Hà Nội: 35°C Hà Nội
Đà Nẵng: 34°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 30°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 34°C Thừa Thiên Huế

Huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Thành tựu 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành uỷ Hà Nội

TBV - Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Huyện Phú Xuyên đã kịp thời ban hành 102 văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất đến các xã, đồng thời chỉ đạo các xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đến từng người dân để thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.
Giai đoạn I (2011-2015): Huyện ủy đã lựa chọn nội dung: Cơ giới hóa nông nghiệp và xây dựng, tổ chức thực hiện "Quy ước xây dựng NTM" làm khâu đột phá trong công tác xây dựng NTM của huyện. Huyện đã ban hành chính sách hỗ trợ tập thể, cá nhân mua máy cấy từ 40-45 triệu đồng/máy, chỉ đạo các UBND xã hỗ trợ 10 triệu, HTX nông nghiệp hỗ trợ 15 triệu và hỗ trợ 50% tiền giá thể đối với các diện tích cấy máy, hỗ trợ 100% giống lúa mới chất lượng cao và các mô hình sản xuất điểm.

Giai đoạn II (2016-2019): Hàng năm Huyện ủy có Nghị Quyết hỗ trợ thuốc diệt chuột cho 03 vụ/năm (vụ Xuân, vụ hè Thu, vụ Đông), hỗ trợ sản xuất đậu tương hè thu làm giống cho vụ đông, hỗ trợ giống lúa mới chất lượng cao và các mô hình sản xuất trình diễn, mô hình sản xuất điểm; tiếp tục hỗ từ 50 - 80% tiền giá thể đối với các diện tích cấy máy, hỗ trợ 100% giống lúa mới chất lượng cao và các mô hình sản xuất điểm. Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về hỗ trợ một số mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, tập trung các sản phẩm: Măng tây xã Hồng Thái, rau Cần Khai Thái, bưởi Thồ Bạch Hạ, nấm Thuần Việt -Tân Dân. Bên cạnh đó Huyện tập trung hỗ trợ đầu tư xây mới 26 thôn chưa có nhà văn hóa và sửa chữa 64 nhà văn hóa ở các xã.


Xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình. Công tác thành lập, kiện toàn bộ máy, phân công theo dõi chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới từ cấp huyện đến cấp xã thường xuyên được quan tâm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo ban hành các Quyết định số 199-QĐ/HU về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Quyết định số 08-QĐ/BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Thông báo số 09-TB/BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”.


Ngày 13/7/2017, Ban chỉ đạo huyện đã ban hành Quyết định số 500-QĐ/HU về kiện toàn Ban chỉ đạo; Thông báo số 17-TB/BCĐ ngày 13/7/2017 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”, Quyết định số 14-QĐ/BCĐ-HU về kiện toàn Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo, Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Ngày 05/4/2017, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Phú Xuyên.


Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các xã, có 26/26 xã đã thực hiện phân công cán bộ chuyên trách chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình được tổ chức thông qua hoạt động của các đoàn thể, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, pa nô, khẩu hiệu, phát tờ rơi, các hoạt động nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền lưu động và ở các hội nghị của Đảng, chính quyền, đoàn thể.


Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện, Ban Chỉ đạo của huyện đã tổ chức lễ phát động phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trung tâm Văn hóa - Thôn tin và Thể thao huyện xây dựng chuyên mục “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, chuyên mục “chuyện của nhà nông” phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh huyện vào chiều thứ 6, sáng thứ 7 hàng tuần, tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, quy ước xây dựng NTM, nêu gương điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo tại các địa phương. Đã phát và đưa tin trên 500 tin, bài về Chương trình xây dựng NTM trên Cổng Thông tin điện tử huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã biên tập, cấp phát cho người dân trên 13.700 tờ rơi tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tổng kinh phí huy động vốn thực hiện Chương trình từ năm 2010 đến quý 2 năm 2019 là 3.354.591 triệu đồng. Trong đó, kết quả huy động 2016-2019 là 2.019.041 triệu đồng (chiếm 60,6%) tăng hơn giai đoạn 2010-2015 là 888.428 triệu đồng. Ngoài ra Thành phố đã bố trí 105 tỷ đồng ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Xuyên đã giải ngân đến đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020 và đánh giá hiệu quả của Phong trào thi đua đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã làm tốt Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân về xây dựng Nông thôn mới.


Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các hoạt động thiết thực như: Hội liên hiệp Phụ nữ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho trên 95 nghìn hội viên, tổ chức hội thi “Phụ nữ Phú Xuyên chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với sự tham gia của 10 xã cụm Tân Dân, Hồng Minh và duy trì 126 đoạn đường tự quản xanh, sạch đẹp; Hội Nông dân huyện và các xã đã tổ chức tuyên truyền cho 41.285 lượt hội viên thực hiện cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra sản phẩm nông nghiệp an toàn” và 189 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 17.902 lượt hội viên tham dự; Hội CCB huyện và các cơ sở đã tổ chức 937 buổi sinh hoạt tuyên truyền về xây dựng NTM cho 79.017 lượt cán bộ, hội viên tham dự; vận động được 173 triệu đồng để làm mới và sửa chữa được 4 nhà ở, tặng 4 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng cho hội viên; Đoàn thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn: đã trồng mới trên 600 cây xanh tại các xã, thị trấn; duy trì chăm sóc 6 tuyến đường hàng cây thanh niên, 28 tuyến đường thanh niên tự quản.

Kết quả tổ chức thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa rộng khắp, nhân dân quan tâm phấn khởi, đồng thuận và hưởng ứng thực hiện Chương trình xây dựng NTM, kết quả nổi bật ở Phú xuyên đó là công tác dồn ruộng và thực hiện đề án mạ khay cấy máy đã tạo một luồng sinh khí mới cho sản xuất nông nghiệp của huyện, vì vậy được đại đa số cán bộ, đảng viên phấn khởi, tin tưởng cách làm, phương pháp chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Bài và ảnh: Văn Bình

Tin liên quan

Tin mới hơn

Phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024

Phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024

OVN - Từ ngày 23/5 đến ngày 26/5/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Bình Định tổ chức phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024 tại Quảng trường Chiến Thắng, thành phố Quy Nhơn, thu hút nhiều người dân và du khách tham quan, mua sắm.
Mận hậu Sơn La hút khách tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mận hậu Sơn La hút khách tại Thành phố Hồ Chí Minh

LNV - Lễ hội mận hậu và nông sản tỉnh Sơn La đang diễn ra nhộn nhịp ở Thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng mua sắm tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op sẽ được mua sản phẩm mận hậu Sơn La với giá khuyến mãi hấp dẫn.
Thành phố Hồ Chí Minh: Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý, gây nuôi động vật hoang dã

Thành phố Hồ Chí Minh: Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý, gây nuôi động vật hoang dã

LNV - Thực hiện Kế hoạch số 326/KH-SNN ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố năm 2024. Ngày 24 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, số 02 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý, gây nuôi động vật hoang dã năm 2024.
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

LNV - Với chủ đề “Theo dấu chân Người”, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống, góp phần thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại không gian của Làng trong tháng 5.
Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá X tổ chức Kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 15

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá X tổ chức Kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 15

LNV - Sáng ngày 19/5/2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm - Kỳ họp chuyên đề.
Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP TP.Hồ Chí Minh lần I năm 2024

Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP TP.Hồ Chí Minh lần I năm 2024

LNV - Sáng ngày 16/5 Hội Nông dân TP.HCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM và UBND TP. Thủ Đức tổ chức Khai mạc Hội chợ, Triển lãm sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP TP.HCM lần I.

Tin khác

Lễ hội quảng diễn đường phố “Quê hương mùa Sen nở”

Lễ hội quảng diễn đường phố “Quê hương mùa Sen nở”

LNV - Tối 17/5, tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (TP. Vinh), Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An long trọng khai mạc Lễ hội quảng diễn đường phố “Quê hương mùa Sen nở”, Trưng bày chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người” và tổng kết Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An năm 2024.
Trường mầm non Văn Lộc Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ

Trường mầm non Văn Lộc Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ

LNV – Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự quan tâm từ phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc cùng với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Năm học 2023 – 2024, trường mầm non Văn Lộc (xã Thuần Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã hoàn thành chỉ tiêu huy động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được ổn định và dần được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khang trang đầy đủ để phục vụ cho trẻ, bếp ăn tập thể đảm bảo quy định bếp một chiều. Nhà trường đã duy trì tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Trong năm học 2023 – 2024, trường đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; đứng thứ nhất toàn huyện trong kỳ khảo sát chất lượng giáo dục và chất lượng nuôi dưỡng.
Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

LNV - Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trực tiếp: Tân Chủ tịch nước tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Trực tiếp: Tân Chủ tịch nước tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

LNV - Sáng 22/5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Ngày Chè thế giới 21/5: Ngành chè ở Việt Nam đang đứng ở đâu?

Ngày Chè thế giới 21/5: Ngành chè ở Việt Nam đang đứng ở đâu?

LNV - Ngày Chè thế giới được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc thành lập từ năm 2020 nhằm thu hút sự chú ý đến vai trò của chè trong việc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

LNV - Chiều 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn.
Hội nghị khuyến công các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024

Hội nghị khuyến công các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024

LNV - Ngày 16/5, tại Hà Nội, Cục Công Thương Địa phương - Bộ Công thương tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII-năm 2024. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

LNV – Nhằm đem lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho nhân dân và du khách, đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch biển và trong thời gian tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch lớn của tỉnh. Khắc phục những khó khăn, thách thức, đồng thời, tận dụng những lợi thế cạnh tranh để xây dựng, phát triển du lịch Thanh Hóa trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã ban hành Công văn số 6766/UBND-KTTC về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.
Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

LNV - Ngày 17/5, UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành công văn số 6627/UBND-KSTTHCNC về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện.
KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

LNV - Thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, sáng 20/5 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

LNV - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV – Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Tạp chí Làng nghề Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Chiều ngày 17/5, tại khách sạn Hoa Sứ 1, số 14 Hoàng Việt, Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Chiếu sáng Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị chiếu sáng toàn quốc 2024. Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là …
Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

LNV - Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

LNV - Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024

Phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024

OVN - Từ ngày 23/5 đến ngày 26/5/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Bình Định tổ chức phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024 tại Quảng trường Chiến Thắng, thành phố Quy Nhơn, thu hút nhiều người dân và du khá
Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chặng đường 5 năm Bình Định triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

LNV - Trong 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến nay, Bình Định có 90/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 20/90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5/11 đơn
Hơn 12000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Hơn 12000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

OVN - Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế lá cờ đầu với số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lớn nhất cả nước. Trong đó, 63/63 tỉnh, thành phố của cả nước đã triển khai đánh giá, phân hạng được hơn 12.000 sản phẩm OCOP.
Mùa hoa sen đến làng cổ Đường Lâm thưởng thức cỗ sen ngày hạ

Mùa hoa sen đến làng cổ Đường Lâm thưởng thức cỗ sen ngày hạ

LNV – Từ những ao sen tự nhiên có trong làng, người dân ở làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đã chế biến thành những món ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt hấp dẫn khách du lịch.
Mận hậu Sơn La hút khách tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mận hậu Sơn La hút khách tại Thành phố Hồ Chí Minh

LNV - Lễ hội mận hậu và nông sản tỉnh Sơn La đang diễn ra nhộn nhịp ở Thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng mua sắm tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op sẽ được mua sản phẩm mận hậu Sơn La với giá khuyến mãi hấp dẫn.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động