Thứ hai, 16-11-2020 | 16:01GMT+7

Đảng bộ huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên): Xây dựng huyện phát triển toàn diện bền vững

LNV - Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Điện Biên phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đạt được những kết quả tích cực; các chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.
Theo báo cáo chính trị, kinh tế của huyện Điện Biên tiếp tục tăng trưởng và phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp và thủy sản; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31,7 triệu đồng (năm 2020). Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực ước đạt gần 14.215 ha, sản lượng lương thực ước đạt gần 78.320 tấn (năm 2020). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt kết quả rất tích cực: Năm 2019, toàn huyện có 16/25 xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết. Năm 2020, có 15/21 xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 41% toàn tỉnh. Tổng thu Ngân sách Nhà nước đạt 923,568 tỷ đồng (năm 2020). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện trong 5 năm 2016-2020 ước đạt 5.500 tỷ đồng.
 

Các mặt văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, chất lượng sự nghiệp giáo dục, y tế được nâng lên. Văn hóa, văn nghệ, thể thao, báo chí, truyền thanh - truyền hình hoạt động hiệu quả, đã kịp thời phản ánh các hoạt động chính trị của huyện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng; Các chính sách an sinh xã hội, lồng ghép với các Chương trình, dự án giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,82% bình quân giảm 4,04%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 12,6%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quan hệ đối ngoại được tăng cường, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên, việc sắp xếp bộ máy gắn với tinh giản biên chế được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả…Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh từ nay đến năm 2025.

Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết; Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, tập trung phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh; Xây dựng huyện Điện Bên phát triển toàn diện, bền vững” Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu như: Về phát triển kinh tế cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2025: Nông- lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,96%; Công nghiệp- xây dựng chiếm 34%, thương mại- dịch vụ chiếm 44,04% thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 50 triệu đồng/ người. Tổng sản lượng lương thực đến năm 2025 đạt trên 79.000 tấn/ năm. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc tăng từ 3-5%/năm, gia cầm tăng từ 5-7%/ năm, thủy sản tăng từ 3-5%/năm. Duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng diện tích rừng hiện có, phấn đầu đến năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 55%. Đến năm 2025, phấn đấu huyện cơ bản đạt nông thôn mới (đạt 90% các chỉ tiêu), 21/21 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong đó; có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp đến năm 2025 đạt 2.648 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đến năm 2025 đạt 125 tỷ đồng /năm. Đến năm 2025, phấn đấu 70% đường liên thôn, bản vùng lòng chảo, 40% đường liên thôn, bản vùng cao được kiên cố; 100% đường trục liên xã, đường trục xã được nhưa hóa, bê tông hóa; 70% đường trục thôn, xóm đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật quy định trong chương trình xây dựng nông thôn mới, 35% kênh cấp 3 được kiên cố hóa.

Về Văn hóa, đến năm 2025 có 90% số trường đạt chuẩn quốc gia trong đó; 25% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% số xã gữi vững và nâng cao chất lượng đạt phổ cấp giáo dục các cấp học; Duy trì 21/21 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế,  21/21 trạm y tế xã có bác sĩ; Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 19%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,02%; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc- xin là 98%; Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 98%. Tạo việc làm mới cho 5.300 lao động, đào tạo nghề cho 3.500 lao động nông thôn. Đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-2%, đến năm 2025 trên 80% số thôn, bản đạt danh hiệu thôn, bản văn hóa, 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 75-80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 92% số hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 97% số hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên, 100% các thôn, bản được phủ sóng điện thoại di động; Tỷ lệ phủ sóng phát thanh truyền hình của Đài trung ương, đài địa phương đạt 100%.

 Về Quốc phòng- An ninh đảm bảo tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; Phấn đấu tỷ lệ Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ từ 22% trở lên, lực lượng dự bị động viên đã xếp vào đơn vị đạt từ 11% trở lên. Đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật; Không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Phấn đấu hoàn thành 100% chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 85% trở lên đối với các vụ việc mới phát sinh.

Đối với nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hàng năm phấn đấu 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 87% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mỗi năm kết nạp trên 200 Đảng viên; Duy trì giữ vững 100% thôn, bản, trường học trạm y tế có chi bộ Đảng sinh hoạt độc lập. 5% - 7% cán bộ lãnh đạo, quản lý từ trưởng, phó phòng, ban, ngành và tương đương trở lên có trình độ sau đại học, 90% có trình độ cao cấp lý luận chính trị. 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ văn hóa trung học phổ thông và trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên, 80% - 90% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.  Hàng năm có 94% tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở đạt vững mạnh; 90% chính quyền xã đạt “trong sạch, vững mạnh”, không có chính quyền xã xếp loại yếu kém.
Bài và ảnh: Thanh Tuấn
qq