LNV - Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 5/3/2023, huyện Ba Chẽ sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm tra đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đến thời điểm này, huyện Ba Chẽ đang bứt tốc để hoàn thành các tiêu chí nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra.