Thứ năm, 22-09-2022 | 14:32GMT+7

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

LNV - Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 là phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa); thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Ngày 14/9/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 135/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; tập trung phát triển các sản phẩm có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa nhằm phát huy nội lực, sức sáng tạo, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa gắn với cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp xã trong triển khai Chương trình OCOP, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.
 
Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của UBND huyện Định Hoá tại Quán Vuông, xã Trung Hội, huyện Định Hoá

Các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, gồm:

- Phấn đấu ít nhất toàn tỉnh có ít nhất 150 sản phẩm OCOP (sản phẩm mới) được công nhận đạt từ 03 sao trở lên;

- Củng cố, nâng cấp 02 sản phẩm OCOP đã đạt 05 sao và phát triển mới ít nhất 04 sản phẩm OCOP đạt 05 sao;

- Củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn;

- Ưu tiên phát triển các HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu ít nhất có 70% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 20% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định; trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng.

- Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%; phấn đấu có ít nhất 40% chủ thể OCOP là nữ, ít nhất 20% chủ thể OCOP là người dân tộc thiểu số điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Có ít nhất 80% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử...); tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp ít nhất 01 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cấp tỉnh.
 
Giám đốc Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên giới thiệu các sản phẩm Chè đạt tiêu chuẩn OCOP với khách thăm quan

Kế hoạch đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về sản phẩm OCOP, Chương trình OCOP; đào tạo tập huấn kiến thức về Chương trình OCOP; Tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực; Quy hoạch và phát triển các vùng nguyên liệu nông sản đặc trưng gắn với sản phẩm OCOP; Tập trung chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế và điều kiện của địa phương; Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ, tăng cường chuyển đổi số cho sản phẩm OCOP; Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể OCOP; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP; Tăng cường quản lý, giám sát sản phẩm OCOP; Huy động nguồn lực; Tăng cường vai trò của cộng đồng trong phát triển sản phẩm OCOP

Để triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025./.
Anh Tuấn
VP Điều phối NTM Thái Nguyên