LNV - Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Hướng Hóa luôn được cấp ủy, chính quyền các ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng, nhằm tạo điều kiện cho lao động nông thôn có cơ hội học nghề; Khuyến khích, động viên sự tham gia của toàn xã hội...
TBV - Năm qua, với nỗ lực, phấn đấu của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố Cần Thơ, các cấp, đặc biệt là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố, đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác GDNN và công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đạt...
TBV - Với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian qua, huyện Hàm Yên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn. Từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo,...
TBV - Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ, đến nay chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại...
TBV - Xác định công tác đào tạo nghề, truyền nghề là một trong những nội dung chủ yếu của hoạt động khuyến công. Trung tâm Khuyến công Nghệ An đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề, nhằm tạo ra một đội ngũ lao động có tay nghề, cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh.
TBV - Nội dung hoạt động khuyến công Nghệ An tập trung vào các lĩnh vực như: tuyên truyền các nội dung, chính sách về khuyến công; Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất; công tác...
TBV - Sau nhiều năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, hoạt động khuyến công đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT); góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn