Thứ năm, 06-02-2020 | 13:24GMT+7

Phú Yên: Phấn đấu 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

TBV - Mới đây, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.
Mục đích ban hành Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 17/10/2014 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 07/1/2015 của UBND tỉnh “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Đất nước”.
 

Đồng thời, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu “gia đình văn hóa’; “thôn, buôn, khu văn hóa”’; “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” làm nòng cốt để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đảng bộ lần XVI của tỉnh Phú Yên đề ra.

Theo đó, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020 như sau: 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 85% thôn, buôn, khu phố được công nhận văn hóa; 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận văn hóa; 55% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
Lan Anh