Cống hiến nổi bật của đồng chí Lê Khả Phiêu trên cương vị Tổng Bí thư của Ðảng

LNV - Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa VIII (12-1997), đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư của Ðảng.


Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Phidel Castro sau lễ ký Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba,
tại thủ đô La Habana, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ ngày 7 đến 14-7-1999. Ảnh: TTXVN.

Hơn ba năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã cùng với Trung ương, Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Chính phủ lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước và an ninh quốc gia, với những thành tựu nổi bật.

Năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở khu vực Ðông Nam Á và châu Á đã tác động xấu đến nền kinh tế của nhiều nước. Cuộc khủng hoảng đó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Tổng Bí thư cùng Bộ Chính trị và Chính phủ đã đề ra những chủ trương và giải pháp mạnh mẽ, có hiệu quả để hạn chế những tác động tiêu cực từ bên ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, ngăn chặn sự suy thoái của nền kinh tế. Trong khi kinh tế nhiều nước suy giảm trầm trọng, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế và năm 1998 mức tăng trưởng tuy có suy giảm vẫn đạt GDP 4,8%. Từ năm 1999, mức tăng trưởng tăng trở lại. Việt Nam đã thành công khi vượt qua khủng hoảng tài chính, tiền tệ và kinh tế của khu vực giai đoạn 1997 - 2000.

Sự nghiệp đổi mới có nhiều thành công nhưng cũng đã bộc lộ không ít khó khăn, bất cập. Năm 1997 đã xảy ra điểm nóng, sự bất ổn ở tỉnh Thái Bình. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Bộ Chính trị đã chỉ đạo kiên quyết và kịp thời, lập tổ công tác đặc biệt của Thường vụ Bộ Chính trị về Thái Bình trực tiếp giải quyết và đã ổn định được tình hình, củng cố sự lãnh đạo của Ðảng, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân. Sự kiện Thái Bình để lại nhiều bài học, trong đó có bài học về xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị và mối quan hệ giữa Ðảng và nhân dân. Tổng Bí thư thấy rõ sự cần thiết phải ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở (năm 1998).

Năm 2001, xảy ra bạo loạn ở Tây Nguyên. Tổng Bí thư cùng Bộ Chính trị đã kiên quyết và kịp thời chỉ đạo không để các thế lực thù địch, phản động thực hiện được ý đồ đen tối; vận động, giải thích cho nhân dân. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ðảng và Tổng Bí thư đã nhanh chóng làm thất bại cuộc bạo loạn, ổn định tình hình và giữ vững, củng cố an ninh chính trị ở Tây Nguyên và cả nước.

Một cống hiến nổi bật của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Với tầm nhìn chiến lược, trách nhiệm đối với Ðảng, với dân, đồng chí đã nhiều lần nêu vấn đề trong Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Trung ương và đã quyết định ban hành Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Ðảng hiện nay (tháng 2-1999). Ðó là nghị quyết rất quan trọng về xây dựng Ðảng với 10 nhiệm vụ được đề ra. Ðó là những vấn đề căn cốt nhất trong xây dựng Ðảng Cộng sản cầm quyền.

Ðồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị đã chỉ đạo chặt chẽ để thực hiện Nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và đã mang lại kết quả bước đầu rất quan trọng. Ðiều nhấn mạnh trong Nghị quyết là tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Xây dựng Ðảng gắn liền với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh việc học và làm theo tấm gương của Bác Hồ là nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp của từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã được thực hiện nghiêm túc, nhất là tập trung chỉ đạo đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả. Các cấp ủy Đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở phải chịu trách nhiệm chống tham nhũng ở nơi mình phụ trách; không ngừng hoàn thiện các chính sách, pháp luật, trước hết là về quản lý ngân sách, quản lý tài sản doanh nghiệp, quản lý đất đai nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn luôn nhắc nhở trách nhiệm của người đứng đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát công việc và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có chức vụ, quyền hạn. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để những phần tử cơ hội, hư hỏng, thoái hóa trong các cơ quan của Ðảng và Nhà nước ở tất cả các cấp. Coi trọng ngăn chặn bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII đã cảnh báo.

Nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với công tác xây dựng Ðảng và thực hiện vai trò lãnh đạo của Ðảng. Sau này, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã kế thừa và phát triển từ Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Quan điểm cơ bản vẫn là: Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, nhấn mạnh xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài, bồi đắp lý tưởng cộng sản, mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, xây dựng phẩm chất, đạo đức của người cộng sản, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cao cấp. Chống là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, nhất là hiện nay phải chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phải tập trung chống tham nhũng có hiệu quả. Năm 1999 phải thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) do Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo. Hiện nay có vai trò của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư đứng đầu. Ðiều đó cho thấy tính bức thiết trong xây dựng Ðảng là phải quyết tâm và cương quyết chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng trong Ðảng và bộ máy Nhà nước. Cần thiết phải nhắc lại nhận định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là những khuyết điểm, tiêu cực trong xây dựng Ðảng, của một bộ phận cán bộ, đảng viên “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Ðảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Ðảng và chế độ”.

Trên mặt trận ngoại giao và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có cống hiến rất quan trọng. Ðồng chí cùng Bộ Chính trị lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ chú trọng củng cố quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng có chung biên giới, đồng thời mở rộng quan hệ với các nước khác ở các châu lục với quan điểm Việt Nam là bạn của các nước trên thế giới.

Ngày 5-3-1998, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ngày 25-2-1999 thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ngày 9-6-1999, thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ngày 7-7-1999 thăm Cuba. Ngày 21-5-2000, Tổng Bí thư thăm Pháp, Italia và Ủy ban châu Âu. Tổng Bí thư đã lãnh đạo đẩy mạnh đàm phán và đã đi đến sự kiện ngày 30-12-1999, Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định biên giới trên bộ giữa hai nước.

Với cương vị Tổng Bí thư của Ðảng ở thời điểm những năm cuối cùng của thế kỷ XX, chuyển sang thế kỷ XXI và chuẩn bị Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Ðảng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã cùng Bộ Chính trị lãnh đạo tổng kết 70 năm Ðảng lãnh đạo cách mạng (3/2/1930 - 3/2/2000), tổng kết cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và trải qua 15 năm đổi mới. Những tổng kết rất quan trọng đó có ý nghĩa lý luận, thực tiễn khẳng định vị thế của đất nước, gắn liền với vai trò và sự chỉ đạo chặt chẽ, có bài bản của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Văn kiện Ðại hội IX của Ðảng (tháng 4-2001) đã thể hiện rõ sự tổng kết quan trọng đó.

Với bài viết ngắn ngủi này không thể nói hết được cống hiến của đồng chí Lê Khả Phiêu trên cương vị Tổng Bí thư của Ðảng (12/1997 - 4/2001), hy vọng hiểu thêm sự nghiệp lớn lao của đồng chí và cũng là bày tỏ sự biết ơn, tôn kính đối với một nhà lãnh đạo giản dị, khiêm nhường, bản lĩnh và quyết đoán, vì nước, vì dân.

Theo Hà Nội Mới

Tin liên quan

Tin mới hơn

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

LNV - Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trực tiếp: Tân Chủ tịch nước tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Trực tiếp: Tân Chủ tịch nước tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

LNV - Sáng 22/5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Ngày Chè thế giới 21/5: Ngành chè ở Việt Nam đang đứng ở đâu?

Ngày Chè thế giới 21/5: Ngành chè ở Việt Nam đang đứng ở đâu?

LNV - Ngày Chè thế giới được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc thành lập từ năm 2020 nhằm thu hút sự chú ý đến vai trò của chè trong việc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

LNV - Chiều 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn.
Hội nghị khuyến công các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024

Hội nghị khuyến công các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024

LNV - Ngày 16/5, tại Hà Nội, Cục Công Thương Địa phương - Bộ Công thương tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII-năm 2024. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

LNV – Nhằm đem lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho nhân dân và du khách, đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch biển và trong thời gian tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch lớn của tỉnh. Khắc phục những khó khăn, thách thức, đồng thời, tận dụng những lợi thế cạnh tranh để xây dựng, phát triển du lịch Thanh Hóa trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã ban hành Công văn số 6766/UBND-KTTC về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Tin khác

Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

LNV - Ngày 17/5, UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành công văn số 6627/UBND-KSTTHCNC về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện.
KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

LNV - Thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, sáng 20/5 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

LNV - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV – Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Tạp chí Làng nghề Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Chiều ngày 17/5, tại khách sạn Hoa Sứ 1, số 14 Hoàng Việt, Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Chiếu sáng Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị chiếu sáng toàn quốc 2024. Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là …
Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

LNV - Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

LNV - Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều ngày 16.5, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu TP. Hà Nội và khu vực phía Bắc năm 2024.
Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

LNV - Sau thành công rực rỡ tại thị trường Ấn Độ, Indonesia, LB Nga, Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2024, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến lý tưởng với quy mô đột phá với sự tham gia của …
Lễ hội trái cây Tiền Giang với chủ đề cảm xúc trên miền nhiệt đới sẽ tổ chức vào 10/6 đến ngày 12/6/2024.

Lễ hội trái cây Tiền Giang với chủ đề cảm xúc trên miền nhiệt đới sẽ tổ chức vào 10/6 đến ngày 12/6/2024.

LNV - Theo thông tin từ Tung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 10/6 đến ngày 12/6/2024. Đây là lần đầu tiên Lễ hội trái cây quy mô cấp vùng được tổ chức tại Tiền Giang.
Hiệp hội Chè Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hiệp hội Chè Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Ngày 13/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức Đại hội khoá VI nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao đầu tiên ở Hải Phòng

Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao đầu tiên ở Hải Phòng

LNV - UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Ecovance Việt Nam vừa tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ECOVANCE của nhà đầu tư Ecovance Co.Ltd. Hàn Quốc.
Hải Phòng - Tưng bừng Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

Hải Phòng - Tưng bừng Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

LNV - Tối 11/5, tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2024) và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà của Uỷ ban Di sản thế giới UNESCO.
Trường mầm non Nga Điền: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện – lấy trẻ em làm trung tâm

Trường mầm non Nga Điền: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện – lấy trẻ em làm trung tâm

LNV - Trường Mầm non Nga Điền xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc vùng kinh tế thuần nông, đời sống của nhân dân trong xã vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn, sự chỉ đạo từ phòng giáo dục, lãnh đạo xã Nga Điền qua các thời kỳ, đến nay diện mạo trường mầm non Nga Điền đã thay đổi. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu dạy và học, phòng học khang trang, khuôn viên sân trường xanh – sạch – đẹp và đầy đủ các phòng chức năng. Trường được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 "Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”

Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 "Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”

LNV - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng 13/5. Năm nay là năm thứ 11 Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ với chủ đề “Hải Phòng -Bừng sáng miền di sản”
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

Hơn 300 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024

LNV - Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Phú Yên sẽ tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Nam Trung Bộ - Phú Yên năm 2024 trong 7 ngày (từ ngày 26/6 đến ngày 2/7), tại Quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa.
Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Trà đàm "Lan tỏa trà Việt đến với người Việt"

Nhân kỷ niệm Ngày Chè thế giới 21/05/2024, tối ngày 21/5, Cộng đồng Yêu trà Việt phối hợp cùng Hiệp Hội Chè Việt Nam và Phiên chợ quê - Tinh hoa trà Việt, tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Chè thế giới, cùng buổi tọa đàm “Lan tỏa Trà Việt đến Người Việt” tại phố sách Hà Nội 19/12.
Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngư dân Lập Lễ duy trì và phát triển nghề cá truyền thống - Góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

LNV- Xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng là một xã có nghề cá truyền thống nổi tiếng lâu đời, từ chỗ đã từng đứng trên bờ vực phá sản. Bằng sự nỗ lực của chính quyền và những ngư dân yêu nghề, năm 2005 xã đã dành danh hiệu lá cờ đầu về mô hì
Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Thêm 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

LNV - Bộ Công Thương đã quyết định công nhận 126 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

Hà Tĩnh: Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người dân

LNV - Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đem lại thu nhập khá cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động