LNV - Trong nhiều năm qua, UBND TP Hà Nội đã rất quan tâm đến công tác phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn cũng như công tác bảo tồn, phát triển làng nghề.
LNV - “Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, làng nghề chúng ta cần nắm bắt và kịp thời triển khai thực hiện, cố gắng đem lại hiệu quả thiết thực cho công cuộc phát triển bền vững làng nghề.