Hà Nội: 26°C Hà Nội
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 27°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế

Vai trò quản lý Nhà nước của ngành Công thương trong phát triển Cụm công nghiệp

LNV - Việc phát triển các cụm công nghiệp (CCN) thời gian qua đã khẳng định vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.
Sẽ có nhiều quy định mới để quản lý và phát triển cụm công nghiệp
Sẽ có nhiều quy định mới để quản lý và phát triển cụm công nghiệp

Theo Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương, hiện nay công tác quản lý CCN đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và pháp luật liên quan.

Trước đây, chưa có khung pháp lý về quản lý, phát triển CCN nên các địa phương chủ yếu phát triển CCN theo kiểu tự phát, thiếu quy hoạch. Ngày 19/8/009, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg về quy chế quản lý CCN (Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg). Từ đây, khái niệm về CCN đến các quy định về quản lý CCN được thống nhất trên phạm vi cả nước và đã tạo ra khung pháp lý thống nhất quản lý CCN từ Trung ương đến các địa phương; Làm cơ sở cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư hạ tầng và các đơn vị liên quan chấp hành đúng chủ trương, quy định của Nhà nước về phát triển CCN.

Sau đó, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý CCN như: Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009; Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 của liên Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn xử lý CCN hình thành trước khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực; Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT.

Từ đây, công tác quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng và quản lý hoạt động của CCN ngày càng được các địa phương nhận thức một cách đúng mức, tổ chức thực hiện theo trình tự, quy định của pháp luật; hạn chế việc phát triển CCN tự phát, thiếu quy hoạch như trước đây. Hầu hết các tỉnh/thành phố đã ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về CCN trên địa bàn, tạo được mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành và UBND cấp huyện trong việc quản lý, đầu tư, quy hoạch và phát triển CCN gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Nhiều tỉnh/thành phố đã thực hiện công tác lập quy hoạch riêng phát triển CCN, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển CCN trên địa bàn.

Việc phát triển CCN đã góp phần thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương theo định hướng quy hoạch; Đồng thời, di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, thuận tiện cho việc xử lý ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ một số bất cập như: (1) Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg không có quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển CCN như ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong CCN; (2) Các tiêu chí, điều kiện quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN chưa chặt chẽ; (3) Việc xác định mô hình chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, địa bàn không thu hút được doanh nghiệp đầu tư hạ tầng chưa rõ, chưa có quy định về việc lựa chọn doanh nghiệp/hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; (4) Việc phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Công Thương, UBND cấp huyện trong hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu quản lý CCN; (5) Chưa có cơ chế báo cáo tình hình CCN dẫn đến khó khăn cho các Sở Công Thương trong công tác quản lý, thống kê báo cáo.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị về cơ chế chính sách quản lý phát triển CCN, khu vực phía Bắc vừa được tổ chức tại tỉnh Nam Định.
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị về cơ chế chính sách quản lý phát triển CCN, khu vực phía Bắc vừa được tổ chức tại tỉnh Nam Định.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên cũng như nâng cao hiệu lực pháp lý của Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, ngày 25/ 5/ 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển CCN, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. Sau khi Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP (Nghị định số 66/2020/NĐ-CP); Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/ 2020 quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP.

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP chủ yếu tập trung vào các vấn đề: (i) Phạm vi điều chỉnh, định nghĩa CCN, lĩnh vực, ngành nghề khuyến khích đầu tư, di dời vào CCN; (ii) Quy định về trình tự, thủ tục quản lý quy hoạch, thành lập, mở rộng, bổ sung CCN; (iii) Quy định quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN và đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, quyền, nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh hạ tầng CCN; (iv) Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN; (v) Quy định quản lý Nhà nước đối với CCN và phân công trách nhiệm, quyền hạn của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Công Thương và UBND cấp huyện trong việc quản lý phát triển CCN.

Và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP chủ yếu tập trung vào các vấn đề: (i) Sửa đổi các quy định về quản lý quy hoạch phát triển CCN tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP cho phù hợp theo Luật quy hoạch (theo đó, quy hoạch phát triển CCN được tiếp tục xây dựng, quản lý dưới hình thức phương án phát triển CCN, là một nội dung của Quy hoạch tỉnh; được xây dựng, tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật quy hoạch); (ii) Sửa đổi, bổ sung quy định về lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN đối với trường hợp CCN có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư; (iii) Một số nội dung khác liên quan của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP (như: xử lý chuyển tiếp, thay đổi từ ngữ, trách nhiệm của một số cơ quan quản lý CCN, …) cũng được bổ sung, chỉnh sửa lại cho phù hợp với quy định của pháp luật quy hoạch.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu tại Hội nghị về cơ chế chính sách quản lý phát triển CCN.
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu tại Hội nghị về cơ chế chính sách quản lý phát triển CCN.

Việc ban hành, tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý thống nhất thực hiện trong cả nước từ quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư, hoạt động trong CCN. Đồng thời, chấn chỉnh việc phát triển CCN tự phát trước đây, thu hút được các nhà đầu tư hạ tầng và đầu tư thứ cấp vào CCN.

Công tác quản lý, đầu tư phát triển CCN nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo trình tự, quy định của pháp luật. Nhiều địa phương đã rà soát xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, quy hoạch phát triển và chính sách hỗ trợ CCN trên địa bàn. Việc quy hoạch, phát triển CCN đã tạo thuận lợi trong tiếp cận chính sách về đất đai, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình.

Tuy nhiên, tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng CCN tại các địa phương nhìn chung còn chậm, trông chờ vào ngân sách; thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng các CCN tại nhiều địa phương, nhất là địa phương vùng miền núi, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn; Vấn đề môi trường chưa được cải thiện rõ rệt,... Vì vậy, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, phát triển CCN để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý, phát triển CCN.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật đánh giá, Nghị định 68, Nghị định 66, đã góp phần thúc đẩy phát triển CCN, giúp công tác quản lý bài bản và hiệu quả hơn. Từ đó, tạo động lực cho phát triển ngành công nghiệp nói chung và tiểu thủ công nghiệp nói riêng. Tuy nhiên trong quá trình thực thi, có 1 số nội dung phát sinh từ sự chồng chéo giữa các băn bản quy phạm pháp luật, thực tiễn và những tồn tại từ lịch sử, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung 2 nghị định trên.

Do đó, sắp tới sẽ có nhiều quy định mới về quản lý và phát triển CCN. Theo Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) Nguyễn Văn Thịnh, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định cũng hướng tới việc đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có hiệu lực pháp lý cao hơn như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công…

Bộ Công thương đang tiếp tục rà soát, xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN và tiếp tục ghi nhận những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý thống nhất trong quản lý và phát triển CCN.

Đài Thanh

Tin liên quan

Hoạt động khuyến công góp phần khẳng định vai trò, vị thế của ngành công thương

Hoạt động khuyến công góp phần khẳng định vai trò, vị thế của ngành công thương

LNV - Ngày 04/7/2023, Cục Công Thương địa phương, tiền thân là Cục Công nghiệp địa phương kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập. Trải qua 20 năm phát triển, Cục Công Thương địa phương đã khẳng định được vai trò, vị trí là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương trong quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với các lĩnh vực: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khuyến công, cụm công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương trên cả nước. Trong thành tích đó có sự đóng góp của lĩnh vực khuyến công.

Tin mới hơn

Khuyến công Thái Bình hỗ trợ phát triển kinh tế xanh trong sản xuất

Khuyến công Thái Bình hỗ trợ phát triển kinh tế xanh trong sản xuất

LNV - Cùng với nguồn vốn khuyến công, Công ty CP Hải Ngọc (địa chỉ, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã đầu tư xây dựng hệ thống trạm “sinh khối, sinh khí” sử dụng viên nén gỗ; thay thế hệ thống lò nung bằng than đá nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.
Khuyến công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

Khuyến công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

LNV - Đồng hành cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động khuyến công, như hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT…
Bắc Giang: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công

Bắc Giang: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công

LNV - Năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao thực hiện 2 đề án khuyến công quốc gia, tổng kinh phí là 2.400 triệu đồng, để hỗ trợ cho 8 doanh nghiệp ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức triển khai thực hiện 2/2 đề án, khối lượng công việc hoàn thành đạt 50%. Trong những tháng cuối năm, Trung tâm đặt mục tiêu tiếp tục tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công quốc gia.
Hòa Bình: Nghiệm thu 3 đề án khuyến công quốc gia

Hòa Bình: Nghiệm thu 3 đề án khuyến công quốc gia

LNV - Ngày 14/9, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1 phối hợp với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình tổ chức nghiệm thu các nội dung thuộc Đề án khuyến công quốc gia tại các huyện: Mai Châu, Kim Bôi và Lạc Thủy.
Hoạt động khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023

Hoạt động khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023

LNV - Phát huy những lợi thế tiềm năng của khu vực, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp và thương mại đã đề ra. Trong đó phải kể đến kế hoạch khuyến công, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành công thương nói riêng và kinh tế, xã hội của cả nước nói chung.
Phát triển nông sản “xanh” ở Sóc Sơn

Phát triển nông sản “xanh” ở Sóc Sơn

LNV - Thời gian gần đây, mô hình nông nghiệp hữu cơ đang được nhiều HTX tại huyện Sóc Sơn nhân rộng, bước đầu khẳng định hiệu quả kinh tế vượt trội. Theo đó, phát triển nông nghiệp sạch gắn với công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông sản sạch là mục tiêu lớn màhuyện Sóc Sơn đang hướng tới.

Tin khác

Đắk Lắk: Kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản

Đắk Lắk: Kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản

LNV - Ngày 8/9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các sản phẩm nông sản với doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ xuất khẩu năm 2023.
Huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu): Tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp

Huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu): Tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp

LNV - Năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được giao nhiệm vụ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Lâm Đồng phân bổ hơn 9 tỷ đồng cho khuyến công năm 2023

Lâm Đồng phân bổ hơn 9 tỷ đồng cho khuyến công năm 2023

LNV - Năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng phân bổ trên 9 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch khuyến công, trong đó hỗ trợ cho các đề án có thu hồi kinh phí là hơn 6,9 tỷ đồng, số tiến còn lại là hỗ trợ cho các đề án không thu hồi kinh phí.
Đà nẵng: Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo năm 2023

Đà nẵng: Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo năm 2023

LNV - Sáng ngày 12/9/2023, tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Đà Nẵng, dưới sự ủy nhiệm của lãnh đạo Bộ Công Thương và UBND TP. Đà Nẵng, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo năm 2023 tại TP. Đà Nẵng. Buổi lễ quy tụ nhiều quan khách quốc tế và trong nước, trong đó có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Youngsam.
Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô thu hút 100 gian hàng tham gia

Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô thu hút 100 gian hàng tham gia

LNV - Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2023 - Hanoi Great Souvernirs 2023, do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện. Hội chợ diễn ra từ ngày 14/9 đến 17/9, tại Khu di tích lịch sử Hồ Văn (số 58 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội).
Khuyến công Hòa Bình: Nghiệm thu đề án hỗ trợ phát triển ngành cơ khí

Khuyến công Hòa Bình: Nghiệm thu đề án hỗ trợ phát triển ngành cơ khí

LNV - Ngày 13/9, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1 phối hợp với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức nghiệm thu hiện đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm khung nhôm dân dụng” tại Công ty TNHH MTV Kim Cường HB.
Tiến độ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Tiến độ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

LNV - Tính tới thời điểm hiện tại, Ban Giám khảo đã được Cục Công Thương địa phương (cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn) bàn giao hơn 400 hồ sơ sản phẩm đủ điều kiện tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 để chấm điểm.
Nguồn vốn khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất xơ dừa

Nguồn vốn khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất xơ dừa

LNV - Năm 2023, Hộ kinh doanh Dũng Nghĩa (Tổ 2, khu phố Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đầu tư máy sản xuất xơ dừa, công suất: 08 trái/phút, tổng kinh phí đầu tư 194.400.000 đồng. Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hỗ trợ một phần kinh phí ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất xơ dừa cho Hộ kinh doanh Dũng Nghĩa.
Hà Nam thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Hà Nam thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

LNV - Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thời gian qua, các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vào cuộc tuyên truyền, vận động, giới thiệu quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của cả nhà sản xuất và người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, góp phần phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.
Khuyến công Bắc Giang tham gia chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Khuyến công Bắc Giang tham gia chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

LNV - Vừa qua, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, tổ chức “Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây, trong khu vực ASEAN và các nước đối tác năm 2023”,
Nam Định: Nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2023

Nam Định: Nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2023

LNV - Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Nam Định, các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho 02 cơ sở công nghiệp nông thôn (cơ sở CNNT) trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Đơn Dương (Lâm Đồng): sử dụng đúng mục đích nguồn vốn khuyến công

Đơn Dương (Lâm Đồng): sử dụng đúng mục đích nguồn vốn khuyến công

LNV - Sau 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng từng bước được ổn định. Giá trị sản xuất của ngành năm sau tăng so với năm trước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân.
Khuyến công Lai Châu: Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Khuyến công Lai Châu: Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

LNV - Vừa qua, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) tổ chức buổi tuyên truyền vận động các hộ gia đình tham gia phong trào "Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" cho 50 hộ gia đình tổ dân phố Nậm Hàng, thị trấn Nậm Nhùn.
Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến công

Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ khuyến công

LNV - Từ ngày 21 đến ngày 23/8/2023 tại Thái Nguyên, trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương phối hợp với Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức khuyến công cho cán bộ khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Hòa Bình nghiệm thu đề án khuyến công

Hòa Bình nghiệm thu đề án khuyến công

LNV - Sáng 4/8, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hòa Bình) tổ chức nghiệm thu 2 đề án khuyến công địa phương năm 2023. Đó là Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tấm lợp tôn” cho hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Huy tại xóm Tân Thành, xã Nhân Mỹ (huyện Tân Lạc) và Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế biến cá” cho Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh tại phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Bánh tráng trộn - Món ăn đường phố sài gòn

Bánh tráng trộn - Món ăn đường phố sài gòn

LNV - Trong vô vàn các loại món ăn đường phố Sài Gòn, có lẽ món bánh tráng trộn vẫn là món ăn vặt ưa thích của hầu hết các bạn học sinh, sinh viên bởi hương vị ngon đặc biệt cùng giá thành phải chăng. Cuộc sống ngày càng phát triển, bánh tráng trộn ngày nay đã được chế biến theo cách mới, độc đáo, ngon hơn và đặc biệt hương vị cũng khác trước rất nhiều. Hương vị của từng lá bánh tráng quyện cùng nước chấm nhiều vị cùng bò khô, tôm, xoài, lạc đã in sâu vào tâm trí của nhiều người.
Khuyến công Thái Bình hỗ trợ phát triển kinh tế xanh trong sản xuất

Khuyến công Thái Bình hỗ trợ phát triển kinh tế xanh trong sản xuất

LNV - Cùng với nguồn vốn khuyến công, Công ty CP Hải Ngọc (địa chỉ, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã đầu tư xây dựng hệ thống trạm “sinh khối, sinh khí” sử dụng viên nén gỗ; thay thế hệ thống lò nung bằng than đá nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.
Khuyến công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

Khuyến công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

LNV - Đồng hành cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động khuyến công, như hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT…
Bắc Giang: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công

Bắc Giang: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công

LNV - Năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao thực hiện 2 đề án khuyến công quốc gia, tổng kinh phí là 2.400 triệu đồng, để hỗ trợ cho 8 doanh nghiệp ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức triển khai thực hiện 2/2 đề án, khối lượng công việc hoàn thành đạt 50%. Trong những tháng cuối năm, Trung tâm đặt mục tiêu tiếp tục tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công quốc gia.
Xã Cấp Dẫn (Phú Thọ): Nỗ lực thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Xã Cấp Dẫn (Phú Thọ): Nỗ lực thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông Thôn Mới. Theo đó, xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tiêu chí về giáo dục để xã cán đích Nông Thôn Mới trong năm 2023.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động