thôn mới; Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các nội dung hoạt động khuyến công như xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ tư vấn, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; đào tạo nghề theo nhu cầu… đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn có hướng đầu tư hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương gia tăng đáng kể, góp phần nâng cao tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong toàn ngành; tăng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương; đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo và phát triển đời sống văn hoá - xã hội, ổn định dân sinh ở nông thôn…Giai đoạn 2005-2010 giá trị sản xuất công nghiệp cả nước tăng bình quân 13,77%/năm, trong đó giá trị sản xuất CNNT tăng bình quân 16,54%/năm, số lượng các cơ sở CNNT tăng bình quân 8,64%/năm; số lao động làm việc trong các cơ sở CNNT tăng 8,94%/năm. Giai đoạn 2008 - 2012, giá trị sản xuất CNNT của cả nước năm sau luôn có mức tăng trưởng cao hơn so với năm trước, bình quân 5 năm là 19,85 %/năm; số lượng cơ sở CNNT tăng trung bình cả giai đoạn đạt 8,74%/năm. Giai đoạn 2014-2018, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn tăng bình quân 12,7%/năm, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động khuyến công quốc gia, nhằm phát hiện và tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại. Tính đến nay đã công nhận và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Hiện nay, Cục đang chuẩn bị các công việc liên quan để tổ chức bình chọn, tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Công tác theo dõi, quản lý phát triển cụm công nghiệp

Từ năm 2008, ngay từ thời gian đầu được Bộ giao nhiệm vụ, Cục đã tập trung thu thập thông tin, số liệu liên quan đến cụm công nghiệp; phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát tình hình thực tế để có cơ sở xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp.

Hiện nay, căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ, Cục CTĐP đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP), báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ theo kế hoạch, tiến độ được giao.

Công tác phát triển tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp

Phát triển tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp có liên quan đến công tác theo dõi doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, hợp tác xã, làng nghề tiểu thủ công nghiệp..., đây là một nhiệm vụ phức tạp, liên quan đến nhiều Bộ, ban, ngành khác nhau. Do vậy, để thực hiện triển khai hài hòa các nhiệm vụ, Cục đã tập trung phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để tìm những biện pháp, hướng đi phù hợp, giúp thay đổi bộ mặt nông thôn, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và từng bước xây dựng cơ chế, chính sách.

Cục công thương địa phương - 20 năm hình thành và phát triển
Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương Địa phương Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương về các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và xuất, nhập khẩu năm 2023.

Giúp Ban Chỉ đạo của Bộ triển khai các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nhiệm vụ này Cục được giao từ năm 2010, mặc dù các tiêu chí (điện nông thôn và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) không thuộc lĩnh vực quản lý của Cục nhưng trước nhiệm vụ được giao, Cục đã có nhiều cố gắng, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ làm đầu mối giúp Ban Chỉ đạo của Bộ về các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian quan đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thực hiện Chương trình. Đặc biệt, qua hơn 10 năm triển khai chương trình, Cục đã đầu mối, phối hợp tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành các văn bản quan trọng để thực hiện các tiêu chí được phân công theo dõi, như: Tiêu chí số 4 về điện nông thôn, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí số 6 về Kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và huyện NTM nâng cao và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện khác…

Với thành tích đạt được trong 20 năm qua, Cục CTĐP đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba, Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua các năm 2005, 2020, cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong nhiều năm và các phần thưởng khác; nhiều cá nhân đã được Chủ tịch tặng Huân chương lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương Bằng khen do có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình phát triển của Cục. Đây là niềm vinh dự và tự hào của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cục CTĐP.

Thanh Thanh

Tin liên quan

Tin mới hơn

Khuyến công Hòa Bình: Nghiệm thu đề án hỗ trợ phát triển ngành cơ khí

Khuyến công Hòa Bình: Nghiệm thu đề án hỗ trợ phát triển ngành cơ khí

LNV - Ngày 13/9, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1 phối hợp với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức nghiệm thu hiện đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm khung nhôm dân dụng” tại Công ty TNHH MTV Kim Cường HB.
Tiến độ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Tiến độ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

LNV - Tính tới thời điểm hiện tại, Ban Giám khảo đã được Cục Công Thương địa phương (cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn) bàn giao hơn 400 hồ sơ sản phẩm đủ điều kiện tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 để chấm điểm.
Nguồn vốn khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất xơ dừa

Nguồn vốn khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất xơ dừa

LNV - Năm 2023, Hộ kinh doanh Dũng Nghĩa (Tổ 2, khu phố Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đầu tư máy sản xuất xơ dừa, công suất: 08 trái/phút, tổng kinh phí đầu tư 194.400.000 đồng. Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hỗ trợ một phần kinh phí ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất xơ dừa cho Hộ kinh doanh Dũng Nghĩa.
Hà Nam thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Hà Nam thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

LNV - Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thời gian qua, các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vào cuộc tuyên truyền, vận động, giới thiệu quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của cả nhà sản xuất và người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, góp phần phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.
Khuyến công Bắc Giang tham gia chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Khuyến công Bắc Giang tham gia chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

LNV - Vừa qua, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, tổ chức “Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây, trong khu vực ASEAN và các nước đối tác năm 2023”,
Nam Định: Nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2023

Nam Định: Nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2023

LNV - Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Nam Định, các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho 02 cơ sở công nghiệp nông thôn (cơ sở CNNT) trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tin khác

Đơn Dương (Lâm Đồng): sử dụng đúng mục đích nguồn vốn khuyến công

Đơn Dương (Lâm Đồng): sử dụng đúng mục đích nguồn vốn khuyến công

LNV - Sau 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng từng bước được ổn định. Giá trị sản xuất của ngành năm sau tăng so với năm trước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân.
Khuyến công Lai Châu: Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Khuyến công Lai Châu: Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

LNV - Vừa qua, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) tổ chức buổi tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào "Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" cho 50 hộ gia đình tổ dân phố Nậm Hàng, thị trấn Nậm Nhùn.
Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến công

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến công

LNV - Từ ngày 21 đến ngày 23/8/2023 tại Thái Nguyên, trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương phối hợp với Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức khuyến công cho cán bộ khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Hòa Bình nghiệm thu đề án khuyến công

Hòa Bình nghiệm thu đề án khuyến công

LNV - Sáng 4/8, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hòa Bình) tổ chức nghiệm thu 2 đề án khuyến công địa phương năm 2023. Đó là Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tấm lợp tôn” cho hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Huy tại xóm Tân Thành, xã Nhân Mỹ (huyện Tân Lạc) và Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế biến cá” cho Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh tại phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).
Bắc Giang: Hơn 600 Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Bắc Giang: Hơn 600 Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

LNV - Theo Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương và Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh, Bắc Giang có hơn 600 doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, trong đó có nhiều công ty mới chuyển đổi từ ngành nghề khác sang lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Đa phần là các DN nhỏ và vừa nằm ở khu công nghiệp (CCN) và ngoài khu, CCN.
Xây dựng làng nghề "xanh" Hà Nội

Xây dựng làng nghề "xanh" Hà Nội

LNV - Ứng dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng đã và đang là giải pháp giúp Hà Nội xanh hoá làng nghề.
Đổi mới dây chuyển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm

Đổi mới dây chuyển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm

LNV - Nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công, Doanh nghiệp (DN) tư nhân điện cơ Thiên Thuận, xã Thụy Thanh (Thái Thụy) đầu tư hệ thống máy móc hiện đại phục vụ sản xuất. Cụ thể, doanh nghiệp đã đầu tư 4 cánh tay rô bốt và tiến hành đổi mới dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.
Ninh Bình nghiệm thu đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất

Ninh Bình nghiệm thu đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất

LNV - Vừa qua, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp (TTKC) tỉnh Ninh Bình tổ chức nghiệm thu 6 đề án khuyến công địa phương tại các đơn vị được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đợt 1/2023.
Hiệu quả khi doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất công nghiệp hỗ trợ

Hiệu quả khi doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất công nghiệp hỗ trợ

LNV - Sau tác động của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ở Bắc Giang đã chuyển đổi sang sản xuất hàng công nghiệp hỗ trợ để duy trì hoạt động và phát triển.
Nguồn vốn khuyến công mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Nguồn vốn khuyến công mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

LNV - Điều đáng mừng là từ khi đầu tư máy móc công nghệ tiên tiên và hiện đại, sản phẩm vành xe máy, xe đạp của Công ty Cổ phần Cơ khí Thiên Văn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Thái Bình) được đối tác khách hàng và người tiêu dùng tin tưởng sử dụng, đưa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, doanh thu tăng cao.
Hải Dương nghiệm thu đề án khuyến công

Hải Dương nghiệm thu đề án khuyến công

LNV - Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ Đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng nông sản xuất khẩu cho Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt Nam, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Hỗ trợ máy móc trong chế biến mật ong

Hỗ trợ máy móc trong chế biến mật ong

LNV - Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Sở Công thương tỉnh Gia Lai tổ chức nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến mật ong” thuộc kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023. Việc hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến mật ong góp phần nâng cao công suất chế biến, cải thiện chất lượng thành phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Khuyến công Thái Bình mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể

Khuyến công Thái Bình mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể

LNV - Dù nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công quốc gia và địa phương không nhiều so với tổng mức đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) nhưng chương trình khuyến công đã phát huy tốt vai trò là nguồn vốn ban đầu, khuyến khích các cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư vốn đối ứng, đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh…
Bình Định: hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất ngũ cốc

Bình Định: hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất ngũ cốc

LNV - Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (KC&XTTM - Sở Công Thương Bình Định) phối hợp với Phòng Kinh tế TP. Quy Nhơn (Bình Định) tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất ngũ cốc các loại”.
Nam Định:  Hoạt động khuyến công khẳng định vai trò là "bà đỡ"

Nam Định: Hoạt động khuyến công khẳng định vai trò là "bà đỡ"

LNV - Với hàng chục đề án được hỗ trợ kinh phí hàng năm, hoạt động khuyến công tỉnh Nam Định đã khẳng định được vai trò là “bà đỡ” và người bạn đồng hành giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị thương hiệu cơ sở, doanh nghiệp. Qua đó, hoạt động khuyến công khẳng định vai trò quan trọng trong khuyến khích thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương; đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Trở lại tuổi thơ với “Trung thu xưa” tại khu Phố cổ Hà Nội

Trở lại tuổi thơ với “Trung thu xưa” tại khu Phố cổ Hà Nội

LNV - Sáng 22/9, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50, phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) phối hợp với Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức trưng bày tài liệu
Làng nghề truyền thống Trung Thu nơi những đốm lửa nghề bền bỉ gìn giữ tuổi thơ cho trẻ em Việt Nam

Làng nghề truyền thống Trung Thu nơi những đốm lửa nghề bền bỉ gìn giữ tuổi thơ cho trẻ em Việt Nam

LNV - Dịp tết Đoàn viên cận kề cũng là lúc các làng nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống tất bật, rôm rả hơn.
Festival nông sản Hà Nội năm 2023 sắp tới sẽ diễn ra tại huyện Sóc Sơn

Festival nông sản Hà Nội năm 2023 sắp tới sẽ diễn ra tại huyện Sóc Sơn

LNV - Sắp tới, tại Sân vận động huyện Sóc Sơn sẽ diễn ra Festival nông sản Hà Nội năm 2023. Sự kiện được tổ chức nhân dịp 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023) và diễn ra trong vòng 4 ngày, từ 28/9 đến 1/10/2023.
Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Quân Giới Việt Nam

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Quân Giới Việt Nam

LNV - Vừa qua, tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang miền Đông Nam Bộ (số 247 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM), Ban liên lạc (BLL) Quân giới Nam bộ B2 - TP. HCM đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành Quân giới Việt Nam (15/9/1945 – 15/9/2023), Buổi lễ nhằm gặp mặt, ôn lại những truyền thống vẻ vang và đóng góp to lớn của ngành.
Làng nghề Việt Nam - Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng hướng tới phát triển bền vững

Làng nghề Việt Nam - Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng hướng tới phát triển bền vững

LNV - Các biện pháp nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu chất thải phát sinh trong các hoạt động tại làng nghề là hướng đi cần thiết và hướng tới phát triển bền vũng các làng nghề
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động