LNV - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định chính sách khuyến khích ưu tiên hỗ trợ liên kết sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm đối với 9 nhóm ngành hàng nông sản. Tỉnh này cũng triển khai kế hoạch đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2022 nhằm thực hiện thông điệp “Nâng tầm giá trị...