Hà Nội: 30°C Hà Nội
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 0°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 0°C Thừa Thiên Huế

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

LNV - Tạp chí làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương sơ kết công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm vào ngày 8/7/2024.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Ngày 08/7/2024, Quân ủy Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ 10 để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm và thảo luận, quyết nghị những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả mà Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm và mong các đồng chí đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa trong 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia, khu vực chưa được kiểm soát, tiếp tục tác động nhiều mặt đến an ninh và phát triển toàn cầu. Ở trong nước, một số hạn chế, bất cập chậm được khắc phục. Tình hình tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai mưa lũ, hạn hán, xâm nhập mặn gây ảnh hưởng nặng nề ở nhiều địa phương, gần đây xảy ra một số vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản có tác động tiêu cực trong đời sống xã hội. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng và khoét sâu những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo toàn diện và kịp thời của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Chính trị, xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển (tăng trưởng GDP đạt 6,42%, vượt xa mức tăng 3,72% ở cùng kỳ năm 2023); quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được nâng cao.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng, nhất là quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Trung ương đã tổ chức tốt 4 hội nghị quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có công tác nhân sự cấp cao của Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Quốc hội đã tổ chức 4 kỳ họp quyết định những vấn đề trọng đại của quốc gia, kiện toàn lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, bảo đảm kịp thời, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và toàn xã hội.

Sáu tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững nguyên tắc, bám sát thực tiễn, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy kết quả của năm trước, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

1. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, khái quát lại có 5 điểm nổi bật:

Một là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các vấn đề có tầm chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; mềm dẻo, linh hoạt trong xử trí các tình huống, ngăn ngừa nguy cơ xung đột; giữ vững được thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới một cách có hiệu quả ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Hai là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương hoàn thành thẩm định quy hoạch 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần thúc đẩy và liên kết, điều phối các vùng; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Điện Biên chỉ đạo tổ chức các hoạt động và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tương xứng với tầm vóc của sự kiện lịch sử, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phấn đấu, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Luôn luôn xung kích đi đầu trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân (đây là cơ sở vững chắc để củng cố, duy trì mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân, tôi đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo toàn quân phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới).

Ba là, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ biên giới, nội địa, vùng trời, vùng biển, đảo và trên không gian mạng. Chỉ đạo điều hành tốt các cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập tác chiến không gian mạng trên các hướng chiến lược với quy mô lớn, phù hợp với các loại hình tác chiến mới và cách đánh, nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trong chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng, luôn coi trọng giữ vững sự ổn định về chính trị và tư tưởng, từ đó nâng cao sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Hoàn thành Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Bốn là, công tác công nghiệp quốc phòng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, nhất là về công nghiệp quốc phòng tiếp tục có bước đột phá mới; hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều hiệu quả tích cực, đặc biệt là đã: Tổ chức rất thành công hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8.

Năm là, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được đặc biệt chú trọng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đã hoàn thành tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thường xuyên tiến hành "tự soi, tự sửa" ở các cấp, góp phần ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được tiếp tục phát huy, góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Có nhiều chủ trương, giải pháp, cách làm hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Với kết quả nổi bật trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, có thể khẳng định phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục ngời sáng; trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cũng luôn luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Luôn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác hậu phương quân đội, thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, xây tặng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều nguyên nhân, trong đó sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng chủ yếu nhất là do tập thể Quân ủy Trung ương và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, "trên dưới một lòng", "dọc ngang thông suốt"; có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, thực hiện tinh thần "7 dám" (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung); lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, 6 tháng đầu năm cũng còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như các báo cáo đã đánh giá. Đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục sớm trong 6 tháng cuối năm; không để hạn chế, khuyết điểm kéo dài, lặp lại.

2. Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Trong 6 tháng cuối năm 2024, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục còn có những diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định. Đây cũng là thời gian quan trọng để chúng ta tập trung hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. Đồng thời, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Để toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, tôi xin khái quát lại với tinh thần có "5 quyết tâm và 5 chủ động" sau đây:

* Về 5 quyết tâm

Một là, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra. Kịp thời rà soát các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch đã xác định, nhất là 3 nội dung đột phá. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là những vấn đề rất lớn, rất khó, yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục tham mưu, đề xuất, phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương trong phạm vi cả nước và trong Quân đội.

Hai là, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu tốt nhất. Chủ động ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới của chiến tranh sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung và phát triển hệ thống lý luận về quân sự, quốc phòng, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới.

Ba là, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế của Quân đội: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp về "Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh", hoàn thành việc giải thể, sáp nhập, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch.

Bốn là, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Quân ủy Trung ương cần coi trọng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện thật nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; phát huy 5 chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết đấu tranh chống 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân theo tinh thần Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên giáo dục, khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần "7 dám"; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tạo mọi điều kiện và môi trường tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc chấp hành pháp luật, kỷ luật, mệnh lệnh của cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Năm là, quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân: Tiến hành thật tốt, sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục, để Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn nữa về lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành, những chiến công xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân; qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

* Về 5 chủ động

Một là, chủ động tham mưu, đề xuất, xử lý tình huống. Kịp thời nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng các giải pháp, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để mâu thuẫn, tranh chấp phát triển thành xung đột vũ trang, chiến tranh.

Hai là, chủ động bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các vùng, các địa bàn trọng điểm, nhất là Đề án "Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo".

Ba là, chủ động tiến hành tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Triển khai chuẩn bị chu đáo từ việc xây dựng các văn bản chỉ đạo đại hội, đến công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội; xác định đây là một trong những công việc trọng tâm trong thời gian tới. Đặc biệt, cần chú trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ các cấp, chuẩn bị nhân sự đại hội thật sự chất lượng, có tầm nhìn chiến lược để tham gia cung cấp nguồn cán bộ chiến lược cho Trung ương.

Bốn là, chủ động chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Hoàn chỉnh và triển khai thật tốt các đề án hướng tới kỷ niệm: 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tổ chức thật tốt Triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2024 và các hoạt động đối ngoại quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Quân đội, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, văn hiến và anh hùng.

Năm là, chủ động tiến hành các biện pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tiếp tục tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, nhất là việc làm theo để mỗi cán bộ, đảng viên "muốn học tập, muốn làm theo", từ đó tận tâm, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh, phục vụ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Coi trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực, chủ động đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Tôi tin tưởng 6 tháng đầu năm chúng ta đã thu được nhiều kết quả tích cực thì với quyết tâm chính trị cao, chắc chắn Đảng bộ Quân đội và toàn quân sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2024, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Sau Hội nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. Tôi đề nghị những chủ trương, quyết sách của Quân ủy Trung ương đề ra tại kỳ họp này phải được phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục quán triệt, xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho toàn quân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo./.

PV

Tin liên quan

Đồng hành cùng tạp chí lan toả sứ mệnh thiêng liêng

Đồng hành cùng tạp chí lan toả sứ mệnh thiêng liêng

LNV - Là người đầu tiên đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cây bút là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Cũng vì hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc định hướng, phục vụ công tác tư tưởng nên Người dành sự quan tâm rất lớn đối với nghiệp vụ của người làm báo. Các thế hệ nhà báo Việt Nam đến nay vẫn luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bác mỗi khi đặt tay lên ngòi bút: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho dễ hiểu?
Lời toà soạn

Lời toà soạn

LNV - Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)
Tạp chí Làng nghề Việt Nam trải nghiệm Về miền đất Phật

Tạp chí Làng nghề Việt Nam trải nghiệm Về miền đất Phật

LNV - Lễ hội chùa Hương xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Thành phố Hà Nội) là một trong những lễ hội lớn ở Việt Nam. Lễ hội chùa Hương được tổ chức hàng năm và kéo dài trong 3 tháng (từ mồng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch). Lễ hội chùa Hương năm 2024 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương An toàn, Văn minh, Thân thiện” được tổ chức với quy mô cấp huyện và kéo dài từ ngày 11/02/2024 đến hết ngày 01/05/2024, gắn liền với tín ngưỡng dân gian thờ bà Chúa Ba.

Tin mới hơn

Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Tiêu chí môi trường, là một trong những tiêu chí khó trong hành trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí môi trường; chủ động lồng ghép các nội dung của chương trình vào từng ngành, lĩnh vực có liên quan... góp phần xây dựng nông thôn mới.
Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn phát triển công nghiệp văn hóa

LNV - Không chỉ có ý nghĩa lớn trên khía cạnh kinh tế - xã hội, làng nghề còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa. Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp văn hóa là bài toán đặt ra đối với Hà Nội.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đến tham quan, động viên các chủ thể tham gia Lễ hội sen Hà Nội 2024

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đến tham quan, động viên các chủ thể tham gia Lễ hội sen Hà Nội 2024

LNV - Sáng 14/7 Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã đến tham quan, động viên các chủ thể tham gia Lễ hội sen Hà Nội 2024 và sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc.
“Mùa sen nhớ Bác” Hoạt động thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn

“Mùa sen nhớ Bác” Hoạt động thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), Hà Nội vinh dự chào đón Lễ hội Sen Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức. Sự kiện này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen - biểu tượng tinh thần của dân tộc mà còn kết hợp với các sản phẩm OCOP đặc trưng từ khắp các vùng miền, tạo nên một lễ hội văn hóa đậm đà bản sắc, gắn kết cộng đồng và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống.
Sắc Sen Tây Hồ - Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

Sắc Sen Tây Hồ - Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

OVN - Tối 12/7, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội), UBND quận Tây Hồ phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Báo Hà Nội mới, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024.
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

LNV - Ngày 12/7, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp UBND quận Tây Hồ, Viện Nghiên cứu rau quả (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Tin khác

Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 - Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo

Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 - Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo

LNV - Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 quy tụ nhiều doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực quảng cáo, từ đó thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội
Bình Định thu ngân sách đạt 6.486 ngàn tỷ đồng

Bình Định thu ngân sách đạt 6.486 ngàn tỷ đồng

LNV - 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 6.486,5 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán năm và tăng 32,4% so với cùng kỳ.
Tinh hoa ẩm thực, OCOP, làng nghề hội tụ tại Bình Định

Tinh hoa ẩm thực, OCOP, làng nghề hội tụ tại Bình Định

LNV - Chiều 11/7, tại Công viên thiếu nhi TP.Quy Nhơn, Lễ hội ẩm thực món ngon từ biển và Hội chợ OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định năm 2024 chính thức khai mạc, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng lãm.
Thúc đẩy sản xuất kinh doanh để phát triển làng nghề

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh để phát triển làng nghề

LNV - Để phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã ở các làng nghề, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, TP sẽ có chính sách “thông thoáng” hơn để người sản xuất tại làng nghề tiếp cận đất đai, nguồn vốn, khoa học công nghệ, thị trường thuận lợi hơn.
Lễ cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

Lễ cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

LNV - Tối 7/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hàng nghìn ngọn nến đã được thắp sáng lung linh, sưởi ấm linh hồn những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc, khép lại cuộc đời ở tuổi thanh xuân đẹp nhất.
Bình Định: Tuổi trẻ tri ân hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Bình Định: Tuổi trẻ tri ân hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

LNV - Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định phối hợp với Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh, Chi đoàn Vietcombank Bình Định và Huyện đoàn Vĩnh Thạnh vừa tổ chức chương trình “Tuổi trẻ tri ân năm 2024” tại huyện Vĩnh Thạnh.
Bến Tre: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Bến Tre: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và du lịch các tỉnh Việt Bắc tại Đà Nẵng

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và du lịch các tỉnh Việt Bắc tại Đà Nẵng

OVN - Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với truyền thông, giới thiệu về Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024 tại TP. Đà Nẵng, diễn ra vào 8h ngày 08/7/2024 , Ban Tổ chức đã trưng bày, giới thiệu tờ rơi, tập gấp và các sản phẩm OCOP của các tỉnh Việt Bắc.
Công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước

Công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước

LNV - Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh: "Cần phải thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với tổ chức một Đại hội Đảng mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước".
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

LNV - Tạp chí làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương sơ kết công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm vào ngày 8/7/2024.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh năm 2024

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh năm 2024

LNV - Trường có tổng diện tích 22 ha, có đủ phòng học, hòng thực hành, hòng tập đa năng, thư viện,... với đầy đủ phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại. Cơ sở chính: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có đủ chỗ học cho 25.000 sinh viên. Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Có đủ chỗ học cho 10.000 sinh viên và có ký túc xá đủ chỗ ở cho 2.000 sinh viên.
Chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024 thành công tốt đẹp

Chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024 thành công tốt đẹp

LNV- Ngày 6/7/2024, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố Hải Phòng thuộc Khu đô thị Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Bộ Công an tổ chức vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024.
Quảng bá sản phẩm OCOP “đất trăm nghề” Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Quảng bá sản phẩm OCOP “đất trăm nghề” Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

OVN - Ngày 5/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây tổ chức vòng Chung kết hội thi Tôn vinh, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ các giống mít đặc sản Hà Nội năm 2024.
Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng "không ngừng, không nghỉ"

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng "không ngừng, không nghỉ"

LNV - Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

LNV - Sáng 4/7, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Hội nghị. Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của thế hệ trẻ Việt Nam

Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của thế hệ trẻ Việt Nam

LNV - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2024), chiều 15/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp thân mật với đoàn đại biểu về dự Hội nghị cán bộ toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.
Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

Hà Giang: Xã Đồng Tâm hân hoan, phấn khởi về đích Nông thôn mới

LNV - Đồng Tâm là một trong ba xã của huyện Bắc Quang được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2023; đây là kết quả đáng tự hào sau hơn 10 năm đồng lòng, chung sức nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Về đích NTM đem lại cho người dân niềm phấn khởi, nguồn động lực để không ngừng cố gắng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Thanh hoá: Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa

Thanh hoá: Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa

LNV - Thanh Hóa được biết đến là địa phương có nhiều nghề, làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi, với nhiều sản phẩm có tính đặc trưng, mang đậm hồn cốt văn hóa của mỗi địa phương. Để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thị trường, nhiều làng nghề đã thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng công nghệ hiện đại, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao cả về mẫu mã và chất lượng. Đồng thời, quan tâm, xây dựng các kênh bán hàng thương mại điện tử để quảng bá, tìm kiếm thị trường, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và sử dụng mạng xã hội để xúc tiến thương mại cho sản phẩm làng nghề vươn xa.
Làng nghề làm trống Bắc Thai trăm năm tuổi

Làng nghề làm trống Bắc Thai trăm năm tuổi

LNV - Làng nghề làm trống Bắc Thai nổi tiếng và được biết đến như một sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Tĩnh. Nghề làm trống đã gắn bó với người dân nơi đây khoảng 100 năm, dù trải qua nhiều khó khăn, nơi đây vẫn giữ nghề như một nét văn hóa riêng.
Sắp diễn ra Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Nam 2024

Sắp diễn ra Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phía Nam 2024

LNV - Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang đã thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2024.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động