LNV - Với quyết tâm đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay, Đảng bộ và Nhân dân Kỳ Phú (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đang nỗ lực cao độ để hoàn thành những phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã định.
LNV - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND, ngày 13/6/2022 phê duyệt Kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách nông thôn mới năm 2022 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, số tiền 157 tỷ đồng.