Thứ năm, 30-06-2022 | 15:16GMT+7

Bắc Giang: Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

LNV - Vừa qua, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch được triển khai nhằm tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Quán triệt quan điểm “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược, xây dựng NTM là căn bản, tái cơ cấu nông nghiệp là then chốt, người nông dân là chủ thể” và “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu có thêm huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện NTM, lũy kế 07 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 02 huyện Lạng Giang, Tân Yên phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Cấp xã phấn đấu có 88% tổng số xã đạt chuẩn NTM (tăng thêm 39 xã so năm 2020), trong đó có 78 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng thêm 73 xã so năm 2020) đạt 42,4% tổng số xã, 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt 8,2% tổng số xã.
 

(Ảnh: ST)

Xây dựng thôn NTM kiểu mẫu: phấn đấu toàn tỉnh có 444 thôn NTM kiểu mẫu (tăng 372 thôn so năm 2020); phấn đấu các xã đã đạt chuẩn có tối thiểu 01 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Đối với xây dựng thôn NTM: Phấn đấu toàn tỉnh có trên 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn NTM, tương đương 76 thôn/126 thôn/17 xã. Không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Để hoàn thành mục tiêu, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh yêu cầu các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao cần tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng huyện NTM, huyện NTM nâng cao theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch xây dựng huyện NTM, NTM nâng cao giai đoạn đảm bảo chi tiết, cụ thể về lộ trình, tiến độ thực hiện các tiêu chí, tập trung nguồn lực, giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện các tiêu chí. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đối với cấp xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện các tiêu chí. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện tốt Chương trình OCOP để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất; tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn để hoàn thành các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

UBND các huyện chỉ đạo các xã đăng ký thực hiện thôn NTM kiểu mẫu, 17 xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 rà soát, lựa chọn thôn phấn đấu đạt chuẩn thôn NTM theo chỉ tiêu được giao của từng huyện.Chỉ đạo thôn, xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban phát triển thôn, Ban quản lý xã phụ trách các tiêu chí. Tập trung huy động các nguồn lực từ các Chương trình MTQG và ưu tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng thôn NTM tại các thôn lộ trình phấn đấu đạt chuẩn. Tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được.
Mạnh Hùng