LNV - Tăng cường chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo đã tiếp tục tổ chức triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố và các kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện đề...