LNV - Là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Vân Hồ, những năm qua, cùng với sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Xuân đã tích cực tuyên truyền vận động người dân góp công, góp sức bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội bản, liên bản....