Hà Nội: 26°C Hà Nội
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 25°C Thừa Thiên Huế

Khuyến công Bình Định: Hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

LNV - Nhìn chung, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định trong việc phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT). Trong các tháng cuối năm 2023, Sở Công Thương Bình Định đôn đốc các đơn vị triển khai hoàn thành và thực hiện nghiệm thu các đề án KCĐP năm 2023, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch kinh phí khuyến công.

Kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2022

Năm 2022, tổng kinh phí khuyến công được phê duyệt hỗ trợ 5.805 triệu đồng/39 đề án ; so với năm 2021, tổng kinh phí tăng 1.753 triệu đồng, tương ứng tăng 43% (năm 2021, tổng kinh phí khuyến công 4.052 triệu đồng/27 đề án).

Năm 2022, kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) được phê duyệt hỗ trợ 2.400 triệu đồng/09 đề án; so với năm 2021, kinh phí KCQG tăng 1.470 triệu đồng, tương ứng tăng 158% (năm 2021, kinh phí KCQG 930 triệu đồng/04 đề án); đã hoàn thành đạt 100% kế hoạch và thực hiện quyết toán kinh phí với Cục Công Thương địa phương; Kinh phí khuyến công địa phương (KCĐP) được phê duyệt hỗ trợ 3.405 triệu đồng/30 chương trình, đề án; so với năm 2021, kinh phí tăng 283 triệu đồng, tương ứng tăng 9% (năm 2021, kinh phí KCĐP 3.122 triệu đồng/23 chương trình, đề án); đã hoàn thành 30/30 chương trình, đề án, đạt 100% kế hoạch.

Hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công giúp doanh nghiệp đầu tư máy móc
Hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công giúp doanh nghiệp đầu tư máy móc

Năm 2022, tỉnh Bình Định đã tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh với 157 sản phẩm của 95 cơ sở CNNT tham gia. Đồng thời, Sở Công Thương Bình Định đăng ký 55 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Kết quả, tỉnh Bình Định có 15 sản phẩm được công nhận.

Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định đã thực hiện 12 hợp đồng tư vấn phát triển công nghiệp với giá trị doanh thu là 541 triệu đồng; trong đó, chủ yếu thực hiện tư vấn kiểm toán năng lượng, giám sát công trình điện.

Kết quả thực hiện công tác khuyến công từ đầu năm đến nay

Năm 2023, tổng kinh phí khuyến công được phê duyệt hỗ trợ 5.810 triệu đồng/39 đề án, tương đương với kinh phí năm 2022; trong đó, KCQG 1.495 triệu đồng (giảm 37,7% so với năm 2022) và KCĐP 4.315 triệu đồng (tăng 26,7 so với năm 2022).

Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu phát triển CNNT của các cơ sở trên địa bàn, góp phần phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Sở Công Thương Bình Định đã tham mưu UBND tỉnh Bình Định tiếp tục bổ sung kế hoạch kinh phí KCĐP 1.200 triệu đồng. Dự kiến tổng kinh phí KCĐP 5.515 triệu đồng, tăng 62% so với năm 2022.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bình Định được phê duyệt hỗ trợ thực hiện 03 đề án KCQG (gồm 02 đề án nhóm của 05 doanh nghiệp và 01 đề án hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết CCN) với kinh phí hỗ trợ 1.495 triệu đồng. Riêng trong 9 tháng năm 2023, Sở Công Thương Bình Định đã tổ chức triển khai các đề án KCQG đến các đơn vị và chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định rà soát nhiệm vụ các đề án KCQG, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu đúng quy định, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện của đơn vị phối hợp trong quá trình triển khai đề án. Đến nay 05/05 doanh nghiệp đã ký hợp đồng và lắp đặt máy móc thiết bị, đã tổ chức nghiệm thu cho 02/05 doanh nghiệp; đề án Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp đã triển khai thực hiện, các đề án KCQG tổ chức nghiệm trong tháng 10/2023.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Bình Định đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định hướng dẫn các cơ sở có 15 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 thực hiện rà soát, cập nhật thông tin, lập hồ sơ và đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Tổng kinh phí KCĐP năm 2023 được UBND tỉnh Bình Định giao thực hiện 4.315 triệu đồng/33 chương trình, đề án; trong đó, có 28 đề án của 28 doanh nghiệp, cơ sở CNNT với tổng kinh phí hỗ trợ 3.868,6 triệu đồng. Sở Công Thương Bình Định đã tổ chức họp triển khai các đề án KCĐP đến các cơ sở CNNT nhằm đảm bảo nội dung, tiến độ thực hiện.

Khuyến công Bình Định: Hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025
Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp triển khai nhiều đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc vào sản xuất chế biến

Đến nay, các doanh nghiệp, cơ sở CNNT đã hoàn thành, lắp đặt máy móc thiết bị. Sở Công Thương Bình Định đã tổ chức nghiệm thu 15 đề án và hoàn thành 01 chương trình Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về chính sách và kỹ năng xây dựng đề án khuyến công ....

Hiện Sở Công Thương Bình Định tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định rà soát, bổ sung đăng ký kế hoạch KCQG năm 2023 đợt 3 gửi Cục Công Thương địa phương thẩm định, trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt; Đôn đốc các đơn vị triển khai hoàn thành và thực hiện nghiệm thu các đề án KCĐP năm 2023, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch kinh phí khuyến công.

Nhìn chung, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định trong việc phát triển CNNT như: số cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển về số lượng, quy mô sản xuất và tạo thêm việc làm ổn định cho lao động nông thôn; sản phẩm tạo ra đáp ứng nhu cầu thị trường, đã hỗ trợ phát triển một số sản phẩm mới trên địa bàn như sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm phục vụ xuất khẩu 100%, sản phẩm dược liệu ở vùng cao; đồng thời, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2022 của tỉnh.

Sau khi được hỗ trợ, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở CNNT có hiệu quả, đóng góp giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách địa phương. Các cơ sở CNNT được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công đã phát huy được vốn hỗ trợ, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn; các sản phẩm sản xuất tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đạt cấp tỉnh, khu vực và quốc gia, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Trong năm 2022, doanh thu của các cơ sở CNNT được hỗ trợ tạo ra đạt 418.648 triệu đồng; đóng góp vào ngân sách địa phương trên 1.367 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 471 lao động nông thôn; gia tăng sản lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội...

Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh không những giúp các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường mà còn đồng hành, tiếp sức các cơ sở CNNT vượt qua khó khăn sau đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, xung đột vũ trang... góp phần thực hiện thành công Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Thanh Thanh

Tin liên quan

Sở Công thương Đắk Lắk phê duyệt Sở Công thương Đắk Lắk

Sở Công thương Đắk Lắk phê duyệt Sở Công thương Đắk Lắk

LNV - Sở Công Thương cho biết, thực hiện kế hoạch chương trình khuyến công địa phương năm 2024 (đợt 1), toàn tỉnh sẽ thực hiện 24 đề án khuyến công, tổng kinh phí gần 5,1 tỷ đồng.
Năm 2024 ưu tiên phát triển công nghiệp nông thôn tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động

Năm 2024 ưu tiên phát triển công nghiệp nông thôn tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động

LNV - Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Tạp chí Làng nghề Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương để thông tin đến bạn đọc hiểu rõ hơn những thành quả của hoạt động khuyến công trong năm 2023 cũng như những chương trình mục tiêu khuyến công trong năm 2024.
Thực trạng và giải pháp thương mại điện tử của các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề hiện nay

Thực trạng và giải pháp thương mại điện tử của các cơ sở công nghiệp nông thôn tại các làng nghề hiện nay

LNV - Thương mại điện tử là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến. Thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến dần dần đã trở thành những hoạt động cần thiết tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, nhất là tại các làng nghề.

Tin mới hơn

Quảng Bình: Đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ 1 tỷ đồng

Quảng Bình: Đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ 1 tỷ đồng

LNV - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình đề nghị kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 1 tỷ đồng để triển khai mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén năng lượng. Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các chương trình, đề án khuyến công địa phương năm 2024.
Bạc Liêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

Bạc Liêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công

LNV - Nhằm tiếp sức, tạo đòn bẩy để các cơ sở CNNT từng bước phát triển bền vững, trong năm 2024. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bạc Liêu tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển CNNT
Quảng Bình: Xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024

Quảng Bình: Xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024

LNV - Năm 2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình đã đăng ký và xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2024, với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 1 tỷ đồng.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2024, dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/5, với khoảng 550 đại biểu tham dự.
“Tiếp sức” phát triển công nghiệp nông thôn

“Tiếp sức” phát triển công nghiệp nông thôn

LNV - Được ví như “bà đỡ” mát tay, các chương trình, đề án khuyến công quốc gia (KCQG) và khuyến công địa phương (KCĐP) đang hỗ trợ đắc lực, “tiếp sức” giúp các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

Tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

LNV - Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn.

Tin khác

Sở Công Thương Thái Bình: Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, phát triển cụm công nghiệp

Sở Công Thương Thái Bình: Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, phát triển cụm công nghiệp

LNV - Trong suốt 20 năm qua, từ khi được thành lập, Cục Công Thương địa phương đã thường xuyên có những chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ ngành Công Thương địa phương nói chung, ngành Công Thương Thái Bình nói riêng trong việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại của địa phương, đặc biệt trong việc thúc đẩy các hoạt động khuyến công và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nghiệm thu đề án ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất

Nghiệm thu đề án ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất

LNV - Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến thương mại & PTCN cùng Sở Công Thương Bình Dương phối hợp Phòng kinh tế thị xã Bến Cát, Phòng Kinh tế huyện Dầu Tiếng và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu 02 Đề án Khuyến công địa phương về ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số

Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số

LNV - Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyển công, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) đã có gian hàng trưng bày, giới thiệu hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp lĩnh vực khuyến công.
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 45 về khuyến công

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 45 về khuyến công

LNV - Chiều ngày 14/12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công. Đây là lần đầu tiên Cục Công Thương địa phương tổ chức đánh giá Nghị định quan trọng này. Thông qua đó để tổng kết, nhìn nhận lại kết quả và xem xét sửa đổi hoặc xây dựng nghị định mới về hoạt động khuyến công.
Khuyến công Bình Định: Hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

Khuyến công Bình Định: Hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

LNV - Nhìn chung, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định trong việc phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT). Trong các tháng cuối năm 2023, Sở Công Thương Bình Định đôn đốc các đơn vị triển khai hoàn thành và thực hiện nghiệm thu các đề án KCĐP năm 2023, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch kinh phí khuyến công.
Bộ sản phẩm măng Kim Bôi - Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Bộ sản phẩm măng Kim Bôi - Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

LNV - Theo Quyết định số 3116/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, tỉnh Hoà Bình có 1 sản phẩm nằm trong danh sách 173 sản phẩm, bộ sản phẩm của cả nước được công nhận và cấp giấy chứng nhận hàng CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.
Bắc Giang: Nghiệm thu đề án khuyến công “Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất bánh mỳ tươi”

Bắc Giang: Nghiệm thu đề án khuyến công “Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất bánh mỳ tươi”

LNV - Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang phối hợp với Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hoà, UBND xã Hoàng Thanh tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh năm 2023 “Đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất bánh mỳ tươi” của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Minh Quân VINCENT tại xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
Diễn đàn Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam

Diễn đàn Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam

LNV - Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, TP. Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam”.
Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khuyến công

Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khuyến công

LNV - Ngày 01/12/2023, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn "Nghiệp vụ khuyến công” cho cán bộ quản lý Nhà nước và thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức chung về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực khuyến công và thực hiện hoạt động dịch vụ khuyến công.
Khuyến công Bến Tre tạo động lực, khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất

Khuyến công Bến Tre tạo động lực, khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất

LNV - Chương trình khuyến công của tỉnh Bến Tre trong thời gian vừa qua đã kịp thời giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn tỉnh Bến Tre khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất; đồng thời khuyến khích nhiều cơ sở đổi mới công nghệ, máy móc để cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh.
Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

Quảng trị: Khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn

LNV - Năm 2023, tổng kinh phí sự nghiệp khuyến công thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 6.011 triệu đồng, trong đó: Kinh phí KCQG 600 triệu đồng; kinh phí KCĐP 5.411 triệu đồng (ngân sách cấp tỉnh 3.396 triệu đồng và cấp huyện 2.015 triệu đồng).
Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023

Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn 2023

LNV - Tối 24/11, tỉnh Bắc Kạn khai mạc Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc- Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại 2023. Hội chợ có quy mô hơn 200 gian hàng của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh.
Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2023

Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2023

LNV - Ngày 15/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – Vimexpo 2023. Chương trình do Bộ Công Thương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp - (IDC) tổ chức.
Đắk Lắk: Phát hành sổ tay công tác khuyến công

Đắk Lắk: Phát hành sổ tay công tác khuyến công

LNV - Nhằm tuyên truyền sâu rộng về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk đã phát hành xuất bản “Sổ tay công tác khuyến công Đắk Lắk”.
Khuyến công Trà Vinh: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt

Khuyến công Trà Vinh: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt

LNV - Thực hiện Công văn số 139/SCT-QLCN ngày 01/02/2023 của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện 11 Đề án khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duyên Hải, UBND xã Ngũ Lạc và HTX Nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến ớt” tại HTX Nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc - ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

OVN - Trong 3 ngày từ ngày 17/5 đến ngày 19/5/2024, huyện Hoài Ân sẽ tổ chức Ngày hội nông sản lần thứ II – năm 2024, nhằm quảng bá, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đẩy mạnh giới thiệu và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Hoài
Bình Định phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3

Bình Định phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3

LNV - Sáng 16/4, tại Thư viện tỉnh Bình Định, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Chương trình phát động, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ 3 năm 2024.
Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một quãng lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự ki
Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

LNV - Sáng ngày 16/4, Cục XTTM tổ chức thành công Lễ khai mạc Tuần lễ THQG 2024 và Diễn đàn quốc tế THQG Việt Nam 2024 theo hình thức hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) tại Hà Nội, cùng với hoạt động bên lề là Triển lãm ảnh thành tựu THQG Việt Nam.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động