LNV - Thủ đô Hà Nội là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và là thị trường tiêu thụ hàng hóa với mạng lưới phân phối đồng bộ, hiện đại. Hiện nay, việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn Thủ đô và liên kết, hợp tác với các tỉnh không những giúp thành phố...