Thứ hai, 20-02-2023 | 09:00GMT+7

Phấn đấu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2023 đạt gần 2,3 triệu người

LNV - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đặt mục tiêu phấn đấu tuyển sinh đào tạo nghề năm 2023 đạt 2.295.000 người, đạt 110% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, trình độ cao đẳng, trung cấp 530.000 người; trình độ sơ cấp và các chương trình nghề nghiệp khác: 1.765.000 người. Chỉ tiêu tốt nghiệp là 2.043.000 người, đạt 112% so với kế hoạch năm 2022.
Hiện nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đang tham mưu tổ chức cơ cấu lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Việc này được thực hiện theo hướng giảm đầu mối, tăng tỷ lệ đơn vị tự chủ tài chính... Về mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dự kiến có khoảng 1.867 cơ sở (399 trường cao đẳng, 410 trường trung cấp và 1.058 trung tâm giáo dục nghề nghiệp), trong đó, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập là 1.177 cơ sở, giảm 1,7% so với năm 2022.
Mai Hoa